IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Dru­gie­go dnia VII Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go oby­ło się IV Forum Gospo­dar­cze­go Euro­pa-Chi­ny. 21 kwiet­nia 2015 pod­czas 3 spo­tkań oma­wia­na była pro­ble­ma­ty­ka współ­pra­cy Euro­py z Chi­na­mi w wie­lu róż­nych obszarach:

 • For­mat współ­pra­cy „16+1” mię­dzy Chi­na­mi a pań­stwa­mi regio­nu CEE – Poli­tycz­na roz­grzew­ka i ocze­ki­wa­nia doty­czą­ce współ­pra­cy gospodarczej
 • Porów­na­nie mode­lu inwe­sty­cyj­ne­go Chin: pań­stwa regio­nu CEE, Euro­pa i świat
 • One Belt and One Road – sys­tem powią­zań eko­no­micz­nych wzdłuż (Nowe­go) Jedwab­ne­go Szla­ku a ini­cja­ty­wa 16+1
 • Nowe stra­te­gicz­ne szla­ki trans­por­to­we wią­żą­ce Chi­ny ze świa­tem – gospo­dar­cze zna­cze­nie i potencjał
 • Nowe przy­wódz­two i coraz więk­sza rola Chin na świa­to­wej sce­nie poli­tycz­nej – zmia­na reguł gry
 • One Belt and One Road – eko­no­micz­ne oddzia­ły­wa­nie nowej stra­te­gii mię­dzy­na­ro­do­wej Chin
 • Nowy model naj­waż­niej­szych rela­cji dwu­stron­nych: Chi­ny-UE, Chi­ny-USA i Chiny-Rosja
 • Chi­ny i Unia Euro­pej­ska. 40. rocz­ni­ca nawią­za­nia sto­sun­ków gospo­dar­czych – oka­zja do pod­su­mo­wań i wyty­cze­nia nowych kierunków
 • Wię­cej chiń­skich inwe­sty­cji: szan­se i wyzwania
 • Stan obec­ny i per­spek­ty­wy pro­jek­tu Go China
 • Dla­cze­go pol­skim fir­mom trud­no jest odnieść suk­ces na chiń­skim rynku?
 • Chi­ny w Pol­sce, Pol­ska w Chi­nach – per­spek­ty­wy wza­jem­nych inwestycji
 • Szan­se zwią­za­ne z sek­to­ra­mi: pro­duk­cyj­nym, ICT, finan­sów, B+R, tury­sty­ki i kul­tu­ry oraz spożywczym
 • Pozy­cja Pol­ski wobec nowych stra­te­gicz­nych ini­cja­tyw chińskich

Rela­cje z obrad Forum:
O roz­wo­ju współ­pra­cy na linii Europa-Chiny
Wiel­ki poten­cjał współ­pra­cy na linii Europa-Chiny.

Przewiń do góry