Debata 11.07.2016 r.

Echa wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Polsce i jej wpływ na poprawę wymiany handlowej z Chinami

11 lip­ca 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła debatę:

"Echa wizy­ty pre­zy­den­ta Chin Xi Jin­pin­ga w Pol­sce i jej wpływ na popra­wę wymia­ny han­dlo­wej z Chinami"

z udzia­łem m.in. amba­sa­do­ra Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce J.E. Xu Jian oraz pod­se­kre­ta­rza sta­nu Mini­ster­stwa Roz­wo­ju Pana Rado­sła­wa Domagalskiego.

Współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był Bank HSBC Pol­ska SA, a patro­na­mi medial­ny­mi: „Puls Biz­ne­su” i por­tal bankier.pl

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su posta­no­wi­ła pod­su­mo­wać wyda­rze­nie i o efek­ty wizy­ty zapy­tać eks­per­tów.  W trak­cie wizy­ty pod­pi­sa­no 34 poro­zu­mie­nia  o war­to­ści ponad 6 mld EUR w obsza­rach: poli­tycz­nym, gospo­dar­czym, rol­nym, lot­ni­czym, nauko­wo-tech­nicz­nym, IT i finan­so­wym. Zda­niem amba­sa­do­ra Chin w Pol­sce J.E. Xu Jia­na naj­waż­niej­sza była umo­wa o usta­no­wie­niu wszech­stron­ne­go, stra­te­gicz­ne­go part­ner­stwa mię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi, któ­ra two­rzy poli­tycz­ny i gospo­dar­czy kli­mat dla współ­pra­cy. Za istot­ne uznał tak­że pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu fito­sa­ni­tar­ne­go na eks­port jabłek z Pol­ski do Chin oraz poro­zu­mie­nia Exim Ban­ku i ICBCBGK. Rów­nież dla mini­stra Rado­sła­wa Doma­gal­skie­go pod­sta­wo­we zna­cze­nie mają umo­wy pod­pi­sa­ne przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go z ban­ka­mi chiń­ski­mi, two­rzą one bowiem finan­so­we zaple­cze dla przy­szłej współ­pra­cy gospo­dar­czej, szcze­gól­nie w zakre­sie pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych. Mini­ster­stwo Roz­wo­ju w pod­pi­sa­nym memo­ran­dum o współ­pra­cy z NDRC wyod­ręb­ni­ło 13 obsza­rów stra­te­gicz­nych, w tym pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne i infra­struk­tu­ral­ne – np. regu­la­cję rzek lub budo­wą lot­ni­ska cen­tral­ne­go. Jak pod­kre­ślił mini­ster Doma­gal­ski pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne będą reali­zo­wa­ne przy pomo­cy naszych firm.  Udział Pol­ski w Ban­ku AIIB stwa­rza nato­miast moż­li­wo­ści do reali­za­cji  wspól­nych przed­się­wzięć w Pol­sce i za gra­ni­cą przez pol­skie i chiń­skie firmy.

Jak pod­kre­ślił nato­miast Mar­tin Reichel, czło­nek zarzą­du HSBC Pol­ska. Oka­zją dla pol­skich przed­się­bior­ców do eks­pan­sji w Chi­nach są zmia­ny mode­lu roz­wo­ju chiń­skiej gospo­dar­ki, wzrost kla­sy śred­niej i postę­pu­ją­ca urba­ni­za­cja oraz roz­wój zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Poza tym Pol­ska – podob­nie jak Niem­cy 20 lat temu – ma dużo firm rodzin­nych, któ­re są bar­dzo atrak­cyj­ne dla zagra­nicz­nych inwestorów.

W kon­fe­ren­cji wzię­ło udział ponad 70 przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go i chiń­skie­go biz­ne­su, repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospodarki.

Przewiń do góry