Współpraca inwestycyjna pomiędzy Polską a Shenzhen – seminarium

Pol­ska i Chi­ny posia­da­ją ogrom­ny poten­cjał do wza­jem­nych inwe­sty­cji. Jako Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su podej­mu­je­my dzia­ła­nia oraz wspie­ra­my wszel­kie ini­cja­ty­wy dążą­ce do zwięk­sze­nia wza­jem­nej wymia­ny w tym zakre­sie. Jed­nym z takich dzia­łań było semi­na­rium zor­ga­ni­zo­wa­ne we współ­pra­cy z chiń­ską orga­ni­za­cją Invest Shen­zhen oraz Shen­zhen Inter­na­tio­nal Inve­st­ment & Pro­mo­tion Asso­cia­tion, któ­re odby­ło się 20 wrze­śnia 2018 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w Warszawie.

Poza przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji Invest Shen­zhen, Sto­wa­rzy­sze­nia Inwe­sty­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych i Pro­mo­cji Shen­zhen oraz władz mia­sta Shen­zhen, w semi­na­rium uczest­ni­czy­li pani Anna Sawiak, kie­row­nik Wydzia­łu Kra­jów Poza­eu­ro­pej­skich Depar­ta­men­tu Han­dlu i Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej MPiT, pan Janusz Pie­cho­ciń­ski, były wice­pre­mier, obec­nie pre­zes Pol­sko-Azja­tyc­kiej Izby Han­dlo­wej, pani Mał­go­rza­ta Zawi­sza, kie­ru­ją­ca nowo­otwar­tym Zagra­nicz­nym Biu­rem Han­dlo­wym Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu w Cheng­du, pani Agniesz­ka Sobie­szek, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Wspar­cia i Pozy­ski­wa­nia Inwe­sto­ra Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej. Przy­kła­dy uda­nych pol­sko-chiń­skich inwe­sty­cji pre­zen­to­wa­li tak­że przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su – pan Grze­gorz Mar­ci­niak, odpo­wie­dzial­ny za wej­ście na chiń­ski rynek fir­my Bakal­land oraz pan XU Zhi­peng, zarzą­dza­ją­cy spół­ką Min­dray Medi­cal Poland.

Wie­rzy­my, że dzię­ki takim wyda­rze­niom, a zwłasz­cza dzię­ki zdo­by­tym dzię­ki nim kon­tak­tom mię­dzy­ludz­kim, pol­sko-chiń­skie sto­sun­ki gospo­dar­cze będą roz­wi­jać się jesz­cze dynamiczniej.

Zachę­ca­my do kon­tak­tu przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z wła­dza­mi mia­sta Shen­zhen oraz tam­tej­szej spe­cjal­nej stre­fy ekonomicznej.

Przewiń do góry