logo

Wydarzenia

16 Paź 2018

Delegacja przedstawicieli chińskich mediów w Polsce

We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka na zapro­sze­nie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przed­sta­wi­cie­le mediów z chiń­skich pro­win­cji Jian­gxi, Qin­ghai, Guan­gxi, Fujian i Heilon­gjiang mie­li oka­zję odwie­dzić sie­dzi­by Wir­tu­al­nej Pol­ski oraz Tele­wi­zji Pol­skiej. Goście przyj­rze­li się, jak w Pol­sce roz­wi­ja się tele­wi­zja inter­ne­to­wa oraz jak pro­wa­dzo­na jest nad Wisłą pro­duk­cja tele­wi­zyj­na, wyra­zi­li też chęć nawią­za­nia bliż­szej współ­pra­cy z pol­ski­mi part­ne­ra­mi. Cie­szy­my się, że chiń­skie media są zain­te­re­so­wa­ne Pol­ską. Oso­bi­ste doświad­cze­nie wizy­ty w Pol­sce zwięk­sza świa­do­mość na jej temat, a to ma szan­sę prze­ło­żyć się na więk­szą licz­bę i wyż­szą jakość publi­ko­wa­nych mate­ria­łów doty­czą­cych nasze­go kra­ju, a to z kolei sprzy­ja roz­wo­jo­wi współ­pra­cy gospo­dar­czej."

12 Paź 2018

Współpraca na rynku kapitałowym: platforma V-Next

Oprócz bycia fabry­ką świa­ta oraz poten­cjal­nym gigan­tycz­nym ryn­kiem zby­tu dla euro­pej­skich towa­rów, Chi­ny to tak­że źró­dło olbrzy­mie­go kapi­ta­łu oraz roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój przed­się­bior­czo­ści. Współ­pra­cy na ryn­ku kapi­ta­ło­wym poświę­co­ne zosta­ło semi­na­rium „Chi­­na-Poland Capi­tal Mar­ket Coope­ra­tion and Match­ma­king Event”, któ­re odby­ło się w ramach euro­pej­skie­go road­show plat­for­my V-Next w war­szaw­skim hote­lu Inter­con­ti­nen­tal 12 paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Orga­ni­za­to­ra­mi była plat­for­ma usług finan­so­wych V-Next, zarzą­dza­na przez nale­żą­cą do gieł­dy w Shen­zhen fir­mą Shen­zhen Secu­ri­ties Infor­ma­tion oraz dzia­ła­ją­cy na pol­skim ryn­ku chiń­ski bank Haitong. Na całym świe­cie tysią­ce przed­się­biorstw sko­rzy­sta­ło już z usług, do któ­rych dostęp daje plat­for­ma V-Next, któ­ra pozwa­la nawią­zać kon­takt […]

20 Wrz 2018

Współpraca inwestycyjna pomiędzy Polską a Shenzhen – seminarium

Pol­ska i Chi­ny posia­da­ją ogrom­ny poten­cjał do wza­jem­nych inwe­sty­cji. Jako Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su podej­mu­je­my dzia­ła­nia oraz wspie­ra­my wszel­kie ini­cja­ty­wy dążą­ce do zwięk­sze­nia wza­jem­nej wymia­ny w tym zakre­sie. Jed­nym z takich dzia­łań było semi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z chiń­ską orga­ni­za­cją Invest Shen­zhen oraz Shen­zhen Inter­na­tio­nal Inve­st­ment & Pro­mo­tion Asso­cia­tion, któ­re odby­ło się 20 wrze­śnia 2018 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie. Poza przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji Invest Shen­zhen, Sto­wa­rzy­sze­nia Inwe­sty­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych i Pro­mo­cji Shen­zhen oraz władz mia­sta Shen­zhen, w semi­na­rium uczest­ni­czy­li pani Anna Sawiak, kie­row­nik Wydzia­łu Kra­jów Poza­eu­ro­pej­skich Depar­ta­men­tu Han­dlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MPiT, pan Janusz Pie­cho­ciń­ski, były wice­pre­mier, […]

30 Lip 2018

Wizyta u Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 30 lip­ca 2018 roku zosta­li­śmy zapro­sze­ni przez Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce Pana Liu Guan­gy­uan. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła Pani Liu Liju­an, kon­sul eko­no­micz­ny i han­dlo­wy. Spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją do wymia­ny poglą­dów na temat rela­cji pol­sko-chi­ń­skich. Omó­wio­ne zosta­ły tak­że pro­jek­ty nad, któ­ry­mi pra­cu­je­my, w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce eks­pan­sji pol­skich przed­się­bior­ców na chiń­skim ryn­ku e-com­me­r­ce oraz w sek­to­rze auto­mo­ti­ve. J.E. Amba­sa­dor wyra­ził goto­wość istot­ne­go wspar­cia dla orga­ni­zo­wa­ne­go przez PChRB Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej i kul­tu­ral­nej mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi.  

08 Lut 2018

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ny staż oraz nagro­dy rze­czo­we — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni Rze­szo­wa, Kra­ko­wa, War­sza­wy i Szan­gha­ju. 7 lute­go 2018 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców dru­giej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin. Lau­re­ata­mi II edy­cji kon­kur­su zosta­li: I MIEJSCE Agniesz­ka Chy­tła za pra­cę pt. Juan w mię­dzy­na­ro­do­wej prak­ty­ce biz­ne­so­wej, przy­go­to­wa­ną na Poli­tech­ni­ce Rze­szow­skiej im. Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. zw. dr. hab. inż. Lesz­ka Woźniaka. II MIEJSCE Miko­łaj Woź­niak za pra­cę […]

20 Paź 2017

Chiński pomysł na globalizację. Jak Polska może podbić Chiny?

One nation – one gro­up”, to stra­te­gia, z jaką pol­scy przed­się­bior­cy powin­ni pod­bi­jać chiń­ski rynek, uwa­ża Jörg Wut­t­ke, wie­lo­let­ni prze­wod­ni­czą­cy Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Na biz­ne­so­wym śnia­da­niu „Chiń­ski pomysł na glo­ba­li­za­cję”, jakie zor­ga­ni­zo­wa­ła 20 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, Wut­t­ke wspól­nie z dr Tho­ma­sem B. Sabe­lem z HSBC Bank Pol­ska zachę­ca­li pol­skie fir­my do szu­ka­nia niszy w Pań­stwie Środ­kach, jak np. pro­duk­ty rol­no-spo­­ży­w­cze, i wspól­ne­go nego­cjo­wa­nia wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na tam­tej­szym ryn­ku. Choć pol­sko-chi­ń­skie obro­ty towa­ro­we cią­gle rośną, w 2016 roku zwięk­szy­ły się o 4,8% do 25 856 mln USD, to sys­te­ma­tycz­nie rośnie tak­że nad­wyż­ka han­dlo­wa chiń­skich impor­te­rów. […]

01 Wrz 2017

IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Sza­now­ni Pań­stwo, w imie­niu orga­ni­za­to­rów IFS Offi­ce Cen­tral & Eastern Euro­pe, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji logi­stycz­nej CSCMP oraz Biu­ra Pro­mo­cji Jako­ści mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa na IV edy­cję Kon­gre­su Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści „Jakość i bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ści oraz wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań źró­dłem suk­ce­su w biz­ne­sie.” Kon­gres odbę­dzie się 11 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Polin w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w War­sza­wie. Wyda­rze­nie sta­no­wi plat­for­mę wymia­ny wie­dzy i doświad­czeń w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści, nowych tech­no­lo­gii, dostę­pu do ryn­ku, bez­pie­czeń­stwa biz­ne­su oraz glo­bal­nej logi­sty­ki. Zapro­sze­nie oraz pro­gram Kon­gre­su do pobra­nia TUTAJ Aby wziąć udział w wyda­rze­niu nale­ży […]

01 Wrz 2017

Przepisy i regulacje prawne w handlu polsko-chińskim – seminaria i dyskusje B2B

JINGSH POLAND zapra­sza ser­decz­nie na dwu­dnio­wą kon­fe­ren­cję nt. „Prze­pi­sy i regu­la­cje praw­ne w han­dlu pol­sko-chi­ń­skim – semi­na­ria i dys­ku­sje B2B”. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniu 23–24 paź­dzier­ni­ka br. od godz. 9:00 do 17:00 w sie­dzi­bie głów­nej JINGSH w Peki­nie. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z aspek­ta­mi praw­ny­mi oraz prze­pi­sach o któ­rych nale­ży pamię­tać chcąc roz­po­cząć dzia­łal­ność w Chi­nach. W wyda­rze­niu będą uczest­ni­czyć tak­że fir­my chiń­skie z bran­ży spo­żyw­czej, tech­no­lo­gicz­nej, ener­ge­tycz­nej, infra­struk­tu­ral­nej i e-com­me­r­ce, dla­te­go będzie to rów­nież oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów z poten­cjal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi. By zwięk­szyć efek­tyw­ność spo­tkań B2B po otrzy­ma­niu od Pań­stwa zgło­sze­nia JINGSH doko­na dokład­nej wery­fi­ka­cji by dodat­ko­wo zapro­sić te chiń­skie fir­my, któ­re odpo­wia­da­ją Pań­stwa dzia­łal­no­ści. Ponad­to, […]

22 Sie 2017

Spotkanie z przedstawicielami Economic Commission of Chinese People's Political Consultative Conference of Henan Province

W dniu 22 sierp­nia 2017 roku spo­tka­li­śmy się z przed­sta­wi­cie­la­mi Eco­no­mic Com­mis­sion of Chi­ne­se People's Poli­ti­cal Con­sul­ta­ti­ve Con­fe­ren­ce of Henan Pro­vin­ce. Celem tej wizy­ty była pro­mo­cja współ­pra­cy w zakre­sie han­dlu i inwe­sty­cji pomię­dzy pro­win­cją Henan i Pol­ską. Goście z Chin pro­mo­wa­li region jako korzyst­ne miej­sce do inwe­sto­wa­nia, pod­kre­śla­jąc prio­ry­te­to­wą pozy­cję jako jej przy­zna­ną w pro­jek­cie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku (OBOR). Ponad­to zło­żo­no zapro­sze­nie dla wszyst­kich pol­skich przed­się­bior­ców do uczest­nic­twa w 12th Henan Busi­ness Meetings, któ­ry co roku odby­wa się w Zheng­zhou.

11 Sie 2017

Henan Economic Trade Cooperation Seminar

W dniu 11 sierp­nia 2017 roku odby­ło się w War­sza­wie Henan Eco­no­mic Tra­de Coope­ra­tion Semi­nar. Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z orga­ni­za­to­rów tego wyda­rze­nia. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 firm z pro­win­cji Henan poszu­ku­ją­cych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych lub han­dlo­wych w Pol­sce. Ze stro­ny pol­skiej w roz­mo­wach B2B wzię­ło udział ponad 100 przed­się­bior­ców. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła z CCPIT Henan Memo­ran­dum o współ­pra­cy (MoU). Henan to naj­lud­niej­sza pro­win­cja chiń­ska i pią­ta pod wzglę­dem PKB. W stra­te­gii chiń­skim władz pro­win­cja ta ma być jed­nym z głów­nych cen­trów logi­sty­ki i han­dlu w ramach pro­jek­tu Jed­ne­go Pasa i Szla­ku (OBOR).