Raport PChRB — Branża game development — Obecność polskich spółek gamingowych na rynku chińskim. Czy wykorzystujemy szansę, jaką daje rynek gier w Chinach? (Lipiec 2021)

Na war­szaw­skiej GPW noto­wa­nych jest obec­nie 46 akcji spół­ek, z tego 16 na par­kie­cie głów­nym i 30 na New Con­nect. Jeśli do tego uwzględ­ni­my wiel­kość i roz­po­zna­wal­ność tych spół­ek to może­my powie­dzieć, że na gieł­dzie mamy zna­czą­cą repre­zen­ta­cję pol­skiej bran­ży „game development”.

Bran­ża ta w ostat­nich latach nie­zwy­kle szyb­ko się roz­wi­ja. Czas pan­de­mii, tak trud­ny dla wie­lu sek­to­rów, był dla ryn­ku gamin­go­we­go dodat­ko­wym impul­sem roz­wo­ju. Glo­bal­nie to istot­na część prze­my­słu „enter­ta­in­ment”. Spo­łecz­ność gra­czy liczy się w miliar­dach, w set­kach miliar­dów dola­rów liczy się poten­cjał tego ryn­ku. Podob­nie jak w wie­lu innych obsza­rach gospo­dar­ki świat gier prze­su­wa się w stro­nę Azji, z wyraź­nym loko­wa­niem środ­ka cięż­ko­ści w Chinach.

Jak na tle świa­to­wych tren­dów wyglą­da­ją pol­skie czep­mio­ny? Jaka jest ich stra­te­gia roz­wo­ju geo­gra­ficz­ne­go, jak wyglą­da­ją rze­czy­wi­ste dzia­ła­nia i reali­zo­wa­ne przy­cho­dy na róż­nych ryn­kach? Czy wypeł­nia­ją one for­mu­ło­wa­ne przez nie dekla­ra­cje i posia­da­ne moż­li­wo­ści? Jak defi­niu­ją barie­ry wej­ścia i funk­cjo­no­wa­nia na ryn­ku azja­tyc­kim, w tym w szcze­gól­no­ści chiń­skim? Na te i inne pyta­nia posta­no­wi­li­śmy poszu­kać odpo­wie­dzi ana­li­zu­jąc rapor­ty gieł­do­we 16 spół­ek noto­wa­nych na par­kie­cie głów­nym GPW w Warszawie.

Przewiń do góry