MAZURKAS TRAVEL Poland

 

Gru­pa Mazur­kas jest wio­dą­cą fir­mą tury­stycz­ną z ponad 27-let­nim doświad­cze­niem. Jako tour-ope­ra­tor świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi głów­nie dla kon­tra­hen­tów i klien­tów zza gra­ni­cy na tere­nie całe­go kra­ju, począw­szy od zakwa­te­ro­wa­nia, trans­por­tu, pro­gra­mów tury­stycz­nych poprzez sze­reg usług towa­rzy­szą­cych przy oka­zji orga­ni­za­cji poby­tów gru­po­wych bądź indy­wi­du­al­nych w Pol­sce. W skład fir­my wcho­dzi tak­że mar­ka Mazur­kas Trans­port świad­czą­ca bez­piecz­ny i kom­for­to­wy prze­wóz osób na tere­nie Pol­ski i za gra­ni­cą. Posia­da­my luk­su­so­we auto­ka­ry, mikro­bu­sy, limu­zy­ny oraz zapew­nia­my tak­że nie­ty­po­we środ­ki trans­por­tu np. zabyt­ko­we samo­cho­dy. Posia­da­my tak­że nowo­cze­sny 4* hotel i cen­trum kon­fe­ren­cyj­ne w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim – MCC Mazur­kas Con­fe­ren­ce Cen­tre & Hotel **** świad­czą­cy naj­wyż­szy poziom usług zarów­no dla klien­tów indy­wi­du­al­nych jak i kon­fe­ren­cyj­nych. Nasza fir­ma cate­rin­go­wa – Mazur­kas Cate­ring 360⁰ jest jed­nym z lide­rów na ryn­ku usług gastro­no­micz­nych w całej Polsce.

www.mazurkas.com.pl/

Przewiń do góry