Nowy jedwabny szlak – Polska i Chiny coraz bliżej

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była  Patro­nem Konferencji:

Nowy jedwab­ny szlak – Pol­ska i Chi­ny coraz bliżej 

zor­ga­ni­zo­wa­nej przez HSBC Bank Pol­ska S.A. i Bon­nier Busi­ness Pol­ska, wydaw­ca dzien­ni­ka gospo­dar­cze­go „Puls Biz­ne­su” w dniu 21.01.2016 roku w War­sza­wie  w  Cen­trum kon­fe­ren­cyj­nym DAGO.

Kon­fe­ren­cja była poświę­co­na pre­zen­ta­cji per­spek­tyw roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Chin,  współ­pra­cy gospo­dar­czej Chin z kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej, a tak­że wska­za­niu na rosną­ce zna­cze­nie chiń­skiej walu­ty w mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu. W wyda­rze­niu wzię­li tak­że udział prak­ty­cy biz­ne­su – przed­się­bior­cy, któ­rzy już odnie­śli suk­ces dzię­ki nawią­za­niu kon­tak­tów han­dlo­wych z Azją. W cza­sie dys­ku­sji warsz­ta­to­wych opo­wia­da­li jak sku­tecz­nie wejść na rynek chiń­ski, pozy­skać wia­ry­god­nych part­ne­rów han­dlo­wych – odbior­ców i dostaw­ców, i jak kon­ku­ro­wać z inny­mi gra­cza­mi w swo­jej branży.

Czy­taj też

Przewiń do góry