Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin

Zna­my już auto­rów 4 naj­lep­szych prac. Nagro­dy — sty­pen­dium w Pań­stwie Środ­ka, płat­ne sta­że oraz nagro­da rze­czo­wa — lap­top — tra­fi­ły do lau­re­atów z uczel­ni z Kra­ko­wa, Pozna­nia i War­sza­wy. 29 stycz­nia 2019 roku w Hote­lu She­ra­ton w War­sza­wie pod­czas nowo­rocz­ne­go spo­tka­nia Człon­ków i Part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su ogło­szo­no zwy­cięz­ców trze­ciej edy­cji kon­kur­su na naj­lep­sze pra­ce z zakre­su współ­cze­snej współ­pra­cy gospo­dar­czej Pol­ski i Chin.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su, we współ­pra­cy z Bank of Chi­na, HSBC Bank Pol­ska, Haitong Bank oraz wspar­ciem i patro­na­tem Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Patro­nat medial­ny nad Kon­kur­sem spra­wo­wał CHINY to LUBIĘ.

Do kon­kur­su zgło­szo­no sie­dem­na­ście prac z pol­skich i chiń­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, któ­re według opi­nii człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su były na wyrów­na­nym, wyso­kim pozio­mie merytorycznym.

Wię­cej…

Przewiń do góry