logo

Regulamin III edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

§ 1

 1. Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu (zwana dalej: „Organizatorem”) ogłasza otwarty konkurs (zwany dalej „Konkursem”) na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową (zwaną dalej: „pracą konkursową”).
 2. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski we współpracy dwustronnej z Chińską Republiką Ludową, jej polityki zagranicznej, współpracy biznesowej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i Chinach.
 3. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie), które zostały obronione na uczelniach polskich i zagranicznych w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
 4. Prace konkursowe powinny mieścić się w zakresie wymienionej poniżej problematyki:
 • zagadnienia makroekonomiczne, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych
 • polityka gospodarcza i społeczna władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych
 • funkcjonowanie biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; formy prawne działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej
 • współpraca biznesowa instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • finansowe aspekty handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • prawo Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach
 • import lub eksport towarów do Chin
 • współpraca w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
 • współpraca kulturalna Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków gospodarczych z Chinami
 1. Organizator zastrzega, że Kapituła Konkursu, o której mowa poniżej, uprawniona jest do dokonywania zmian oraz rozszerzenia zakresu merytorycznego prac konkursowych. Opisane powyżej zmiany dokonywane będą poprzez zmianę niniejszego Regulaminu oraz publikowane na bieżąco na stronie Organizatora i Partnerów Konkursu.
 2. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane prace konkursowe, mające formę publikacji pisemnych, sporządzone w języku polskim. Dopuszczone zostaną również prace sporządzone w językach obcych pod warunkiem przedłożenia wraz z dokumentami zgłoszeniowymi tłumaczenia pracy na język polski.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów Konkursu.
 4. Organizator dopuszcza wyłącznie indywidualne zgłoszenia prac konkursowych.
 5. Każdy autor (zwany dalej: „Uczestnikiem Konkursu”) może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W sytuacji zgłoszenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika Konkursu ocenie podlegać będzie pierwsza ze zgłoszonych prac konkursowych.

§ 2

 1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu w skład, której wchodzą:
 • Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu
 • dr hab. Bogdan Nogalski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH
 1. Kapituła dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
 • aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,
 • możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów do dalszych prac badawczych,
 • stopień trudności, złożoności technicznej zagadnienia będącego przedmiotem pracy,
 • kompleksowość zagadnienia,
 • stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,
 • sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,
 • nowatorstwo rozwiązań.
 1. Organizator informuje, iż bezpośredni nadzór nad prawidłowością przebiegu oceny prac konkursowych sprawuje Sekretarz Kapituły Konkursu.

§ 3

 1. Dla Uczestników Konkursu, będących autorami najlepszych prac konkursowych Organizator przewiduje następujące nagrody:

Stypendia oraz staże w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

 1. Uczestnicy Konkursu, których prace zostały nagrodzone w Konkursie zostaną o tym poinformowani indywidualnie. Ponadto nazwiska nagrodzonych lub wyróżnionych Uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
 2. Nagrodzone prace konkursowe opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów Konkursu.
 3. Organizator zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od przyznania nagród.

§ 4

 1. Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 30 listopada 2018 r. (godz.23.59) z dopiskiem: Praca konkursowa. Zgłoszenie powinno także zawierać informację o autorze (imię, nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny, miejsce pracy/nauki).
 2. Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkurs@pchrb.pl.
 3. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursu należy przesłać:
 • recenzję, streszczenie pracy (objętość: 2500–3000 znaków + ilustracje)
 • zgodę autora/autorów oraz uczelni/szkoły na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości.
 1. Streszczenie pracy powinno spełniać następujące warunki:
 • Objętość 2500–3000 znaków ze spacjami,
 • Postać elektroniczna pliku MS Word,
 • Zawierać maksymalnie 5 elementów graficznych, dostarczonych w osobnych plikach w formacie jak poniżej,
 • Rysunki powinny być przekazane w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o niskim stopniu kompresji),
 • Zdjęcia mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o niskim stopniu kompresji),
 • Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika streszczać zakres pracy dyplomowej
 1. Organizator informuje, iż przesłane prace konkursowe, a także recenzje i streszczenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość odwołania Konkursu bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku niejasności i wątpliwości co do zapisów niniejszego regulaminu, wyłączne prawo interpretacji jego zapisów ma Organizator.

§ 6

 1. Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu (zwany dalej: „PChRB”) oraz wszelkie upoważnione przez PChRB osoby fizyczne i prawne w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany (a) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia). Oświadczam także, że zostałem (łam) poinformowany (a), iż w powyżej wskazanym zakresie przetwarzania moich danych, administratorem tych danych będzie Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie”.

 1. Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z realizacją Konkursu oraz kolejnych jego edycji.
 2. Uczestnik Konkursu, wraz ze złożeniem pracy konkursowej, składa oświadczenie osobiste oraz placówki dydaktycznej, które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona lub wyróżniona, przeniesie nieodpłatnie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zawiadomienia Uczestnika Konkursu o nagrodzeniu jego pracy, na Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, obejmujące następujące pola eksploatacji: przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, wprowadzanie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres e-mail Organizatora: konkurs@pchrb.pl

Patroni honorowi:

Patron medialny: