Raport PChRB — Na ile Chiny są istotne dla polskiego eksportu produktów mleczarskich?

Inte­re­su­ją­ce zja­wi­ska obser­wu­je­my w zakre­sie pol­skie­go eks­por­tu pro­duk­tów mle­czar­skich w okre­sie ostat­nich kil­ku lat. W ramach kie­run­ków geo­gra­ficz­nych nasze­go eks­por­tu male­je udział ryn­ku wspól­no­to­we­go, a naj­szyb­ciej rośnie sprze­daż na ryn­ki azja­tyc­kie. Nasz eks­port do kra­jów Azji w latach 2016–2020 w tej gru­pie pro­duk­to­wej nie­mal się podwo­ił. W 2020 r. Chi­ny zna­la­zły się już na 3 miej­scu wśród głów­nych odbior­ców naszych pro­duk­tów. Kon­sump­cja mle­ka w Chi­nach sys­te­ma­tycz­nie rośnie. Oby­wa­te­le Chin nie­zwy­kle chęt­nie się­ga­ją po pro­duk­ty mle­czar­skie z impor­tu. Nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na tym ryn­ku jest Nowa Zelan­dia. Pol­ska jest jed­nym z głów­nych impor­te­rów do Chin mle­ka UHT. Czy jeste­śmy w sta­nie na dłu­żej zado­mo­wić się na tam­tej­szym ryn­ku, o tym w rapor­cie PChRB „Na ile Chi­ny są istot­ne w pol­skim eks­por­cie pro­duk­tów mleczarskich?"

Przewiń do góry