Asian Business Club — pierwsze spotkanie nowej inicjatywy PChRB

Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia Asian Busi­ness Club, któ­re odby­ło się w ponie­dzia­łek 15 kwiet­nia na Uni­wer­sy­te­cie SWPS, w szcze­gól­no­ści zaś gospo­da­rzom oraz panelistom.

Stwo­rze­nie sku­tecz­nej stra­te­gii budo­wa­nia pol­skiej mar­ki oraz sys­te­mo­we­go wspar­cia dla pol­skie­go biz­ne­su w Azji jest zada­niem, z któ­rym Pol­ska zma­ga się od wie­lu lat. Mamy nadzie­ję, że zaini­cjo­wa­ny przez nas Klub przy­czy­ni się do wypra­co­wa­nia roz­wią­zań, któ­re sku­tecz­nie będą dzia­ła­ły na korzyść pol­skich firm roz­wi­ja­ją­cych się na ryn­kach Chin oraz innych kra­jów Azji Wschodniej.

Zachę­ca­my do zgła­sza­nia suge­stii, jakie tema­ty war­to poru­szyć na kolej­nych spo­tka­niach, jakie Pań­stwa zda­niem są naj­więk­sze pro­ble­my współ­pra­cy admi­ni­stra­cji z biz­ne­sem oraz jak je roz­wią­zać, a tak­że jakie­go wspar­cia na ryn­kach azja­tyc­kich ocze­ku­ją pol­skie fir­my od admi­ni­stra­cji publicznej.

Przewiń do góry