Podpisanie Memorandum z CCPIT Hubei Sub-Council

W dniu 28 czerw­ca 2017 roku PChRB współ­or­ga­ni­zo­wa­ła wspól­nie z PAIHPARP „Hubei-Chi­na Tra­de & Inve­st­ment Semi­nar 2017”. Ze stro­ny chiń­skiej gospo­da­rzem spo­tka­nia były wła­dze pro­win­cji Hubei oraz CCPIT Hubei Sub-Coun­cil. W ponad 150 oso­bo­wej dele­ga­cji chiń­skiej byli przed­sta­wi­cie­le 58 firm pocho­dzą­cych z pro­win­cji Hubei repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry. Ponad 100 przed­sta­wi­cie­li pol­skich firm mia­ło oka­zję do roz­mów B2B z fir­ma­mi chiń­ski­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi zarów­no nawią­za­niem współ­pra­cy han­dlo­wej, jak i moż­li­wo­ścia­mi inwe­sty­cyj­ny­mi w Pol­sce. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła Memo­ran­dum o współ­pra­cy z CCPIT Hubei Sub-Coun­cil, a czło­nek naszej Rady Jingsh Law Firm Poland otrzy­mał nagro­dę od CCOIC HUBEI.

Przewiń do góry