Polsko Chińska Rada Biznesu została członkiem-założycielem Międzynarodowej Organizacji ds. Zapobiegania i Rozstrzygania Sporów Handlowych (ICDPASO)

15 paź­dzier­ni­ka 2020 r., pod­czas uro­czy­stej cere­mo­nii, w Peki­nie ofi­cjal­nie ogło­szo­no powo­ła­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych (Inter­na­tio­nal Com­mer­cial Dispu­te Pre­ven­tion and Set­tle­ment Orga­ni­za­tion, ICDPASO). Uro­czy­stość odby­ła się czę­ścio­wo w for­mie wideokonferencji. 

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z zało­ży­cie­li tej pre­sti­żo­wej mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji i jed­nym z moto­rów trwa­ją­ce­go ponad dwa lata pro­ce­su jej two­rze­nia. PChRB zosta­ła tak­że jed­no­gło­śnie wybra­na na człon­ka Rady Nad­zor­czej ICDPASO pod­czas I Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, któ­re odby­ło się 29 wrze­śnia 2020 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Orga­ni­za­cja ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych zosta­ła utwo­rzo­na przez Chiń­ską Radę Pro­mo­cji Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go (CCPIT) i Chiń­ską Izbę Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go wraz z orga­ni­za­cja­mi prze­my­sło­wy­mi i agen­cja­mi usług praw­nych z ponad 30 kra­jów i regio­nów, w tym z Pol­ski, Włoch, Sin­ga­pu­ru, Rosji, Bel­gii, Mek­sy­ku, Male­zji, Buł­ga­rii itd.

Orga­ni­za­cja jest jed­nym z wie­lo­stron­nych soju­szy na rzecz współ­pra­cy mię­dzy kra­ja­mi uczest­ni­czą­cy­mi w chiń­skiej Ini­cja­ty­wie Pasa i Szla­ku i jest odpo­wie­dzią na rosną­cą potrze­bę stwo­rze­nia mecha­ni­zmów roz­wią­zy­wa­nia spo­rów han­dlo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych w ramach Inicjatywy.

Przewiń do góry