ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Ali­ba­ba to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie plat­form e‑handlu, chiń­ski odpo­wied­nik i naj­groź­niej­szy kon­ku­rent ame­ry­kań­skie­go Ama­zo­na. Azja­tyc­ki gigant dzia­ła nie tyl­ko w bran­ży e‑commerce: oprócz plat­form han­dlo­wych ofe­ru­je m.in. ser­wi­sy płat­no­ści onli­ne, usłu­gi e‑logistyki, e‑marketingu czy wspar­cia IT dla sprze­daw­ców onli­ne. Taka „oddol­na” pry­wat­na przed­się­bior­czość zwią­za­na z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi w komu­ni­stycz­nym Pań­stwie Środ­ka jest cie­ka­wym zja­wi­skiem, szcze­gól­nie w epo­ce ame­ry­kań­sko-chiń­skiej woj­ny gospo­dar­czej i trwa­ją­cej dziś pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, powo­du­ją­cej glo­bal­ny kry­zys gospo­dar­czy.

Na czym pole­ga feno­men Ali­ba­by? Jak waż­ne dla chiń­skiej gospo­dar­ki są pry­wat­ne star­tu­py tech­no­lo­gicz­ne i pry­wat­ni usłu­go­daw­cy dzia­ła­ją­cy w sie­ci? Jaka jest rola małych i śred­nich przed­się­biorstw w roz­wo­ju Chin? Co jest ich „bazą eko­no­micz­ną”? Jak gigant ze Wscho­du reagu­je na dzi­siej­sze ogrom­ne wyzwa­nia eko­no­micz­ne? Czy Chi­ny są w sta­nie ura­to­wać świa­to­wą gospo­dar­kę?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk na te pyta­nia odpo­wie­dział prof. Ying Low­rey – eko­no­mist­ka i dorad­ca z Tsin­ghua Uni­ver­si­ty. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odby­ła się w języ­ku angielskim.

Przewiń do góry