Wydarzenia

Spotkanie Jiang Zengwei prezesa wielkiej organizacji CCPiT, wspierającej kontakty międzynarodowe chińskich firm

Nie­ba­wem z PChRB pod­pi­sa­na zosta­nie umo­wa o współ­pra­cy, któ­ra ma w zało­że­niu uła­twiać pol­skim fir­mom kon­tak­ty z part­ne­ra­mi chiń­ski­mi i wej­ście na rynek chiń­ski, a fir­mom chiń­skim pomóc w poszu­ki­wa­niu part­ne­rów do współ­pra­cy w Pol­sce. Na spo­tka­niu omó­wio­ny został pro­jekt umo­wy oraz ter­min jej pod­pi­sa­nia. Wkrót­ce CCPiT otwo­rzy swo­je biu­ro w Warszawie.

Xi Jinping w Polsce

Wizyta prezydenta Chin w Polsce

20 czerw­ca roz­po­czę­ła się ofi­cjal­na wizy­ta pre­zy­den­ta Xi Jin­ping w Pol­sce. Pro­gram obej­mu­je sze­reg spo­tkań, w któ­rych udział bio­rą tak­że przed­sta­wi­cie­le PChRB.


Czy­taj też …

 

Misja zorganizowana przez Bank of China w miejscowości Tangshan (w prowincji Hebei, 140 km od Pekinu)

W misji wzię­li udział człon­ko­wie PChRB oraz przed­sta­wi­cie­le pol­skich firm zapro­szo­nych przez PChRB. Odby­ło się wie­le spo­tkań B2B, na któ­re zosta­li zapro­sze­ni przed­się­bior­cy z pro­win­cji Hebei z tych branż jakie repre­zen­to­wa­ły pol­skie fir­my. Nowe kon­tak­ty bez wąt­pie­nia uła­twią współ­pra­cę w nie­da­le­kiej przyszłości.

Tea & Coffee World Cup 2016 w Krakowie

10 maja 2016 r. wice­pre­zes PChRB Jacek Boczek wziął udział w otwar­ciu tar­gów Tea & Cof­fee World Cup 2016 w Kra­ko­wie z udzia­łem chiń­skich part­ne­rów z pro­win­cji Fujian.

Czy­taj też

Udział w II Światowym Kongresie Klastrów “Cluster World Congress” – spotkaniu gospodarczym o wymiarze międzynarodowym

31 marca – 1 kwietnia 2016 roku, Dąbrowa Górnicza

W jed­nym z pane­li w ramach  Świa­to­we­go Kon­gre­su Kla­strów – Clu­ster World Con­gress,  – „Pol­ska-Chi­ny. Sze­ro­ki Tor dla Jedwab­ne­go Szla­ku wziął udział dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su.  Panel dys­ku­syj­ny  poświę­co­ny był spra­wom budo­wy płasz­czy­zny trans­por­tu mul­ti­mo­dal­ne­go w Pol­sce i otwar­ciu nasze­go kra­ju na Dale­ki Wschód, w któ­rym szcze­gól­ną uwa­gę poświę­co­no współ­pra­cy pol­sko-chiń­skiej w zakre­sie Nowe­go Jedwab­ne­go Szla­ku i moż­li­wo­ściom budo­wy hubów prze­ła­dun­ko­wych dla tej­że inwe­sty­cji w Polsce.

Czy­taj też

Nowy jedwabny szlak – Polska i Chiny coraz bliżej

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była  Patro­nem Konferencji:

Nowy jedwab­ny szlak – Pol­ska i Chi­ny coraz bliżej 

zor­ga­ni­zo­wa­nej przez HSBC Bank Pol­ska S.A. i Bon­nier Busi­ness Pol­ska, wydaw­ca dzien­ni­ka gospo­dar­cze­go „Puls Biz­ne­su” w dniu 21.01.2016 roku w War­sza­wie  w  Cen­trum kon­fe­ren­cyj­nym DAGO.

Kon­fe­ren­cja była poświę­co­na pre­zen­ta­cji per­spek­tyw roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Chin,  współ­pra­cy gospo­dar­czej Chin z kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej, a tak­że wska­za­niu na rosną­ce zna­cze­nie chiń­skiej walu­ty w mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu. W wyda­rze­niu wzię­li tak­że udział prak­ty­cy biz­ne­su – przed­się­bior­cy, któ­rzy już odnie­śli suk­ces dzię­ki nawią­za­niu kon­tak­tów han­dlo­wych z Azją. W cza­sie dys­ku­sji warsz­ta­to­wych opo­wia­da­li jak sku­tecz­nie wejść na rynek chiń­ski, pozy­skać wia­ry­god­nych part­ne­rów han­dlo­wych – odbior­ców i dostaw­ców, i jak kon­ku­ro­wać z inny­mi gra­cza­mi w swo­jej branży.

Czy­taj też

IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Dru­gie­go dnia VII Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go oby­ło się IV Forum Gospo­dar­cze­go Euro­pa-Chi­ny. 21 kwiet­nia 2015 pod­czas 3 spo­tkań oma­wia­na była pro­ble­ma­ty­ka współ­pra­cy Euro­py z Chi­na­mi w wie­lu róż­nych obszarach:

 • For­mat współ­pra­cy „16+1” mię­dzy Chi­na­mi a pań­stwa­mi regio­nu CEE – Poli­tycz­na roz­grzew­ka i ocze­ki­wa­nia doty­czą­ce współ­pra­cy gospodarczej
 • Porów­na­nie mode­lu inwe­sty­cyj­ne­go Chin: pań­stwa regio­nu CEE, Euro­pa i świat
 • One Belt and One Road – sys­tem powią­zań eko­no­micz­nych wzdłuż (Nowe­go) Jedwab­ne­go Szla­ku a ini­cja­ty­wa 16+1
 • Nowe stra­te­gicz­ne szla­ki trans­por­to­we wią­żą­ce Chi­ny ze świa­tem – gospo­dar­cze zna­cze­nie i potencjał
 • Nowe przy­wódz­two i coraz więk­sza rola Chin na świa­to­wej sce­nie poli­tycz­nej – zmia­na reguł gry
 • One Belt and One Road – eko­no­micz­ne oddzia­ły­wa­nie nowej stra­te­gii mię­dzy­na­ro­do­wej Chin
 • Nowy model naj­waż­niej­szych rela­cji dwu­stron­nych: Chi­ny-UE, Chi­ny-USA i Chiny-Rosja
 • Chi­ny i Unia Euro­pej­ska. 40. rocz­ni­ca nawią­za­nia sto­sun­ków gospo­dar­czych – oka­zja do pod­su­mo­wań i wyty­cze­nia nowych kierunków
 • Wię­cej chiń­skich inwe­sty­cji: szan­se i wyzwania
 • Stan obec­ny i per­spek­ty­wy pro­jek­tu Go China
 • Dla­cze­go pol­skim fir­mom trud­no jest odnieść suk­ces na chiń­skim rynku?
 • Chi­ny w Pol­sce, Pol­ska w Chi­nach – per­spek­ty­wy wza­jem­nych inwestycji
 • Szan­se zwią­za­ne z sek­to­ra­mi: pro­duk­cyj­nym, ICT, finan­sów, B+R, tury­sty­ki i kul­tu­ry oraz spożywczym
 • Pozy­cja Pol­ski wobec nowych stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw chińskich

Rela­cje z obrad Forum:
O roz­wo­ju współ­pra­cy na linii Europa-Chiny
Wiel­ki poten­cjał współ­pra­cy na linii Europa-Chiny.

Przewiń do góry