logo

Wydarzenia

21 Sty 2016

Nowy jedwabny szlak – Polska i Chiny coraz bliżej

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była  Patro­nem Kon­fe­ren­cji: Nowy jedwab­ny szlak – Pol­ska i Chi­ny coraz bli­żej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez HSBC Bank Pol­ska S.A. i Bon­nier Busi­ness Pol­ska, wydaw­ca dzien­ni­ka gospo­dar­cze­go „Puls Biz­ne­su” w dniu 21.01.2016 roku w War­sza­wie  w  Cen­trum kon­fe­ren­cyj­nym DAGO. Kon­fe­ren­cja była poświę­co­na pre­zen­ta­cji per­spek­tyw roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Chin,  współ­pra­cy gospo­dar­czej Chin z kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej, a tak­że wska­za­niu na rosną­ce zna­cze­nie chiń­skiej walu­ty w mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu. W wyda­rze­niu wzię­li tak­że udział prak­ty­cy biz­ne­su – przed­się­bior­cy, któ­rzy już odnie­śli suk­ces dzię­ki nawią­za­niu kon­tak­tów han­dlo­wych z Azją. W cza­sie dys­ku­sji warsz­ta­to­wych opo­wia­da­li jak sku­tecz­nie wejść na rynek […]

20 Kwi 2015

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Dru­gie­go dnia VII Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go oby­ło się IV Forum Gospo­dar­cze­go Euro­­pa-Chi­­ny. 21 kwiet­nia 2015 pod­czas 3 spo­tkań oma­wia­na była pro­ble­ma­ty­ka współ­pra­cy Euro­py z Chi­na­mi w wie­lu róż­nych obsza­rach: For­mat współ­pra­cy „16+1” mię­dzy Chi­na­mi a pań­stwa­mi regio­nu CEE – Poli­tycz­na roz­grzew­ka i ocze­ki­wa­nia doty­czą­ce współ­pra­cy gospo­dar­czej Porów­na­nie mode­lu inwe­sty­cyj­ne­go Chin: pań­stwa regio­nu CEE, Euro­pa i świat One Belt and One Road – sys­tem powią­zań eko­no­micz­nych wzdłuż (Nowe­go) Jedwab­ne­go Szla­ku a ini­cja­ty­wa 16+1 Nowe stra­te­gicz­ne szla­ki trans­por­to­we wią­żą­ce Chi­ny ze świa­tem – gospo­dar­cze zna­cze­nie i poten­cjał Nowe przy­wódz­two i coraz więk­sza rola Chin […]