Wydarzenia

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W cią­gu ostat­nich 40 lat Chi­ny prze­szły gospo­dar­czą meta­mor­fo­zę od bie­dy do bogac­twa. Ich dro­ga do suk­ce­su nie była jed­nak pro­sta. W swo­jej nie­zwy­kłej histo­rii doświad­cza­ły pora­żek, nagłych zmian kie­run­ków poli­ty­ki oraz sta­wia­ły czo­ła wyzwa­niom sys­te­mo­wym. Chiń­ski wzrost eko­no­micz­ny oku­pio­ny był też wyso­ki­mi kosz­ta­mi spo­łecz­ny­mi i eko­lo­gicz­ny­mi. Czy refor­my struk­tu­ral­ne ery Xi Jin­pin­ga to w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze pasmo pora­żek czy suk­ce­sów? Czy obec­ny model roz­wo­ju kra­ju opar­ty na eks­por­cie moż­na czymś zastą­pić? Jak Chi­ny mogą się wydo­stać z pułap­ki śred­nie­go docho­du? Jakie są ich mię­dzy­na­ro­do­we wyzwa­nia i jakie wnio­ski powin­ny wysnuć z dotych­cza­so­wych dzia­łań?

W kolej­nym odcin­ku Chi­na­Talk będzie­my roz­ma­wiać o refor­mach struk­tu­ral­nych Chin, czy­li kwe­stiach nie­zmien­nie waż­nych szcze­gól­nie teraz, gdy kraj wal­czy o rolę gospo­dar­cze­go lide­ra świa­ta. Naszym gościem będzie David Dol­lar z Bro­okings Insti­tu­tion (USA), a spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia.

Ter­min:
12 stycz­nia 2021 r. (wto­rek)
godz. 18.00–19.00, online

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azja­tyc­ki gigant, jakim są Chi­ny, to dru­ga co do wiel­ko­ści gospo­dar­ka świa­ta. Rzą­dzą­ca pań­stwem Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin nie­daw­no ogło­si­ła wła­śnie swój 14. Plan Pię­cio­let­ni (na lata 2021–2025), czy­li stra­te­gicz­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Jakie kie­run­ki roz­wo­ju eko­no­micz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go obio­rą Chi­ny? Jak inter­pre­to­wać ich kolej­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­ki naro­do­wej? Jakie są moż­li­wo­ści reali­za­cji stra­te­gii podwój­ne­go obie­gu (dual cir­cu­la­tion)? Jak zmie­ni się śro­do­wi­sko praw­ne doty­czą­ce chiń­skich inwe­sty­cji za gra­ni­cą i eks­por­tu? Jak stra­te­gia gospo­dar­cza Chin wpły­nie na han­del w regio­nie Azji Wschod­niej?

Na te pyta­nia odpo­wie Ali­cia Gar­cia Her­re­ro – głów­na eko­no­mist­ka na region Azji Pacy­ficz­nej ban­ku inwe­sty­cyj­ne­go Nati­xis. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim.

W cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
15 grud­nia 2020 r. (wto­rek)
godz. 15:00–16:00 CET (GMT+1), online

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Ali­ba­ba to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie plat­form e‑handlu, chiń­ski odpo­wied­nik i naj­groź­niej­szy kon­ku­rent ame­ry­kań­skie­go Ama­zo­na. Azja­tyc­ki gigant dzia­ła nie tyl­ko w bran­ży e‑commerce: oprócz plat­form han­dlo­wych ofe­ru­je m.in. ser­wi­sy płat­no­ści onli­ne, usłu­gi e‑logistyki, e‑marketingu czy wspar­cia IT dla sprze­daw­ców onli­ne. Taka „oddol­na” pry­wat­na przed­się­bior­czość zwią­za­na z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi w komu­ni­stycz­nym Pań­stwie Środ­ka jest cie­ka­wym zja­wi­skiem, szcze­gól­nie w epo­ce ame­ry­kań­sko-chiń­skiej woj­ny gospo­dar­czej i trwa­ją­cej dziś pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, powo­du­ją­cej glo­bal­ny kry­zys gospo­dar­czy.

Na czym pole­ga feno­men Ali­ba­by? Jak waż­ne dla chiń­skiej gospo­dar­ki są pry­wat­ne star­tu­py tech­no­lo­gicz­ne i pry­wat­ni usłu­go­daw­cy dzia­ła­ją­cy w sie­ci? Jaka jest rola małych i śred­nich przed­się­biorstw w roz­wo­ju Chin? Co jest ich „bazą eko­no­micz­ną”? Jak gigant ze Wscho­du reagu­je na dzi­siej­sze ogrom­ne wyzwa­nia eko­no­micz­ne? Czy Chi­ny są w sta­nie ura­to­wać świa­to­wą gospo­dar­kę?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk na te pyta­nia odpo­wie­dział prof. Ying Low­rey – eko­no­mist­ka i dorad­ca z Tsin­ghua Uni­ver­si­ty. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odby­ła się w języ­ku angielskim.

Bezpłatny webinar: ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Cze­go w przy­szło­ści może­my ocze­ki­wać od Chin? Zasta­na­wia się nad tym wie­lu eko­no­mi­stów, sze­fów firm, poli­ty­ków, komen­ta­to­rów. To cie­ka­wy temat, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o obszar pro­duk­tów cyfro­wych – Chi­ny sta­ły się prze­cież gigan­tem tech­no­lo­gicz­nym. Jakie są pro­gno­zy dla chiń­skich firm tej bran­ży? Jaka przy­szłość cze­ka Huawei? Czy Pań­stwo Środ­ka może stać się samo­wy­star­czal­ne w pro­duk­cji pół­prze­wod­ni­ków? Jaka jest przy­szłość chiń­skiej trans­for­ma­cji cyfro­wej? Jakie zmia­ny cze­ka­ją glo­bal­ne łań­cu­chy dostaw i czy Chi­ny na tych zmia­nach stracą?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk o przy­szło­ści gigan­ta ze Wscho­du w kon­tek­ście tech­no­lo­gii opo­wie Gor­don Orr, zwią­za­ny z taki­mi fir­ma­mi, jak: McKin­sey & Com­pa­ny, Leno­vo, Meitu­an Dian­ping czy EQT. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Polsko Chińska Rada Biznesu została członkiem-założycielem Międzynarodowej Organizacji ds. Zapobiegania i Rozstrzygania Sporów Handlowych (ICDPASO)

15 paź­dzier­ni­ka 2020 r., pod­czas uro­czy­stej cere­mo­nii, w Peki­nie ofi­cjal­nie ogło­szo­no powo­ła­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych (Inter­na­tio­nal Com­mer­cial Dispu­te Pre­ven­tion and Set­tle­ment Orga­ni­za­tion, ICDPASO). Uro­czy­stość odby­ła się czę­ścio­wo w for­mie wideokonferencji. 

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z zało­ży­cie­li tej pre­sti­żo­wej mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji i jed­nym z moto­rów trwa­ją­ce­go ponad dwa lata pro­ce­su jej two­rze­nia. PChRB zosta­ła tak­że jed­no­gło­śnie wybra­na na człon­ka Rady Nad­zor­czej ICDPASO pod­czas I Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, któ­re odby­ło się 29 wrze­śnia 2020 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Orga­ni­za­cja ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych zosta­ła utwo­rzo­na przez Chiń­ską Radę Pro­mo­cji Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go (CCPIT) i Chiń­ską Izbę Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go wraz z orga­ni­za­cja­mi prze­my­sło­wy­mi i agen­cja­mi usług praw­nych z ponad 30 kra­jów i regio­nów, w tym z Pol­ski, Włoch, Sin­ga­pu­ru, Rosji, Bel­gii, Mek­sy­ku, Male­zji, Buł­ga­rii itd.

Orga­ni­za­cja jest jed­nym z wie­lo­stron­nych soju­szy na rzecz współ­pra­cy mię­dzy kra­ja­mi uczest­ni­czą­cy­mi w chiń­skiej Ini­cja­ty­wie Pasa i Szla­ku i jest odpo­wie­dzią na rosną­cą potrze­bę stwo­rze­nia mecha­ni­zmów roz­wią­zy­wa­nia spo­rów han­dlo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych w ramach Inicjatywy.

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chi­ny zadłu­ża­ją się na pozio­mie nie­spo­ty­ka­nym na ska­lę świa­to­wą i w ten spo­sób napę­dza­ją swój wzrost gospo­dar­czy – jeden z naj­więk­szych na świe­cie. Ten sys­tem finan­so­wy budzi oba­wy przed ewen­tu­al­nym zała­ma­niem. Szcze­gól­nie w dobie kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go przez pan­de­mię COVID-19 i swe­go rodza­ju „woj­ny han­dlo­wej” z USA. Jak się zmie­niał i jak dziś wyglą­da stan finan­sów azja­tyc­kie­go gigan­ta? Jakie są naj­więk­sze wyzwa­nia Chin w wymia­rze finan­so­wym? Jaki jest wpływ nie­daw­nych ame­ry­kań­skich decy­zji poli­tycz­nych na sytu­ację finan­so­wo-gospo­dar­czą tego kra­ju? Jak mogą wyglą­dać kon­se­kwen­cje eko­no­micz­ne rywa­li­za­cji Chin i USA? Co może spo­wo­do­wać upa­dek Chin i jak wpły­nę­ło­by to na resz­tę świata?

Na te pyta­nia odpo­wia­da Tom Orlik, głów­ny eko­no­mi­sta agen­cji infor­ma­cyj­nej Blo­om­berg, autor książ­ki „Chi­na: The Bub­ble that Never Pops”, poświę­co­nej feno­me­nie fina­so­wo-gospo­dar­czym zadłu­żo­nych Chin i ich sytu­acji eko­no­micz­nej w dobie pan­de­mii. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chiń­ska Repu­bli­ka Ludo­wa w ostat­nich latach sta­ła się klu­czo­wym gra­czem na eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej mapie świa­ta. Wyróż­nia się nie tyl­ko jed­nym z naj­więk­szych wzro­stów gospo­dar­czych na naszym glo­bie, lecz tak­że spe­cy­ficz­nym ustro­jem – wła­dzę nad potęż­nym kra­jem do dziś dzier­ży nie­po­dziel­nie Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin. Z jed­nej stro­ny gigant ze Wscho­du w swo­im roz­wo­ju opie­rał się na ame­ry­kań­skim ryn­ku, tech­no­lo­giach i edu­ka­cji, z dru­giej – na chiń­skim wzro­ście świet­nie zara­bia­ło USA. Dziś oba pań­stwa wkro­czy­ły na dro­gę wro­giej rywa­li­za­cji. Jak USA postrze­ga zagro­że­nia ze stro­ny Chin? Czym jest chiń­ska ini­cja­ty­wa „Pasa i Szla­ku” (BRI)? Jakie Chi­ny mają ambi­cje i jaka jest na nie odpo­wiedź ze stro­ny innych państw? Jakie jest zna­cze­nie i rola Euro­py w spo­rze dwóch potęg gospo­dar­czych? Co sta­no­wi dla Chin barie­rę wzro­stu? Jakie zna­cze­nie ma tu czyn­nik demograficzny?

Pod­czas pierw­sze­go webi­na­ru z cyklu Chi­na­Talk o rela­cjach chiń­sko-ame­ry­kań­skich w wymia­rze eko­no­micz­nym i poli­tycz­nym opo­wie Geo­r­ge Magnus, nie­za­leż­ny eko­no­mi­sta i komen­ta­tor współ­pra­cu­ją­cy z Uni­ver­si­ty of Oxford Chi­na Cen­tre i Scho­ol of Orien­tal and Afri­can Stu­dies (SOAS) w Lon­dy­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pan­de­mia COVID-19 odci­snę­ła pięt­no na sytu­acji eko­no­micz­nej więk­szo­ści państw świa­ta. W szcze­gól­ny spo­sób doświad­czy­ły jej Chi­ny, w ostat­nich latach jed­na z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się gospo­da­rek na naszym glo­bie. Jak pan­de­mia zmie­ni­ła rodzi­my i mię­dzy­na­ro­do­wy biz­nes Chin, kra­ju, skąd koro­na­wi­rus zaczął się sze­rzyć? Jaki jest wpływ sytu­acji pan­de­micz­nej na rela­cje pań­stwa z Unią Euro­pej­ską? Jakie pakie­ty ratun­ko­we i poli­ty­ki mają­ce na celu niwe­lo­wa­nie skut­ków COVID-19 zasto­so­wa­ła chiń­ska par­tia rzą­dzą­ca? Jak pan­de­mia wpły­nie na glo­bal­ną pozy­cję eko­no­micz­ną Chin? Jaki jest obec­ny stan rela­cji gospo­dar­czych mię­dzy Unią Euro­pej­ską i Chi­na­mi? Jakie decy­zje poli­tycz­ne USA wymie­rzy­ła w gigan­ta ze Wscho­du i jakie będą ich skut­ki? Jakie są per­spek­ty­wy i wyzwa­nia dla pol­skie­go zaan­ga­żo­wa­nia gospo­dar­cze­go w Chi­nach?

Pod­czas spo­tka­nia w ramach cyklu Chi­na­Talk na te pyta­nia odpo­wia­da Joerg Wut­t­ke z Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Wię­cej o wyda­rze­niu oraz cyklu Chi­na­Talk na stro­nie Uni­wer­sy­te­tu SWPS:

"Co z naszymi relacjami z Chinami po pandemii" — Raport PChRB

Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Pań­stwu Raport zaty­tu­ło­wa­ny „Co z naszy­mi rela­cja­mi z Chi­na­mi po pan­de­mii?”, przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Raport ten zawie­ra nie tyl­ko nasz pogląd w tej spra­wie, ale rów­nież opi­nie zna­ko­mi­tych eks­per­tów, któ­rych zapro­si­li­śmy do dys­ku­sji na ten temat. Wyda­je się, że świat w cza­sie po kry­zy­sie COVID-19 będzie się róż­nić od obec­ne­go. Zmia­ny mogą objąć: geo­po­li­ty­kę, struk­tu­ry gospo­dar­cze, spo­łecz­ne i ukła­dy poli­tycz­ne wewnątrz poszcze­gól­nych państw. Czym będzie róż­nić się Next Nor­mal od dotych­cza­so­we­go sta­tus quo?

W pierw­szej czę­ści Rapor­tu przed­sta­wia­my przy­go­to­wa­ną przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su ana­li­zę wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi. Chcie­li­by­śmy spoj­rzeć na wyni­ki naszej wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi z punk­tu widze­nia euro­pej­skie­go, regio­nal­ne­go (CEE) oraz nasze­go lokal­ne­go. W niniej­szej ana­li­zie bar­dziej sku­pi­li­śmy się na ten­den­cjach i tren­dach glo­bal­nych niż na bila­te­ral­nych rela­cjach, aby na ich pod­sta­wie sfor­mu­ło­wać wnio­ski istot­ne dla naszych przed­się­bior­ców.

W dal­szej czę­ści pre­zen­tu­je­my sta­no­wi­ska eks­per­tów, któ­rych zapro­si­li­śmy do dys­ku­sji. Ich prze­my­śle­nia na temat naszych rela­cji z Chi­na­mi zamie­ści­li­śmy w dru­giej czę­ści Rapor­tu. Mamy nadzie­ję, że niniej­szy Raport wywo­ła w śro­do­wi­skach eks­perc­kich i decy­den­tów dys­ku­sję na temat naszych rela­cji z Chi­na­mi i przy­czy­ni się do powsta­nia stra­te­gii w sto­sun­ku do Pań­stwa Środ­ka z uwzględ­nie­niem kon­se­kwen­cji pan­de­mii COVID-19.

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu polsko-chińskiej współpracy gospodarczej

Zna­my już auto­rów trzech naj­lep­szych prac dyplo­mo­wych kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go od czte­rech lat przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Nagro­dy w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium w Chi­nach na wybra­nej uczel­ni oraz table­tów tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Gdań­ska i Warszawy. 

27 lute­go 2020 roku w sali balo­wej Pała­cu Raczyń­skich, sie­dzi­bie Archi­wum Głów­ne­go Akt Daw­nych na war­szaw­skiej sta­rów­ce pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców czwar­tej edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej.

wię­cej…

Przewiń do góry