logo

Regulamin Speed Business Meeting, Warszawa – 6.02.2018 r.

Hotel Golden Tulip Warsaw Center
ul. Towarowa 2, 00–811 Warszawa

 REGULAMIN SPOTKANIA

  1. W dniu spo­tka­nia, po przy­by­ciu każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma indy­wi­du­al­ny har­mo­no­gram roz­mów. Roz­mów­cy podzie­le­ni zosta­ną na gru­py utwo­rzo­ne na pod­sta­wie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Orga­ni­za­to­rzy nie gwa­ran­tu­ją spo­tka­nia z fir­ma­mi z bran­ży, któ­re uczest­nik zazna­czył na for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym.
  2. Uczest­ni­cy zosta­ną podzie­le­ni na maks. 10-oso­bo­we gru­py. W każ­dej gru­pie dany uczest­nik w ok. 2 minu­to­wej wypo­wie­dzi przed­sta­wi się pozo­sta­łym człon­kom gru­py. Po ok. 20 minu­tach i wymia­nie wizy­tó­wek z uczest­ni­ka­mi danej gru­py każ­dy przej­dzie do kolej­nej gru­py, zgod­nie z przed­sta­wio­nym na wstę­pie indy­wi­du­al­nym har­mo­no­gra­mem.
  3. Ilość grup, w któ­rych uczest­nik będzie mógł przed­sta­wić wła­sną fir­mę uza­leż­nio­na będzie od ilo­ści zgło­szeń.
  4. Jeśli fir­ma jest sto­wa­rzy­szo­na w wię­cej niż jed­nej izbie orga­ni­zu­ją­cej wyda­rze­nie, pro­si­my o reje­stra­cję tyl­ko jed­nej oso­by za pośred­nic­twem jed­nej izby.
  5. Roz­mo­wy będą pro­wa­dzo­ne w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim.
  6. Udział w spo­tka­niu jest nie­od­płat­ny dla firm sto­wa­rzy­szo­nych w PCHRB (maks. 1 oso­ba z fir­my). Dla firm nie będą­cych człon­ka­mi izby koszt udzia­łu w wyda­rze­niu wyno­si 200 PLN + 23% VAT za oso­bę.
  7. Z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną licz­bę miejsc, od osób, któ­re potwier­dzą swo­ją obec­ność, ale nie wezmą udzia­łu i nie odwo­ła­ją go pisem­nie do 02.02.2018, pobra­na zosta­nie opła­ta regu­la­cyj­na w wyso­ko­ści 200 PLN +23% VAT.
  8. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem pro­si­my o wypeł­nie­nie do dnia 31.01.2018 for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go  lub pobra­nie go (doc, pdf), wypeł­nie­nie i prze­sła­nie go na adres: monika.karpinskakrystek@pchrb.pl.
  9. Z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń.

W przy­pad­ku pytań uprzej­mie pro­si­my o kon­takt:
monika.karpinskakrystek@pchrb.pl  nr tel. 695 282 425