"EU-China Relations: Partners, Competitors, Rivals" — śniadanie biznesowe z Mikko Huotarim

Na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim odby­ło się śnia­da­nie biz­ne­so­we, któ­re­go gościem spe­cjal­nym był Mik­ko Huota­ri, eks­pert ds. Chin oraz wice­dy­rek­tor Mer­ca­tor Insti­tu­te for Chi­na Stu­dies, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych euro­pej­skich ośrod­ków ana­li­tycz­nych zaj­mu­ją­cych się tema­ty­ką Chin. Wykład zaty­tu­ło­wa­ny "EU-Chi­na Rela­tions: Part­ners, Com­pe­ti­tors, Rivals" był oka­zją do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat euro­pej­sko-chiń­skich sto­sun­ków gospo­dar­czych, zwłasz­cza w kon­tek­ście napięć na linii USA-Chi­ny, wzię­cia udzia­łu w dys­ku­sji oraz networkingu.

Zachę­ca­my do bie­żą­ce­go śle­dze­nia dzia­łal­no­ści MERICS, w tym publi­ko­wa­nych przez ośro­dek kwar­tal­nych rapor­tów na temat chiń­skiej gospodarki. 

Przewiń do góry