logo

Wydarzenia

14 Gru 2018

Seminarium dot. współpracy w zakresie nowych technologii z dzielnicą Bao'an Shenzhen

W pią­tek 14 grud­nia w hote­lu Radis­son Blu Sobie­ski odby­ło się semi­na­rium poświę­co­ne moż­li­wo­ściom współ­pra­cy z przed­się­bior­stwa­mi z dziel­ni­cy Shen­zhen Bao'an, zor­ga­ni­zo­wa­ne wspól­nie przez biu­ro podró­ży CT Poland, Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su oraz Bure­au of Scien­ce and Tech­no­lo­gy dziel­ni­cy Bao'an. Mia­sto Shen­zhen ze wzglę­du na struk­tu­rę swo­jej gospo­dar­ki czę­sto okre­śla­ne jest mia­nem "Chiń­skiej Doli­ny Krze­mo­wej" Z tego wzglę­du moty­wem prze­wod­nim semi­na­rium były nowe tech­no­lo­gie. Co cie­ka­we, choć dziel­ni­ca Bao'an zaj­mu­je powierzch­nię ok. 2/3 War­sza­wy, to zamiesz­ku­je ją ponad 5 mln ludzi, a war­tość eks­por­tu w ubie­głym roku wynio­sła ponad 50 mld USD, z cze­go 130 mln USD do Pol­ski.

05 Gru 2018

Delegacja biznesowa dzielnicy Pekinu Chaoyang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przy­jął 5 grud­nia dele­ga­cję Biu­ra Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Peki­nu Cha­oy­ang. Cha­oy­ang to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych dziel­nic sto­li­cy Chin, choć­by ze wzglę­du na miesz­czą­ce się tam amba­sa­dy, w tym amba­sa­dę RP, a tak­że licz­ne sie­dzi­by i przed­sta­wi­ciel­stwa chiń­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji. Roz­mo­wa doty­czy­ła przede wszyst­kim moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia wymia­ny han­dlo­wej pomię­dzy pol­ski­mi a chiń­ski­mi przed­się­bior­stwa­mi oraz wspar­cia w eks­por­cie do Chin, jakie­go może pol­skim pro­du­cen­tom udzie­lić Biu­ro Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Cha­oy­ang, np. przez zna­le­zie­nie god­nych zaufa­nia lokal­nych part­ne­rów.

13 Lis 2018

Wizyta studyjna przedsiębiorców z kantońskiego miasta Yanjiang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su Jacek Boczek spo­tkał się 13 listo­pa­da z dele­ga­cją przed­się­bior­ców z mia­sta Yan­gjiang w pro­win­cji Guang­dong. Mia­sto to jest jed­nym ze świa­to­wych cen­trów pro­duk­cji noży, co roku orga­ni­zo­wa­ne są w nim tar­gi Inter­na­tio­nal Har­dwa­re Kni­ves & Scis­sors Fair. Leżą­ca w pobli­żu wyspa Hailing jest nato­miast popu­lar­nym w Chi­nach ośrod­kiem tury­stycz­nym.

25 Paź 2018

Konferencja "Jak Chiny zmienią świat?"

Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Wice­pre­zes PChRB wziął udział w jed­nym z pane­li 25 kon­fe­ren­cji Cen­trum Trans­for­ma­cji, Inte­gra­cji i Glo­ba­li­za­cji TIGER na Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go pod tytu­łem "Jak Chi­ny zmie­nią świat?" Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Rek­tor ALK Prof. Witold T. Bie­lec­ki, następ­nie głos zabrał J.E. Amba­sa­dor Chin w Pol­sce LIU Guan­gy­uan. Kon­fe­ren­cja skła­da­ła się z trzech mery­to­rycz­nych czę­ści, pane­lu: amba­sa­do­rów, uczo­nych i biz­ne­su. Całość dys­ku­sji mode­ro­wał prof. Grze­gorz W. Kołod­ko.  

16 Paź 2018

Delegacja przedstawicieli chińskich mediów w Polsce

We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka na zapro­sze­nie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przed­sta­wi­cie­le mediów z chiń­skich pro­win­cji Jian­gxi, Qin­ghai, Guan­gxi, Fujian i Heilon­gjiang mie­li oka­zję odwie­dzić sie­dzi­by Wir­tu­al­nej Pol­ski oraz Tele­wi­zji Pol­skiej. Goście przyj­rze­li się, jak w Pol­sce roz­wi­ja się tele­wi­zja inter­ne­to­wa oraz jak pro­wa­dzo­na jest nad Wisłą pro­duk­cja tele­wi­zyj­na, wyra­zi­li też chęć nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy z pol­ski­mi part­ne­ra­mi. Cie­szy­my się, że chiń­skie media są zain­te­re­so­wa­ne Pol­ską. Oso­bi­ste doświad­cze­nie wizy­ty w Pol­sce zwięk­sza świa­do­mość na jej temat, a to ma szan­sę prze­ło­żyć się na więk­szą licz­bę i wyż­szą jakość publi­ko­wa­nych mate­ria­łów doty­czą­cych nasze­go kra­ju, a to z kolei sprzy­ja roz­wo­jo­wi współ­pra­cy gospo­dar­czej."

12 Paź 2018

Współpraca na rynku kapitałowym: platforma V‑Next

Oprócz bycia fabry­ką świa­ta oraz poten­cjal­nym gigan­tycz­nym ryn­kiem zby­tu dla euro­pej­skich towa­rów, Chi­ny to tak­że źró­dło olbrzy­mie­go kapi­ta­łu oraz roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój przed­się­bior­czo­ści. Współ­pra­cy na ryn­ku kapi­ta­ło­wym poświę­co­ne zosta­ło semi­na­rium „Chi­­na-Poland Capi­tal Mar­ket Coope­ra­tion and Match­ma­king Event”, któ­re odby­ło się w ramach euro­pej­skie­go road­show plat­for­my V‑Next w war­szaw­skim hote­lu Inter­con­ti­nen­tal 12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Orga­ni­za­to­ra­mi była plat­for­ma usług finan­so­wych V‑Next, zarzą­dza­na przez nale­żą­cą do gieł­dy w Shen­zhen fir­mą Shen­zhen Secu­ri­ties Infor­ma­tion oraz dzia­ła­ją­cy na pol­skim ryn­ku chiń­ski bank Haitong. Na całym świe­cie tysią­ce przed­się­biorstw sko­rzy­sta­ło już z usług, do któ­rych dostęp daje plat­for­ma V‑Next, któ­ra pozwa­la nawią­zać kon­takt […]

20 Wrz 2018

Współpraca inwestycyjna pomiędzy Polską a Shenzhen – seminarium

Pol­ska i Chi­ny posia­da­ją ogrom­ny poten­cjał do wza­jem­nych inwe­sty­cji. Jako Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su podej­mu­je­my dzia­ła­nia oraz wspie­ra­my wszel­kie ini­cja­ty­wy dążą­ce do zwięk­sze­nia wza­jem­nej wymia­ny w tym zakre­sie. Jed­nym z takich dzia­łań było semi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z chiń­ską orga­ni­za­cją Invest Shen­zhen oraz Shen­zhen Inter­na­tio­nal Inve­st­ment & Pro­mo­tion Asso­cia­tion, któ­re odby­ło się 20 wrze­śnia 2018 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie. Poza przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji Invest Shen­zhen, Sto­wa­rzy­sze­nia Inwe­sty­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych i Pro­mo­cji Shen­zhen oraz władz mia­sta Shen­zhen, w semi­na­rium uczest­ni­czy­li pani Anna Sawiak, kie­row­nik Wydzia­łu Kra­jów Poza­eu­ro­pej­skich Depar­ta­men­tu Han­dlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MPiT, pan Janusz Pie­cho­ciń­ski, były wice­pre­mier, […]

30 Lip 2018

Wizyta u Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 30 lip­ca 2018 roku zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce Pana Liu Guan­gy­uan. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Liu Liju­an, kon­sul eko­no­micz­ny i han­dlo­wy. Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny poglą­dów na temat rela­cji pol­sko-chi­ń­skich. Omó­wio­ne zosta­ły tak­że pro­jek­ty nad, któ­ry­mi pra­cu­je­my, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce eks­pan­sji pol­skich przed­się­bior­ców na chiń­skim ryn­ku e‑commerce oraz w sek­to­rze auto­mo­ti­ve. J.E. Amba­sa­dor wyra­ził goto­wość istot­ne­go wspar­cia dla orga­ni­zo­wa­ne­go przez PChRB Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi.  

08 Lut 2018

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. Lau­re­ata­mi II edy­cji kon­kur­su zosta­li: I MIEJSCE Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka. II MIEJSCE Miko­łaj Woź­niak za pra­cę […]

20 Paź 2017

Chiński pomysł na globalizację. Jak Polska może podbić Chiny?

One nation – one gro­up”, to stra­te­gia, z jaką pol­scy przed­się­bior­cy powin­ni pod­bi­jać chiń­ski rynek, uwa­ża Jörg Wut­t­ke, wie­lo­let­ni prze­wod­ni­czą­cy Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Na biz­ne­so­wym śnia­da­niu „Chiń­ski pomysł na glo­ba­li­za­cję”, jakie zor­ga­ni­zo­wa­ła 20 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, Wut­t­ke wspól­nie z dr Tho­ma­sem B. Sabe­lem z HSBC Bank Pol­ska zachę­ca­li pol­skie fir­my do szu­ka­nia niszy w Pań­stwie Środ­kach, jak np. pro­duk­ty rol­no-spo­­ży­w­cze, i wspól­ne­go nego­cjo­wa­nia wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na tam­tej­szym ryn­ku. Choć pol­sko-chi­ń­skie obro­ty towa­ro­we cią­gle rośną, w 2016 roku zwięk­szy­ły się o 4,8% do 25 856 mln USD, to sys­te­ma­tycz­nie rośnie tak­że nad­wyż­ka han­dlo­wa chiń­skich impor­te­rów. […]