Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu polsko-chińskiej współpracy gospodarczej

Zna­my już auto­rów trzech naj­lep­szych prac dyplo­mo­wych kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go od czte­rech lat przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Nagro­dy w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium w Chi­nach na wybra­nej uczel­ni oraz table­tów tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Gdań­ska i Warszawy. 

27 lute­go 2020 roku w sali balo­wej Pała­cu Raczyń­skich, sie­dzi­bie Archi­wum Głów­ne­go Akt Daw­nych na war­szaw­skiej sta­rów­ce pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców czwar­tej edy­cji Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su we współ­pra­cy z pol­skim oddzia­łem ban­ku HSBC Fran­ce oraz Haitong Bank. Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce.
Współ­or­ga­ni­za­to­rem cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród był w tym roku tak­że Cho­pin Point Warsaw.

Do kon­kur­su zgło­szo­no pra­ce magi­ster­skie i licen­cjac­kie z ośrod­ków aka­de­mic­kich w Gdań­sku, Toru­niu, Pozna­niu, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i War­sza­wie, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su były w tym roku na wyjąt­ko­wo wyso­kim pozio­mie merytorycznym.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB, prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski, obec­nie zwią­za­ny z Wyż­szą Szko­łą Ban­ko­wą w Gdań­sku, Juliusz Szym­czak-Gał­kow­ski – daw­niej Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MNiSW, obec­nie czło­nek zarzą­du Fun­da­cji „Pomoc Pola­kom na Wscho­dzie”  oraz prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska – Dyrek­tor Insty­tu­tu Ban­ko­wo­ści SGH.

Celem przy­świe­ca­ją­cym ini­cja­to­rom i part­ne­rom Kon­kur­su jest kre­owa­nie przy­szłych lide­rów i eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Czwar­ta edy­cja Kon­kur­su ponow­nie dowio­dła traf­no­ści tej idei. Orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją zatem kolej­ny rocz­nik stu­den­tów do uczest­nic­twa w Kon­kur­sie w następ­nym roku.

W powi­tal­nym prze­mó­wie­niu pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki przy­po­mniał histo­rię poprzed­nich edy­cji kon­kur­su, zwra­ca­jąc uwa­gę na repre­zen­ta­cję uczel­ni z całe­go kra­ju, dzię­ki cze­mu kon­kurs ma cha­rak­ter praw­dzi­wie ogólnopolski.

Z każ­dym rokiem wzra­sta roz­po­zna­wal­ność Kon­kur­su w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim i biz­ne­so­wym. W tej sytu­acji orga­ni­za­to­rzy Kon­kur­su już zapo­wia­da­ją jego kon­ty­nu­ację w kolej­nym roku.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­su uświet­ni­ło prze­mó­wie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Liu Guan­gy­uana, w któ­rym odniósł się on do obec­nej sytu­acji wal­ki z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa COVID-19 w Chi­nach i na świe­cie oraz reci­tal for­te­pia­no­wy wybit­ne­go mło­de­go pia­ni­sty chiń­skie­go Chen Xuehon­ga, uczest­ni­ka tego­rocz­ne­go XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pia­ni­stycz­ne­go im. Fry­de­ry­ka Chopina.

 

Istot­nym punk­tem cere­mo­nii była tak­że deba­ta eks­perc­ka zaty­tu­ło­wa­na „Chi­ny w Roku Szczu­ra: Co nas cze­ka w rela­cjach pol­sko-chiń­skich w 2020 r.”. Uczest­ni­ka­mi deba­ty byli: dr Grze­gorz Cze­lej, Sena­tor RP oraz prze­wod­ni­czą­cy Pol­sko-Chiń­skiej Gru­py Par­la­men­tar­nej, prof. dr hab. Bog­dan Góral­czyk – sino­log, poli­to­log, , dyrek­tor Cen­trum Euro­pej­skie­go UW oraz dr. hab. Krzysz­tof Kozłow­ski — pro­fe­sor SGH oraz pro­rek­tor uczel­ni ds. dydak­ty­ki i stu­den­tów. Mode­ra­to­rem deba­ty był dzien­ni­karz Rafał Tomański.

 

Lau­re­ata­mi IV edy­cji kon­kur­su zostali:

MIEJSCE

Mag­da­le­na Orłow­ska za pra­cę magi­ster­ską pt. „Wpływ zasad ety­kie­ty biz­ne­so­wej na roz­wój pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospo­dar­czej. Ana­li­za porów­naw­cza pol­skiej i chiń­skiej ety­kie­ty biz­ne­so­wej” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim pod kie­run­kiem dr hab. Syl­wii Pang­sy-Kani, prof. UG.
Nagro­dę rze­czo­wą – wrę­czył Michał Mro­żek, Pre­zes Zarzą­du HSBC Fran­ce (Spół­ka Akcyj­na) Oddział w Polsce.

 

II MIEJSCE

Jakub Orkisz za pra­cę magi­ster­ską pt. „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na tery­to­rium Pol­ski i Chin przez pod­mio­ty zagra­nicz­ne” przy­go­to­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Kon­ra­da Osaj­dy.
Nagro­dę w posta­ci rocz­ne­go sty­pen­dium na dowol­nie wybra­nej chiń­skiej uczel­ni wyż­szej wrę­czył J.E LIU Guan­gy­uan, Amba­sa­dor Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

III MIEJSCE

Tomasz Dziaw­go za pra­cę magi­ster­ską pt. „Dzia­łal­ność chiń­skich pod­mio­tów gospo­dar­czych w Pol­sce ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sek­to­ra ban­ko­we­go” przy­go­to­wa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie, pod kie­run­kiem pro­mo­to­ra prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zale­skiej.
Nagro­dę rze­czo­wą –wrę­czył Ryszard Her­ma­now­ski, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy w Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce.

Wszel­kie pyta­nia w spra­wach Kon­kur­su moż­na kie­ro­wać na adres konkurs@pchrb.pl

Patro­ni honorowi:

Patron medial­ny:

Przewiń do góry