Spotkanie z chińską firmą Invest Shenzhen

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie z chiń­ską fir­mą Invest Shen­zhen, któ­re mia­ło miej­sce w 23 wrze­śnia br. w sali kon­fe­ren­cyj­nej war­szaw­skie­go Hote­lu Intercontinental.

Fir­ma Invest Shen­zhen przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję sze­ro­kiej współ­pra­cy na polu eko­no­mii, han­dlu, tech­no­lo­gii oraz inwe­sty­cji pomię­dzy mia­stem Shen­zhen a zain­te­re­so­wa­ny­mi taką współ­pra­cą pod­mio­ta­mi pol­ski­mi. Kon­cept ten wpi­su­je się w stra­te­gię One Belt One Road (współ­cze­sna ini­cja­ty­wa władz ChRL, mają­ca na celu reak­ty­wa­cję Jedwab­ne­go Szlaku).

W spo­tka­niu wzię­ła też udział przed­sta­wi­ciel­ka fir­my Haike­xing Sino­vac Stra­te­gy Indu­strial Park, któ­ra przed­sta­wi­ła kon­cep­cję olbrzy­mie­go Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go o powierzch­ni milio­na metrów kwa­dra­to­wych, któ­ry powsta­je w mie­ście Shen­zhen i sta­nie się wkrót­ce chiń­ską odpo­wie­dzią na suk­ce­sy Doli­ny Krze­mo­wej w USA.

Będzie to ide­al­ne miej­sce dla star­tu­pów i ośrod­ków badaw­czych z całe­go świa­ta, któ­re mogły­by być finan­so­wa­ne przez chiń­skie kon­cer­ny z bran­ży tech­no­lo­gicz­nej. Może to być rów­nież miej­sce dla pol­skich firm inno­wa­cyj­nych, któ­re szu­ka­ją finan­so­wa­nia oraz opty­mal­nych warun­ków do rozwoju.

Przewiń do góry