Wydarzenia

"EU-China Relations: Partners, Competitors, Rivals" — śniadanie biznesowe z Mikko Huotarim

Na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odby­ło się śnia­da­nie biz­ne­so­we, któ­re­go gościem spe­cjal­nym był Mik­ko Huota­ri, eks­pert ds. Chin oraz wice­dy­rek­tor Mer­ca­tor Insti­tu­te for Chi­na Stu­dies, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych euro­pej­skich ośrod­ków ana­li­tycz­nych zaj­mu­ją­cych się tema­ty­ką Chin. Wykład zaty­tu­ło­wa­ny "EU-Chi­na Rela­tions: Part­ners, Com­pe­ti­tors, Rivals" był oka­zją do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat euro­pej­sko-chiń­skich sto­sun­ków gospo­dar­czych, zwłasz­cza w kon­tek­ście napięć na linii USA-Chi­ny, wzię­cia udzia­łu w dys­ku­sji oraz networkingu.

Zachę­ca­my do bie­żą­ce­go śle­dze­nia dzia­łal­no­ści MERICS, w tym publi­ko­wa­nych przez ośro­dek kwar­tal­nych rapor­tów na temat chiń­skiej gospodarki. 

Wizyta studyjna władz miasta Huaibei z prowincji Anhui

Mia­sto Huaibei, leżą­ce w pół­noc­nej czę­ści pro­win­cji Anhui liczy 2,2 mln miesz­kań­ców i jest zagłę­biem prze­my­słu węglo­we­go, maszy­no­we­go, moto­ry­za­cyj­ne­go oraz prze­twór­stwa żyw­no­ści. W cza­sie wizy­ty w Pol­sce w dniach 24–27 sierp­nia Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go władz mia­sta z ramie­nia Par­tii — Li Ming, Bur­mistrz Dziel­ni­cy Duji – Zhou Wushi, Pre­zes Głów­nej Izby Han­dlo­wej — Sun Qiu­ling odwie­dzi­li Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, Agen­cję Roz­wo­ju Mazow­sza, Urząd Mia­sta Lubli­na oraz Sta­ro­stwo Powia­tu Płoc­kie­go, a tak­że fir­my prze­my­słu maszy­no­we­go Cen­trum Ener­go­osz­częd­nych Roz­wią­zań (Lublin) oraz Pek-Mont Sp. z o.o. (Bielsk k/Płocka).

Na każ­dym z odby­tych spo­tkań widać było ogrom­ną wolę oraz sze­reg moż­li­wo­ści współ­pra­cy po obu stro­nach. Wbrew pozo­rom, to wła­śnie we współ­pra­cy ze sto­sun­ko­wo mały­mi mia­sta­mi Chin widzi­my naj­wię­cej real­nych moż­li­wo­ści dla pol­skich przed­się­bior­ców. Nie­ba­wem będzie­my gościć tak­że dele­ga­cję władz samej pro­win­cji Anhui, co z pew­no­ścią jesz­cze uła­twi nam nawią­zy­wa­nie cen­nych kon­tak­tów w tym regio­nie oraz w nie­da­le­kiej przy­szło­ści orga­ni­za­cję misji han­dlo­wej do pro­win­cji Anhui. 

Obóz muzyczny dla młodych chińskich muzyków

W dniach 3–13 sierp­nia odby­ła się III edy­cja Pol­sko-Chiń­skich warsz­ta­tów muzycz­nych. W pięk­nym Pała­cu w Radzie­jo­wi­cach w sierp­niu spo­tka­ła się uta­len­to­wa­na mło­dzież z Peki­nu oraz całej Pol­ski. Pod­czas zajęć, zabaw, roz­mów oraz wspól­ne­go muzy­ko­wa­nia mło­dzież nie tyl­ko pozna­wa­ła tra­dy­cje i kul­tu­rę swo­ich kra­jów, ale mia­ła szan­se zawrzeć przy­jaź­nie na całe życie. Mimo róż­nic kul­tu­ro­wych i języ­ko­wych to co pozwa­la prze­ła­mać barie­ry komu­ni­ka­cyj­ne to uni­wer­sal­ny język muzyki.

Zwień­cze­niem warsz­ta­tów był kon­cert galo­wy w wyko­na­niu dzie­ci i ich wykła­dow­ców. Galę roz­po­czął Polo­nez po któ­rym zabrzmia­ły dźwię­ki muzy­ki Cho­pi­na, Bacha, Beetho­ve­na, Czaj­kow­skie­go oraz innych wspa­nia­łych kom­po­zy­to­rów z całe­go świa­ta. Te warsz­ta­ty to kuź­nia talen­tów dla przy­szłych zwy­cięz­ców mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych począw­szy od naszych rodzi­mych kon­kur­sów z kon­kur­sem im. H. Wie­niaw­skie­go czy W. Luto­sław­skie­go zakoń­czo­ny nie­daw­no w Moskwie kon­kurs im. Pio­tra Czajkowskiego.

Muzycz­ny­mi opie­ku­na­mi warsz­ta­tów byli wybit­ni peda­go­dzy, kon­cer­tu­ją­cy muzy­cy, pro­fe­so­ro­wie Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na i wie­lu innych wyż­szych uczel­ni muzycz­nych oraz szkół śred­nich z Euro­py: prof. Tomasz Strahl, prof. Doro­ta Sro­czyń­ska, prof. Anna Guzow­ska, Anna Ski­biń­ska – Hapo­niuk, Mag­da­le­na Spe­cjał, prof. Joan­na Przy­byl­ska, prof. Wik­tor Gri­bow­ski, Kata­rzy­na Mościc­ka, Fran­ci­szek Jasio­now­ski oraz wie­lo­let­ni soli­ści Teatru Wiel­kie­go i wykła­dow­cy Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Bale­to­wej – Pań­stwo Elż­bie­ta i Łukasz Gruziel.

W warsz­ta­tach udział wzię­ło 60 uczest­ni­ków w tym 10 uczniów ze szkół muzycz­nych z Pol­ski oraz uta­len­to­wa­na mło­dzież ze szko­ły pod­sta­wo­wej Zhong Guan Cun w Peki­nie oraz szko­ły śred­nie przy Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym w Peki­nie. Orkie­stra mło­dzie­żo­wa przy tej szko­le od dwu­dzie­stu lat wspie­ra­na jest przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry ChRL zaj­mu­je pierw­sze miej­sce wśród szkol­nych orkiestr w Chi­nach, czę­sto kon­cer­tu­je poza gra­ni­ca­mi Chin.

Impre­za roz­ra­sta się z roku na rok przy­by­wa uczest­ni­ków, powięk­sza się wybit­na kadra wykła­dow­ców, przy­by­wa też licz­ba inte­gra­cyj­nych zajęć poza­mu­zycz­nych. Impre­za cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w Pol­sce i w Chi­nach. W tym roku współ­or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów, oprócz Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zosta­ła Fun­da­cja Pol­sko Chiń­skiej Wymia­ny Kul­tu­ral­nej Dźwię­ki Sztu­ki, Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej przy Mini­ster­stwie Kul­tu­ry oraz Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazowieckiego.

Pro­gram tego­rocz­nych warsz­ta­tów obej­mo­wał oprócz lek­cji indy­wi­du­al­nych, pra­cę z towa­rzy­sze­niem for­te­pia­nu, orkie­strę mię­dzy­na­ro­do­wą, zespo­ły kame­ral­ne, zaję­cia tanecz­ne, zaję­cia inte­gra­cyj­ne w języ­ku angiel­skim i wień­czą­cy całą impre­zę kon­cert galowy.

Herbacianym szlakiem — spotkanie z chińską herbatą

W Hote­lu Westin odby­ło się wyda­rze­nie „Her­ba­cia­nym szla­kiem — spo­tka­nie z chiń­ską her­ba­tą”. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zo­wał Depar­ta­ment Rol­nic­twa Pro­win­cji Fujian, Biu­ro Podró­ży CT Poland oraz Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su. Wyda­rze­nie patro­na­tem medial­nym obję­ły chiń­skie media The Voice of Fujian i Tea Cul­tu­re Maga­zi­ne.

Bli­sko 150 osób, w tym przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go śro­do­wi­ska biz­ne­so­we­go, bran­ży her­ba­cia­nej oraz przed­sta­wi­cie­le mniej­szo­ści chiń­skiej w Pol­sce, zebra­li się, aby wziąć udział w świę­cie her­ba­ty. Huang Huakang, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Rol­nic­twa pro­win­cji Fujian, Zhang Zhon­ghua, Rad­ca ds. Kul­tu­ry Amba­sa­dy Chiń­skiej w Pol­sce, oraz Rado­sław Rygal­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Wspar­cia Eks­por­tu Kra­jo­we­go Ośrod­ka Wspar­cia Rol­nic­twa. Pod­czas wyda­rze­nia, któ­re­go świad­ka­mi byli goście obu kra­jów, Chen Qidong, zastęp­ca dyrek­to­ra Biu­ra Gene­ral­ne­go Rzą­du Ludo­we­go Pro­win­cji Fujian, ogło­sił począ­tek prac zmie­rza­ją­cych do otwar­cia Cen­trum Pro­mo­cji Kul­tu­ry Her­ba­ty w Pol­sce.

Obec­nie poza Chi­na­mi dzia­ła jede­na­ście takich ośrod­ków, któ­re zaj­mu­ją się pro­mo­wa­niem chiń­skiej kul­tu­ry i tra­dy­cji parze­nia her­ba­ty zagra­ni­cą. Utwo­rze­nie cen­trum pozy­tyw­nie wpły­nie na rynek her­ba­ty w Pol­sce poprzez orga­ni­zo­wa­nie szko­leń, spo­tkań i wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych pro­mu­ją­cych chiń­ską kul­tu­rę her­ba­ty. Pod­czas impre­zy przed­sta­wi­cie­le her­ba­cia­nych marek, takich jak Pinxiang Tea, Baoma Tea, Chun­lun Gro­up i inne zna­ne fir­my pro­du­ku­ją­ce her­ba­tę zapre­zen­to­wa­li kil­ka­na­ście odmian her­ba­ty m.in. bia­łą Fuding, Anxi Tie­gu­any­in, jaśmi­no­wą i wie­le innych.

Pol­skich miło­śni­ków her­ba­ty repre­zen­to­wa­ła mar­ka Arti San Tea oraz mistrz cere­mo­nii her­ba­cia­nej Ivan Sit­sko (Pro­jekt Her­ba­cia­ny – Zielonaiczarna.pl).

Forum Współpracy Gospodarczej Shenzhen-Warszawa

Dziel­ni­ca Yan­tian to jeden z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych hubów logi­stycz­nych w Chi­nach. Nowo­cze­sny port mor­ski, boga­ta infra­struk­tu­ra oraz licz­ne udo­god­nie­nia dla zagra­nicz­nych firm, a tak­że wyso­ka jakość życia spra­wia­ją, że Yan­tian jest ide­al­nym miej­scem do roz­wo­ju biz­ne­su w mode­lu cross-bor­der e‑commerce.

Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się 27 czerw­ca w hote­lu Mer­cu­re Grand w War­sza­wie było dosko­na­łą oka­zją do dowie­dze­nia się o korzy­ściach pły­ną­cych ze współ­pra­cy z dziel­ni­cą Yan­tian, a tak­że, jak zawsze, do networ­kin­gu wśród przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych w obsza­rach zwią­za­nych z Chinami. 

ASIAN BUSINESS CLUB na Uniwersytecie SWPS

Dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział w kolej­nym spo­tka­niu w ramach for­ma­tu Asian Busi­ness Club, pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Uni­wer­sy­tet SWPS.

W ramach wio­dą­ce­go tema­tu spo­tka­nia – Instru­men­ty wspar­cia dla pol­skich eks­por­te­rów, uda­ło nam się doko­nać prze­glą­du narzę­dzi ofe­ro­wa­nych przez: MPiT, KOWR i PAiH, sfor­mu­ło­wać wnio­ski na temat sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia tych instru­men­tów i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie przed­się­bior­cy odczu­wa­ją brak wspar­cia oraz zapo­znać się z izra­el­skim sys­te­mem wspie­ra­nia eks­por­tu. Nasza dys­ku­sja w gro­nie przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, przed­się­bior­ców i eks­per­tów, któ­ra prze­kro­czy­ła zna­czą­co zało­żo­ne ramy cza­so­we pozwa­la na sfor­mu­ło­wa­nie kil­ku wnio­sków:

1. Gene­ral­nie pozy­tyw­nie oce­nio­no pra­cę nowych Zagra­nicz­nych Biur Han­dlo­wych, choć jak pod­kre­ślo­no ich pozy­tyw­ny odbiór wyni­ka w dużej czę­ści z dobrze uło­żo­nych rela­cji inter­per­so­nal­nych, a nie stric­te z obo­wią­zu­ją­ce­go sys­te­mu for­mal­ne­go.

2. ZBH nie wyko­rzy­stu­ją w peł­ni swo­ich zaso­bów, brak jest kom­plek­so­wej ofer­ty usług skie­ro­wa­nych do okre­ślo­nych typów przed­się­bior­ców (np. wyna­jem pomiesz­czeń na orga­ni­za­cję spo­tkań z klien­ta­mi firm).

3. Pod­kre­ślo­no, że tra­dy­cyj­ne instru­men­ty (głów­nie dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu w tar­gach) win­ny być uzu­peł­nio­ne instru­men­ta­mi pro­mu­ją­cy­mi dzia­ła­nia cyfro­we, gdyż ist­nie­je koniecz­ność bycia aktyw­nym biz­ne­so­wo zarów­no w kana­łach onli­ne jak i offli­ne. Zasu­ge­ro­wa­no orga­ni­za­cję czę­stych małych bran­żo­wych imprez wysta­wien­ni­czych na wzór innych pla­có­wek nawet na tere­nie amba­sad.

4. Coraz waż­niej­sze od same­go udzia­łu w tar­gach sta­ją się spo­tka­nia B2B im towa­rzy­szą­ce, stąd koniecz­ność, zda­niem przed­się­bior­ców, aktyw­niej­sze­go pene­tro­wa­nia przez ZBH lokal­nych ryn­ków i pozy­ski­wa­nia nowych wia­ry­god­nych dys­try­bu­to­rów i orga­ni­zo­wa­nia bez­po­śred­nich kon­tak­tów.

5. Z uwa­gi na spe­cy­fi­kę branż koniecz­nym sta­je się sek­to­ro­we podej­ście do wspar­cia eks­por­tu. Per­so­na­li­za­cja ofer­ty win­na też uwzględ­niać wiel­kość fir­my, jej doświad­cze­nie na poszcze­gól­nych ryn­kach i moż­li­wo­ści finan­so­we.

6. Z uwa­gi na wciąż niską (choć powo­li rosną­cą) roz­po­zna­wal­ność pol­skich pro­duk­tów i pro­du­cen­tów koniecz­no­ścią sta­je się wzmo­że­nie wysił­ków na rzecz pro­mo­cji pol­skiej mar­ki, przy zacho­wa­niu spój­no­ści prze­ka­zu przez wszyst­kie insty­tu­cje rzą­do­we. Zasu­ge­ro­wa­no orga­ni­za­cję sze­ro­ko pro­mo­wa­nych Dni Pol­skich na głów­nych plat­for­mach e‑commerce.

7. Pod­kre­ślo­no, że efek­tyw­ność eks­por­tu to wynik funk­cjo­no­wa­nia całe­go sys­te­mu gospo­dar­cze­go oraz pro­wa­dzo­nej dyplo­ma­cji eko­no­micz­nej.

8. Pozy­tyw­nie oce­nio­no uła­twie­nia w ramach pro­gra­mów wspar­cia, m.in. zastą­pio­no koniecz­ność udzia­łu w reko­men­do­wa­nych tar­gach na rzecz wybo­ru przez przed­się­bior­cę dowol­nych imprez, naj­le­piej, jego zda­niem, dopa­so­wa­nych do pro­fi­lu jego dzia­łal­no­ści.

9. Uzna­no za błąd nie utwo­rze­nie pla­ców­ki ZBH w Peki­nie. W przy­szło­ści taka pla­ców­ka powin­na być zlo­ka­li­zo­wa­na w amba­sa­dzie RP w Peki­nie.

Czy Pań­stwa zda­niem są to naj­istot­niej­sze ele­men­ty ogra­ni­cza­ją­ce kon­ku­ren­cyj­ność pol­skich firm na ryn­kach poza­eu­ro­pej­skich, w tym głów­nie azja­tyc­kich. Czy może są inne instru­men­ty, któ­rych dotąd nie wyko­rzy­stu­je­my? Pro­szę napisz­cie do nas. Pań­stwa suge­stie będzie­my wyko­rzy­sty­wać przy pla­no­wa­niu następ­nych spo­tkań. Chcie­li­by­śmy, aby nasze spo­tka­nia jak naj­bar­dziej odpo­wia­da­ły Pań­stwa oczekiwaniom.

New Silk Road — New Longhua — New Opportunity Seminarium dot. wsparcia dla handlu i inwestycji w Shenzhen

W cią­gu dwóch ostat­nich lat dziel­ni­ca Lon­ghua przy­cią­gnę­ła inwe­sty­cje zagra­nicz­ne w wyso­ko­ści 290 mld RMB (ok. 160 mld zł), przede wszyst­kim w klu­czo­wych sek­to­rach: nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, ochro­ny zdro­wia, zie­lo­nej ener­gii oraz ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego. 

Semi­na­rium współ­or­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su, któ­re odby­ło się w hote­lu było oka­zją do dowie­dze­nia się o moż­li­wo­ściach współ­pra­cy z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi oraz wspar­ciu władz Shen­zhen oraz dziel­ni­cy Lon­ghua dla pol­skich inwe­sto­rów, impor­te­rów i eks­por­te­rów. Gorą­co zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w tego typu spo­tka­niach tak­że ze wzglę­du na moż­li­wość networ­kin­gu wśród ludzi zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z Chinami. 

Asian Business Club — pierwsze spotkanie nowej inicjatywy PChRB

Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom spo­tka­nia Asian Busi­ness Club, któ­re odby­ło się w ponie­dzia­łek 15 kwiet­nia na Uni­wer­sy­te­cie SWPS, w szcze­gól­no­ści zaś gospo­da­rzom oraz panelistom.

Stwo­rze­nie sku­tecz­nej stra­te­gii budo­wa­nia pol­skiej mar­ki oraz sys­te­mo­we­go wspar­cia dla pol­skie­go biz­ne­su w Azji jest zada­niem, z któ­rym Pol­ska zma­ga się od wie­lu lat. Mamy nadzie­ję, że zaini­cjo­wa­ny przez nas Klub przy­czy­ni się do wypra­co­wa­nia roz­wią­zań, któ­re sku­tecz­nie będą dzia­ła­ły na korzyść pol­skich firm roz­wi­ja­ją­cych się na ryn­kach Chin oraz innych kra­jów Azji Wschodniej.

Zachę­ca­my do zgła­sza­nia suge­stii, jakie tema­ty war­to poru­szyć na kolej­nych spo­tka­niach, jakie Pań­stwa zda­niem są naj­więk­sze pro­ble­my współ­pra­cy admi­ni­stra­cji z biz­ne­sem oraz jak je roz­wią­zać, a tak­że jakie­go wspar­cia na ryn­kach azja­tyc­kich ocze­ku­ją pol­skie fir­my od admi­ni­stra­cji publicznej.

Wystąpienie Jochuma Haakmy na spotkaniu z okazji Chińskiego Nowego Roku

Spo­tka­nie człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­re odby­ło się 29 stycz­nia 2019 r. to nie tyl­ko cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­su prac dyplo­mo­wych. Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu spo­tka­nia było wystą­pie­nie Jochu­ma Haak­my, z wykształ­ce­nia praw­ni­ka, w prze­szło­ści dyplo­ma­ty i rad­cy han­dlo­we­go w licz­nych holen­der­skich pla­ców­kach zagra­nicz­nych, dyrek­to­ra zarzą­dza­ją­ce­go Holen­der­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, mają­ce­go tak­że doświad­cze­nie w pry­wat­nym biz­ne­sie (TMF Gro­up, Hol­land Finan­cial Cen­tre, Huawei Tech­no­lo­gies), obec­nie pre­ze­sa EU-Chi­na Busi­ness Asso­cia­tion (któ­re­go PChRB jest człon­kiem) oraz Nether­lands-Chi­na Busi­ness Council.

Wystą­pie­nie, zaty­tu­ło­wa­ne "The US-Chi­na Tra­de Dispu­te and its Con­se­qu­en­ces for Euro­pe. Oppor­tu­ni­ties and chal­len­ges for SME" ("Spór han­dlo­wy pomię­dzy Chi­na­mi a USA i jego kon­se­kwen­cje dla Euro­py. Szan­se i wyzwa­nia dla SME ") rzu­ci­ło nowe świa­tło na chiń­sko-ame­ry­kań­ski spór han­dlo­wy z per­spek­ty­wy euro­pej­skiej. Zachę­ca­my do wysłuchania!

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ne sta­że oraz nagro­da rze­czo­wa — lap­top — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa, Pozna­nia i War­sza­wy. 29 stycz­nia 2019 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców trze­ciej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, we współ­pra­cy z Bank of Chi­na, HSBC Bank Pol­ska, Haitong Bank oraz wspar­ciem i patro­na­tem Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał CHINY to LUBIĘ.

Do kon­kur­su zgło­szo­no sie­dem­na­ście prac z pol­skich i chiń­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su były na wyrów­na­nym, wyso­kim pozio­mie merytorycznym.

Wię­cej…

Przewiń do góry