PCHRB

Ceremonia wręczenia nagród VIII edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my wyni­ki VIII edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa i Gdań­ska. Zwy­cięz­ców tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su ogło­szo­no 26 kwiet­nia 2024 roku pod­czas uro­czy­stej Gali w Amba­sa­dzie ChRL w War­sza­wie.
Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce obję­ło kon­kurs patro­na­tem. Nagro­dy dla lau­re­atów ufun­do­wa­li: Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce, Haitong Bank oraz VICI GROUP.
W pro­gra­mie wyda­rze­nia zna­la­zło się m.in. wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Sun Lin­jiang oraz lau­re­atów kon­kur­su. Nagro­dy lau­re­atom wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów, Kapi­tu­ły kon­kur­su i spon­so­rów. Uro­czy­stość  zakoń­czył kon­cert duetu for­te­pia­no­wo-smycz­ko­we­go.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasia­da­li: dr Jacek Bart­kie­wicz — Prze­wod­ni­czą­cy, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy oraz prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski.
Kapi­tu­ła Kon­kur­su przy­zna­ła I, II i III miej­sce w kate­go­rii prac licen­cjac­kich i magi­ster­skich.

Zwy­cięz­cą VIII edy­cji kon­kur­su w kate­go­rii prac licen­cjac­kich i magi­ster­skich zosta­ła Syl­wia Kaszu­ba za pra­cę magi­ster­ską:
" In search of com­mon Stan­dard for bad Faith in Tra­de­mark Law: com­pa­ra­ti­ve Stu­dy of Euro­pe­an, Polish and Chi­ne­se Tra­de­mark Law ".
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pani dr hab. Justy­na Oże­gal­ska-Try­bal­ska.

II MIEJSCE przy­zna­no
Oldze Ruszew­skiej za pra­cę licen­cjac­ką  " Pro­mo­cja pro­duk­tu w chiń­skich mediach spo­łecz­no­ścio­wych".
Pra­cę napi­sa­no na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim, na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr Tomasz Bie­liń­ski.

III MIEJSCE zaję­ła
Yiyu Chen za pra­cę magi­ster­ską: "Prze­słan­ki roz­wo­du w pra­wie pol­skim i chiń­skim".
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Bar­tło­miej Swaczyna.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom oraz ich promotorom!

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla patro­nów Kon­kur­su i fun­da­to­rów cen­nych nagród.

Nagro­dzo­ne pra­ce dostęp­ne są do pobra­nia na stro­nie:
http://pchrb.pl/publikacje/prace-laureatow-konkursu/

 

Ceremonia wręczenia nagród VII edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Zna­my już lau­re­atów VII edy­cji kon­kur­su prac dyplo­mo­wych z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biznesu.

Do VII edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no pra­ce licen­cjac­kie. Pocho­dzi­ły one z wie­lu ośrod­ków aka­de­mic­kich z Polski.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB oraz  prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski – Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Gdańsku.

Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród z udzia­łem lau­re­atów i pro­mo­to­rów ich prac, Amba­sa­do­ra ChRL, człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su, jego orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów oraz zapro­szo­nych gości nagród odby­ła się we  14 czerw­ca 2023 r. w Amba­sa­dzie ChRL w War­sza­wie.
Uro­czy­stość uświet­ni­ły wystą­pie­nia gości spe­cjal­nych oraz człon­ków Rady. Nagro­dy wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów, Kapi­tu­ły kon­kur­su i spon­so­rów. W pro­gra­mie spo­tka­nia zna­la­zło się wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Sun Lin­jian­ga oraz panel z lau­re­ata­mi kon­kur­su.
Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki  oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Spon­so­ra­mi nagród dla lau­re­atów kon­kur­su byli: Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce, Haitong Bank, CLIP Gro­up S.A. oraz VICI Gro­up Sp. z o.o.. CLIP Gro­up to naj­więk­sze cen­trum logi­stycz­ne (Hub) w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, nato­miast VCI Gro­up eks­por­tu­je wyso­kiej jako­ści pro­duk­ty spo­żyw­cze na ryn­ki azja­tyc­kie, w tym na rynek chiński.

Laureatami VII edycji Konkursu zostali: 

W kategorii prac licencjackich i magisterskich:

MIEJSCE
Patryk Szy­mon Ści­bak za pra­cę magi­ster­ską „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Chi­nach w for­mie bez­po­śred­niej inwe­sty­cji zagra­nicz­nej przez pol­skich przed­się­bior­ców w kon­tek­ście nowej chiń­skiej Usta­wy o inwe­sty­cjach zagra­nicz­nych”. Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Grze­gorz Suliński.

II MIEJSCE
Anton Dron za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za dys­kur­su na temat wybra­nych aspek­tów bez­pie­czeń­stwa ChRL na pod­sta­wie arty­ku­łów pra­so­wych" napi­sa­ną na Wydzia­le Neo­fi­lo­lo­gii w Insty­tu­cie Orien­ta­li­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, pro­mo­to­rem pra­cy była Pani dr Agniesz­ki Paterska-Kubacka.

III MIEJSCE
Michał Nowic­ki za pra­cę magi­ster­ską „Chi­ne­se Eco­no­mic Diplo­ma­cy on the exam­ple of the 16+1 for­mat”, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Insti­tu­te of Inter­na­tio­nal Stu­dies, pro­mo­tor — prof. dr hab. Krzysz­tof Kozłowski.

Przy­zna­no tak­że wyróżnienie:

Julii Janiak  za pra­cę licen­cjac­ką „Mięk­ka siła Chin – Wpływ Soft Power na wize­ru­nek Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­we w Pol­sce”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, w Insty­tu­cie Rusy­cy­sty­ki i Stu­diów Wschod­nich, Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go pod kie­run­kiem dr. Toma­sza Bielińskiego.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom i oso­bom wyróżnionym!

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla patro­nów Kon­kur­su i fun­da­to­rów cen­nych nagród.

 

Webinar: Jak skutecznie promować się w Chinach? Klucz do sukcesu na przykładzie IKEA China.

Pol­skie Cen­trum Stu­diów nad Pra­wem i Gospo­dar­ką Chin wspól­nie z Pol­sko-Chiń­ską Radą Biz­ne­su zapra­sza­ją na wyda­rze­nie onli­ne zaty­tu­ło­wa­ne “Jak sku­tecz­nie pro­mo­wać się w Chi­nach? Klucz do suk­ce­su na przy­kła­dzie IKEA Chi­na”. Będzie to już dru­gie spo­tka­nie z Pola­ka­mi z chiń­skie­go zespo­łu IKEA.

Tym razem w roli pre­le­gent­ki wystą­pi Pani Karo­li­na Horosz­czak, VP Com­mu­ni­ca­tion and Public Affa­irs IKEA Gro­up Chi­na, któ­ra podzie­li się z uczest­ni­ka­mi wie­dzą z zakre­su public rela­tions i komu­ni­ka­cji kor­po­ra­cyj­nej oraz przed­sta­wi swo­je boga­te doświad­cze­nie naby­te w trak­cie ponad 14 lat pra­cy w struk­tu­rach słyn­nej szwedz­kiej fir­my (naj­pierw w Pol­sce, a następ­nie w Chinach).

 Agen­da webi­na­rium skła­dać się będzie z nastę­pu­ją­cych punktów:

  1. Spe­cy­fi­ka chiń­skie­go konsumenta.
  2. Glo­bal­na stra­te­gia ryn­ko­wa IKEI z chiń­ską charakterystyką.
  3. Jak uda­ło się prze­kuć popeł­nia­ne błę­dy w suk­ces rynkowy?
  4. Wyko­rzy­sta­nie mediów spo­łecz­no­ścio­wych w kam­pa­nii PR i komu­ni­ka­cji wewnętrznej.
  5. Jak efek­tyw­nie pra­co­wać z mediami?

Spo­tka­nie odbę­dzie się 19 stycz­nia o godz. 11:00 (cza­su pol­skie­go). Będzie trans­mi­to­wa­ne na żywo na plat­for­mie YouTu­be oraz na Face­bo­oku. Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją moż­li­wość zada­wa­nia pytań w komen­ta­rzach. Link do spo­tka­nia opu­bli­ku­je­my wkrót­ce na stro­nie Face­bo­ok wyda­rze­nia oraz wyśle­my e‑mailowo do wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych osób.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udziału!

Raport PChRB — Branża game development — Obecność polskich spółek gamingowych na rynku chińskim. Czy wykorzystujemy szansę, jaką daje rynek gier w Chinach? (Lipiec 2021)

Na war­szaw­skiej GPW noto­wa­nych jest obec­nie 46 akcji spół­ek, z tego 16 na par­kie­cie głów­nym i 30 na New Con­nect. Jeśli do tego uwzględ­ni­my wiel­kość i roz­po­zna­wal­ność tych spół­ek to może­my powie­dzieć, że na gieł­dzie mamy zna­czą­cą repre­zen­ta­cję pol­skiej bran­ży „game development”.

Bran­ża ta w ostat­nich latach nie­zwy­kle szyb­ko się roz­wi­ja. Czas pan­de­mii, tak trud­ny dla wie­lu sek­to­rów, był dla ryn­ku gamin­go­we­go dodat­ko­wym impul­sem roz­wo­ju. Glo­bal­nie to istot­na część prze­my­słu „enter­ta­in­ment”. Spo­łecz­ność gra­czy liczy się w miliar­dach, w set­kach miliar­dów dola­rów liczy się poten­cjał tego ryn­ku. Podob­nie jak w wie­lu innych obsza­rach gospo­dar­ki świat gier prze­su­wa się w stro­nę Azji, z wyraź­nym loko­wa­niem środ­ka cięż­ko­ści w Chinach.

Jak na tle świa­to­wych tren­dów wyglą­da­ją pol­skie czep­mio­ny? Jaka jest ich stra­te­gia roz­wo­ju geo­gra­ficz­ne­go, jak wyglą­da­ją rze­czy­wi­ste dzia­ła­nia i reali­zo­wa­ne przy­cho­dy na róż­nych ryn­kach? Czy wypeł­nia­ją one for­mu­ło­wa­ne przez nie dekla­ra­cje i posia­da­ne moż­li­wo­ści? Jak defi­niu­ją barie­ry wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na ryn­ku azja­tyc­kim, w tym w szcze­gól­no­ści chiń­skim? Na te i inne pyta­nia posta­no­wi­li­śmy poszu­kać odpo­wie­dzi ana­li­zu­jąc rapor­ty gieł­do­we 16 spół­ek noto­wa­nych na par­kie­cie głów­nym GPW w Warszawie.

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chi­ny nie­zmien­nie od dzie­wię­ciu lat są lide­rem prze­my­słu samo­cho­do­we­go na świe­cie – odpo­wia­da­ją za jed­ną trze­cią glo­bal­nej sprze­da­ży aut. Chiń­skie fir­my trzy­ma­ją w swo­ich rękach poło­wę ryn­ku lokal­ne­go, budu­ją też stop­nio­wo mię­dzy­na­ro­do­wą obec­ność. Na fali zie­lo­nej rewo­lu­cji kraj stał się naj­więk­szym pro­du­cen­tem oraz kon­su­men­tem samo­cho­dów elek­trycz­nych. To wszyst­ko czy­ni z Pań­stwa Środ­ka naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cy i wyma­ga­ją­cy rynek dla mię­dzy­na­ro­do­wych pro­du­cen­tów samo­cho­dów.

Domi­nik Dec­ler­cq, głów­ny przed­sta­wi­ciel ACEA (Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­du­cen­tów Samo­cho­dów) na Chi­ny opo­wie o aktu­al­nej sytu­acji, kon­cen­tru­jąc się na struk­tu­rze ryn­ku, geo­gra­fii pro­duk­cji oraz per­spek­ty­wach dla euro­pej­skich inwe­sty­cji bez­po­śred­nich i firm z UE, któ­re dzia­ła­ją w Chi­nach. Osza­cu­je, jak na sek­tor wpły­wa zie­lo­na poli­ty­ka oraz postęp tech­no­lo­gicz­ny, w tym pojaz­dy NEV, samo­cho­dy auto­no­micz­ne czy pro­duk­cja bate­rii. Wspo­mni rów­nież o takich wyzwa­niach, jak nie­do­bo­ry mikro­czi­pów czy napię­cia poli­tycz­ne oraz o tym, jak wpły­wa­ją one na dzia­łal­ność euro­pej­skich pro­du­cen­tów samo­cho­dów w Chi­nach.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.
Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
14 czerw­ca 2021 r. (ponie­dzia­łek)
godz. 10.00–11.00

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration for Clean Energy)

Jak bar­dzo zie­lo­na będzie chiń­ska trans­for­ma­cja? W zeszłym roku Chi­ny ogło­si­ły, że osią­gną neu­tral­ność węglo­wą do 2060 r., zaś w swo­im nowym Pla­nie Pię­cio­let­nim na lata 2021–2025 zade­kla­ro­wa­ły licz­ne, ambit­ne cele zwią­za­ne z zie­lo­ny­mi tech­no­lo­gia­mi i prze­my­słem. W nie­zwy­kle szyb­kim ruchu w kie­run­ku zie­lo­nej trans­for­ma­cji ten kraj sta­je się glo­bal­nym lide­rem tech­no­lo­gii foto­wol­ta­icz­nej, wia­tro­wej, maga­zy­no­wa­nia ener­gii czy sek­to­ra samo­cho­dów elek­trycz­nych.
Ale na tej dro­dze stoi jed­nak wie­le wyzwań. Ogrom­ne zmia­ny gospo­dar­cze i tech­no­lo­gicz­ne rodzą zarów­no ich zwy­cięz­ców, jak i prze­gra­nych. Rosną­ce napię­cie poli­tycz­ne w rela­cjach USA–Chiny zagra­ża chiń­skie­mu postę­po­wi i bez­pie­czeń­stwu tech­no­lo­gicz­ne­mu. W roz­mo­wie z Peg­gy Liu z Joint US–China Col­la­bo­ra­tion for Cle­an Ener­gy spró­bu­je­my osza­co­wać ska­lę glo­bal­ne­go wpły­wu zie­lo­nej trans­for­ma­cji w Chi­nach oraz ziden­ty­fi­ko­wać głów­ne prze­szko­dy wewnętrz­ne i zewnętrz­ne w pró­bie budo­wy mode­lu gospo­dar­czo-prze­my­sło­we­go, któ­ry był­by przy­jaź­niej­szy dla śro­do­wi­ska. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!
Ter­min: 17 maja 2021 r. (ponie­dzia­łek) godz. 12.00–13.00.

Raport PChRB — Na ile Chiny są istotne dla polskiego eksportu produktów mleczarskich?

Inte­re­su­ją­ce zja­wi­ska obser­wu­je­my w zakre­sie pol­skie­go eks­por­tu pro­duk­tów mle­czar­skich w okre­sie ostat­nich kil­ku lat. W ramach kie­run­ków geo­gra­ficz­nych nasze­go eks­por­tu male­je udział ryn­ku wspól­no­to­we­go, a naj­szyb­ciej rośnie sprze­daż na ryn­ki azja­tyc­kie. Nasz eks­port do kra­jów Azji w latach 2016–2020 w tej gru­pie pro­duk­to­wej nie­mal się podwo­ił. W 2020 r. Chi­ny zna­la­zły się już na 3 miej­scu wśród głów­nych odbior­ców naszych pro­duk­tów. Kon­sump­cja mle­ka w Chi­nach sys­te­ma­tycz­nie rośnie. Oby­wa­te­le Chin nie­zwy­kle chęt­nie się­ga­ją po pro­duk­ty mle­czar­skie z impor­tu. Nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na tym ryn­ku jest Nowa Zelan­dia. Pol­ska jest jed­nym z głów­nych impor­te­rów do Chin mle­ka UHT. Czy jeste­śmy w sta­nie na dłu­żej zado­mo­wić się na tam­tej­szym ryn­ku, o tym w rapor­cie PChRB „Na ile Chi­ny są istot­ne w pol­skim eks­por­cie pro­duk­tów mleczarskich?"

ChinaTalk with Jyrki Katainen (former Vice President of the European Commission)

Pod­pi­sa­ne w wigi­lię nowe­go roku 2021 przez Chi­ny i Unię Euro­pej­ską Kom­plek­so­we Poro­zu­mie­nie Inwe­sty­cyj­ne (Com­pre­hen­si­ve Agre­ement on Inve­st­ment, CAI) sta­ło się w Euro­pie przed­mio­tem deba­ty doty­czą­cej jego zawar­to­ści, war­to­ści i wpły­wu. Obec­nie doku­ment ten wraz z anek­sa­mi jest jesz­cze dale­ki od fina­li­za­cji i tym dal­szy od raty­fi­ka­cji przez każ­de z państw człon­kow­skich. Euro­pej­skie nego­cja­cje tego poro­zu­mie­nia zyska­ły dodat­ko­wy kon­tekst wraz z doj­ściem do wła­dzy nowe­go pre­zy­den­ta USA i z wido­ka­mi na bliż­szą współ­pra­cę trans­atlan­tyc­ką w kwe­stii chiń­skiej.

Prze­pro­wa­dzi­my roz­mo­wę z jed­nym z euro­pej­skich nego­cja­to­rów CAI, Jyr­kim Kata­ine­nem, byłym Wice­prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Euro­pej­skiej ds. Zatrud­nie­nia, Wzro­stu, Inwe­sty­cji i Kon­ku­ren­cyj­no­ści (2014–2019). Popro­si­my o przed­sta­wie­nie euro­pej­skich prio­ry­te­tów przy począt­kach nego­cja­cji z Chi­na­mi 7 lat temu oraz oce­nę tego, czy te cele zosta­ły osią­gnię­te. Mamy nadzie­ję, że gość odsło­ni przed nami zmien­ną dyna­mi­kę pro­ce­su nego­cja­cyj­ne­go. Zapy­ta­my o wagę CAI w rela­cjach Unii z Chi­na­mi i pro­ce­sie odbu­do­wy sto­sun­ków trans­atlan­tyc­kich, a w szcze­gól­no­ści o to, czy moż­li­wa jest jed­no­gło­śna zgo­da UE oraz dla­cze­go CAI nie wspo­mi­na o obro­cie towa­rów i usług z Chi­na­mi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
8 kwiet­nia 2021 r. (czwar­tek)
godz. 16:00–17:00

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne)

Chi­ny i UE 30 grud­nia 2020 r. osią­gnę­ły dłu­go ocze­ki­wa­ne poro­zu­mie­nie doty­czą­ce inwe­sty­cji w ramach nego­cjo­wa­ne­go od 2014 r. CAI (Com­pre­hen­si­ve Agre­ement on Inve­st­ment). Według wie­lu komen­ta­to­rów poro­zu­mie­nie osią­gnię­to w zbyt dużym pośpie­chu. Niem­com zale­ża­ło na tym, by zdą­żyć przed koń­cem nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie Euro­pej­skiej, a Chi­ny prze­wi­dy­wa­ły nad­cho­dzą­ce nie­ko­rzyst­ne zmia­ny zwią­za­ne z poli­ty­ką ame­ry­kań­ską nowej admi­ni­stra­cji Joe Bide­na. Choć minie dużo cza­su zanim poro­zu­mie­nie UE i Chin w ramach CAI zosta­nie sfi­na­li­zo­wa­ne, a póź­niej raty­fi­ko­wa­ne, w Euro­pe już rośnie kry­ty­ka wokół tej umo­wy, gdyż ma ona w zni­ko­mym stop­niu przy­czy­niać się do zapew­nia­nia gry na rów­nych zasa­dach mię­dzy part­ne­ra­mi.
W roz­mo­wie z prof. Fra­nço­is Gode­men­tem z Insty­tu­tu Montaigne’a w Pary­żu pod­da­my dys­ku­sji ideę spra­wie­dli­wo­ści i wza­jem­no­ści w rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy UE i Chi­na­mi, zasta­na­wia­jąc się, czy przy­ję­cie CAI jest ruchem w dobrym kie­run­ku. Pro­fe­sor Gode­ment, jeden z czo­ło­wych euro­pej­skich eks­per­tów w spra­wach chiń­skich, a w szcze­gól­no­ści CAI, opo­wie o roli UE w chiń­skiej poli­ty­ce i prak­ty­ce eko­no­micz­nej oraz o dyle­ma­cie zaan­ga­żo­wa­nia vs rywa­li­za­cji, przed któ­rym sto­ją poli­ty­cy euro­pej­scy w dobie wzro­stu chiń­skiej potę­gi i coraz więk­szych napięć eko­no­micz­nych mię­dzy Chi­na­mi i USA.
Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.


Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
11 mar­ca 2021 r. (czwar­tek)
godz. 18.00–19.00

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplo­ma­cję ery Donal­da Trum­pa cha­rak­te­ry­zo­wa­ła rosną­ca anty­chiń­ska reto­ry­ka. Pań­stwo Środ­ka zosta­ło nazwa­ne „głów­nym rywa­lem stra­te­gicz­nym USA”, a ich admi­ni­stra­cja roz­po­czę­ła aktyw­ne pró­by ogra­ni­cza­nia chiń­skie­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go i glo­bal­ne­go wpły­wu eko­no­micz­ne­go. Woj­na gospo­dar­cza obję­ła takie dzia­ła­nia, jak wpro­wa­dze­nie ceł, zaka­zów eks­por­tu nie­któ­rych pro­duk­tów i kom­po­nen­tów, zmniej­sze­nie współ­pra­cy tech­no­lo­gicz­nej i nauko­wej, dzia­ła­nia wymie­rzo­ne w chiń­skich gigan­tów tech­no­lo­gicz­nych, np. ZTE i Huawei, czy gro­że­nie deco­uplin­giem. Jed­nak ame­ry­kań­skie fir­my wca­le nie zamie­rza­ją wyno­sić się z Chin. Inwe­sty­cje rosną, a deco­upling wyda­je się pomy­słem nie tyl­ko nie do zre­ali­zo­wa­nia, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle groź­nym dla ame­ry­kań­skiej gospo­dar­ki.

Pod­czas roz­mo­wy z Cra­igiem Alle­nem z US-Chi­na Busi­ness Coun­cil omó­wi­my ska­lę ame­ry­kań­skie­go zaan­ga­żo­wa­nia w Chi­nach oraz wpływ ostat­nich napięć na sek­tor biz­ne­so­wy. Cra­ig zdra­dzi nam nie­któ­re reko­men­da­cje Ame­ry­kań­sko-Chiń­skiej Rady Biz­ne­su dla pre­zy­den­ta Bide­na i ziden­ty­fi­ku­je naj­więk­sze barie­ry sys­te­mo­we dla ame­ry­kań­skich firm w Chi­nach. Zapy­ta­my nasze­go gościa rów­nież o kwe­stie poli­tycz­ne, np. o wpływ part­ner­stwa RCEP na glo­bal­ne łań­cu­chy dostaw i ame­ry­kań­skie inte­re­sy gospo­dar­cze w Azji. Omó­wi­my też moż­li­wość powsta­nia wspól­ne­go trans­atlan­tyc­kie­go fron­tu w rela­cjach gospo­dar­czych z Chi­na­mi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
16 lute­go 2021 r. (wto­rek),
godz. 18.00–19.00

Przewiń do góry