Spotkanie z Konsul Generalną w Chengdu

W dniu 20.06.2017 roku gości­li­śmy Panią Kata­rzy­nę Wil­ko­wiec­ką Kon­sul Gene­ral­ną w Cheng­du. W trak­cie spo­tka­nia Pani Kon­sul przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Syczu­an, Jun­nan, Kuej­czou i mia­sto wydzie­lo­ne Chon­gqing. Poten­cjał tych pro­win­cji to popu­la­cja: ok. 200 mln osób, obszar dwa razy więk­szy od tery­to­rium Fran­cji oraz szyb­ki wzrost gospo­dar­czy pro­win­cji: ok. 10% pa. W 2016 r. pociąg z Cheng­du do Łodzi wyje­chał 463 razy, na 2017 rok pla­no­wa­ne jest 1000 pocią­gów. Gospo­dar­ka Syczu­anu opie­ra się na: rol­nic­twie, ener­ge­ty­ce wod­nej, dużych zaso­bach gazu ziem­ne­go, prze­my­śle cięż­kim i elek­tro­ni­ce. Chon­gqing to prze­mysł: moto­ry­za­cyj­ny, cięż­ki, elek­tro­ni­ka i che­mia. W Juna­nie domi­nu­je prze­twór­stwo rol­ne, surow­ce natu­ral­ne, prze­mysł cięż­ki. Z punk­tu widze­nia pol­skie­go biz­ne­su war­te zain­te­re­so­wa­nia są szcze­gól­nie pro­win­cja Syczu­an i mia­sto wydzie­lo­ne Chon­gqing. To one w pierw­szej kolej­no­ści korzy­sta­ją z dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej gospo­dar­ki chiń­skiej oraz par­ty­cy­pu­ją w pro­jek­cie OBOR (One Belt One Road) i aspi­ru­ją do sta­nia się cen­trum han­dlo­wym, finan­so­wym, nauko­wo-tech­no­lo­gicz­nym oraz transportowo-telekomunikacyjnym.

Zda­niem Pani Kon­sul war­to sko­rzy­stać z sze­ro­kiej ofert tar­go­wej. Wszel­kie infor­ma­cje o impre­zach tar­go­wych dostęp­ne są na stro­nie Konsulatu.

 

Przewiń do góry