logo

Wydarzenia

28 Cze 2016

Spotkanie z delegacją Międzynarodowych Targów w chińskim Kantonie

28 czerw­ca br. w sie­dzi­bie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su odby­ło się spo­tka­nie z dele­ga­cją Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów w chiń­skim Kan­to­nie. Sze­fem dele­ga­cji był zastęp­ca sekre­ta­rza gene­ral­ne­go Chi­na Import and Export Fair i wice­pre­zes Chi­na Fore­ign Tra­de Cen­ter — pan Ma Chun­zhi. Omó­wi­li­śmy moż­li­wo­ści wspar­cia pol­skich firm, chcą­cych uczest­ni­czyć w tych tar­gach. Obec­nie nego­cju­je­my atrak­cyj­niej­sze warun­ki i udo­god­nie­nia dla człon­ków naszej Rady.

28 Cze 2016

Spotkanie Jiang Zengwei prezesa wielkiej organizacji CCPiT, wspierającej kontakty międzynarodowe chińskich firm

Nie­ba­wem z PChRB pod­pi­sa­na zosta­nie umo­wa o współ­pra­cy, któ­ra ma w zało­że­niu uła­twiać pol­skim fir­mom kon­tak­ty z part­ne­ra­mi chiń­ski­mi i wej­ście na rynek chiń­ski, a fir­mom chiń­skim pomóc w poszu­ki­wa­niu part­ne­rów do współ­pra­cy w Pol­sce. Na spo­tka­niu omó­wio­ny został pro­jekt umo­wy oraz ter­min jej pod­pi­sa­nia. Wkrót­ce CCPiT otwo­rzy swo­je biu­ro w War­sza­wie.

20 Cze 2016

Wizyta prezydenta Chin w Polsce

20 czerw­ca roz­po­czę­ła się ofi­cjal­na wizy­ta pre­zy­den­ta Xi Jin­ping w Pol­sce. Pro­gram obej­mu­je sze­reg spo­tkań, w któ­rych udział bio­rą tak­że przed­sta­wi­cie­le PChRB. Czy­taj też …  

18 Cze 2016

Misja zorganizowana przez Bank of China w miejscowości Tangshan (w prowincji Hebei, 140 km od Pekinu)

W misji wzię­li udział człon­ko­wie PChRB oraz przed­sta­wi­cie­le pol­skich firm zapro­szo­nych przez PChRB. Odby­ło się wie­le spo­tkań B2B, na któ­re zosta­li zapro­sze­ni przed­się­bior­cy z pro­win­cji Hebei z tych branż jakie repre­zen­to­wa­ły pol­skie fir­my. Nowe kon­tak­ty bez wąt­pie­nia uła­twią współ­pra­cę w nie­da­le­kiej przy­szło­ści.

24 Maj 2016

Porozumienie w sprawie dwustronnej współpracy

10 Maj 2016

Tea & Coffee World Cup 2016 w Krakowie

10 maja 2016 r. wice­pre­zes PChRB Jacek Boczek wziął udział w otwar­ciu tar­gów Tea & Cof­fee World Cup 2016 w Kra­ko­wie z udzia­łem chiń­skich part­ne­rów z pro­win­cji Fujian. Czy­taj też

02 Kwi 2016

Udział w II Światowym Kongresie Klastrów “Cluster World Congress” – spotkaniu gospodarczym o wymiarze międzynarodowym

31 mar­ca – 1 kwiet­nia 2016 roku, Dąbro­wa Gór­ni­cza W jed­nym z pane­li w ramach  Świa­to­we­go Kon­gre­su Kla­strów – Clu­ster World Con­gress,  – „Pol­ska-Chi­­ny. Sze­ro­ki Tor dla Jedwab­ne­go Szla­ku wziął udział dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su.  Panel dys­ku­syj­ny  poświę­co­ny był spra­wom budo­wy płasz­czy­zny trans­por­tu mul­ti­mo­dal­ne­go w Pol­sce i otwar­ciu nasze­go kra­ju na Dale­ki Wschód, w któ­rym szcze­gól­ną uwa­gę poświę­co­no współ­pra­cy pol­sko-chi­ń­skiej w zakre­sie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku i moż­li­wo­ściom budo­wy hubów prze­ła­dun­ko­wych dla tej­że inwe­sty­cji w Pol­sce. Czy­taj też

21 Sty 2016

Nowy jedwabny szlak – Polska i Chiny coraz bliżej

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była  Patro­nem Kon­fe­ren­cji: Nowy jedwab­ny szlak – Pol­ska i Chi­ny coraz bli­żej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez HSBC Bank Pol­ska S.A. i Bon­nier Busi­ness Pol­ska, wydaw­ca dzien­ni­ka gospo­dar­cze­go „Puls Biz­ne­su” w dniu 21.01.2016 roku w War­sza­wie  w  Cen­trum kon­fe­ren­cyj­nym DAGO. Kon­fe­ren­cja była poświę­co­na pre­zen­ta­cji per­spek­tyw roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Chin,  współ­pra­cy gospo­dar­czej Chin z kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej, a tak­że wska­za­niu na rosną­ce zna­cze­nie chiń­skiej walu­ty w mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu. W wyda­rze­niu wzię­li tak­że udział prak­ty­cy biz­ne­su – przed­się­bior­cy, któ­rzy już odnie­śli suk­ces dzię­ki nawią­za­niu kon­tak­tów han­dlo­wych z Azją. W cza­sie dys­ku­sji warsz­ta­to­wych opo­wia­da­li jak sku­tecz­nie wejść na rynek […]

20 Kwi 2015

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Dru­gie­go dnia VII Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go oby­ło się IV Forum Gospo­dar­cze­go Euro­­pa-Chi­­ny. 21 kwiet­nia 2015 pod­czas 3 spo­tkań oma­wia­na była pro­ble­ma­ty­ka współ­pra­cy Euro­py z Chi­na­mi w wie­lu róż­nych obsza­rach: For­mat współ­pra­cy „16+1” mię­dzy Chi­na­mi a pań­stwa­mi regio­nu CEE – Poli­tycz­na roz­grzew­ka i ocze­ki­wa­nia doty­czą­ce współ­pra­cy gospo­dar­czej Porów­na­nie mode­lu inwe­sty­cyj­ne­go Chin: pań­stwa regio­nu CEE, Euro­pa i świat One Belt and One Road – sys­tem powią­zań eko­no­micz­nych wzdłuż (Nowe­go) Jedwab­ne­go Szla­ku a ini­cja­ty­wa 16+1 Nowe stra­te­gicz­ne szla­ki trans­por­to­we wią­żą­ce Chi­ny ze świa­tem – gospo­dar­cze zna­cze­nie i poten­cjał Nowe przy­wódz­two i coraz więk­sza rola Chin […]