V edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Ogła­sza­my kolej­ną, pią­tą edy­cję Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy Pol­ski i Chin. Pra­ce dyplo­mo­we moż­na zgła­szać do 30 listo­pa­da 2020 roku. Na lau­re­atów cze­ka­ją sta­że i sty­pen­dia w Pol­sce i Chi­nach oraz nagro­dy rzeczowe.

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgłoszeń

do 30 listo­pa­da 2020 r.

Wyni­ki Kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne do 28 lute­go 2021 r. na stro­nie inter­ne­to­wej www.pchrb.pl

 

Cele Kon­kur­su

 • kre­owa­nie przy­szłych lide­rów i eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i dru­gą gospo­dar­ką świa­ta, jaką są Chiny;
 • zwró­ce­nie uwa­gi na szcze­gól­nie istot­ne zagad­nie­nia doty­czą­ce miej­sca Pol­ski we współ­pra­cy dwu­stron­nej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą, jej poli­ty­ki zagra­nicz­nej, współ­pra­cy biz­ne­so­wej oraz sze­rzej, na róż­no­rod­ne wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z roz­wo­ju sytu­acji w Euro­pie i Chinach;

Nagro­dy dla Laureatów

 

Sty­pen­dia i sta­że w Pol­sce i Chi­nach oraz nagro­dy rzeczowe

Kapi­tu­ła Konkursu

 • Jacek Bart­kie­wicz, Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH
 • dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­sko Chiń­ska Rada Biznesu
 • dr hab. Bog­dan Nogal­ski, Wydział Zarzą­dza­nia, Uni­wer­sy­tet Gdański
 • dr hab. Mał­go­rza­ta Zale­ska, Kole­gium Zarzą­dza­nia i Finan­sów, SGH

Uczest­ni­cy

Stu­den­ci i absol­wen­ci uczel­ni kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, któ­rzy obro­ni­li pra­ce dyplo­mo­we (licen­cjac­kie lub magi­ster­skie) w okre­sie od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. do 30 wrze­śnia 2020 r. z zakre­su wymie­nio­nej poni­żej problematyki.

Pra­ce dyplo­mo­we napi­sa­ne w języ­kach obcych innych niż język angiel­ski nale­ży prze­tłu­ma­czyć na język pol­ski (tłu­ma­cze­nie zwy­kłe) i dołą­czyć do doku­men­tów zgłoszeniowych.

Zakres tema­tycz­ny:

 • zagad­nie­nia makro­eko­no­micz­ne, w tym m.in.: poli­ty­ka fiskal­na i mone­tar­na, poli­ty­ka ban­ku cen­tral­ne­go Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej oraz ban­ków komercyjnych
 • poli­ty­ka gospo­dar­cza i spo­łecz­na władz cen­tral­nych i lokal­nych ChRL, w tym. m.in.: pro­gra­my i reali­za­cje inwe­sty­cji centralnych
 • funk­cjo­no­wa­nie biz­ne­su w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludo­wej, w tym m.in.; for­my praw­ne dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dzia­łal­ność regu­la­to­rów, dzia­łal­ność Spe­cjal­nych Stref Eko­no­micz­nych, poli­ty­ka podat­ko­wa, ana­li­zy poszcze­gól­nych ryn­ków oraz wyko­rzy­sty­wa­ne instru­men­ty mar­ke­tin­go­we, inwe­sty­cje bezpośrednie
 • prio­ry­te­ty pol­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej i ich reali­za­cja w wybra­nych dzie­dzi­nach w Chiń­skiej Repu­bli­ce Ludowej
 • współ­pra­ca biz­ne­so­wa insty­tu­cji i przed­się­bior­ców Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej
 • finan­so­we aspek­ty han­dlu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej
 • pra­wo Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej
 • poli­ty­ka Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na forum orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych i regio­nal­nych we współ­pra­cy z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludową
 • poli­ty­ka Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej wobec śro­do­wisk polo­nij­nych w Chinach
 • import z Chin lub eks­port towa­rów do Chin
 • współ­pra­ca w sek­to­rze edu­ka­cji pomię­dzy insty­tu­cja­mi i jed­nost­ka­mi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludowej
 • współ­pra­ca kul­tu­ral­na Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Chiń­ską Repu­bli­ką Ludo­wą lub regio­nem Chin
 • pro­mo­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Chi­nach, w tym pol­skiej kul­tu­ry i nauki
 • współ­pra­ca Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w dzie­dzi­nie sto­sun­ków gospo­dar­czych z Chinami

Infor­ma­cji udzie­la Orga­ni­za­tor Konkursu:

Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su konkurs@pchrb.pl

Szcze­gó­ło­wy opis try­bu przyj­mo­wa­nia zgło­szeń i kry­te­riów oce­ny znaj­du­je się w Regu­la­mi­nie, dostęp­nym do pobra­nia poniżej.

Przewiń do góry