logo

Statut Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać angielskojęzyczną wersją swej nazwy, w brzmieniu „Polish Chinese Business Council Association” oraz chińskojęzyczną wersją „波中商务联合会”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw w szczególności na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79. poz. 855 z późn. zm.) oraz w postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 4

1. Stowarzyszenie w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi.
2. Stowarzyszenie może wstępować do krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczo-społecznych, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zleceniobiorców oraz podwykonawców na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy oraz Kodeksie cywilnym.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz:
1) popierania rozwoju przedsiębiorczości polskiej w Chińskiej Republice Ludowej;
2) inspirowania i wspomagania organizacji i ruchów gospodarczych, społecznych i zawodowych, propagujących idee współpracy polskich i chińskich przedsiębiorców;
3) reprezentowania interesów członków w kraju i za granicą;
4) utrwalania więzi środowiskowej;
5) inicjowania, promowania i budowy współpracy strategicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;
6) utrzymywania kontaktów z organami administracji i samorządu terytorialnego i zawodowego oraz organizacjami działającymi w sferze gospodarczej, kulturalnej i naukowej;
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) wspierania programów edukacyjnych i wymiany międzyszkolnej i studenckiej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, poprzez:
1) inicjowanie programów społecznych i gospodarczych;
2) doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej ,
3) pomoc organizacyjną i prawną w zakresie działania Stowarzyszenia;
4) współpracę z organizacjami gospodarczymi i społecznymi, związkami, klubami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
5) organizowanie seminariów, narad i spotkań z polskimi i zagranicznymi osobistościami życia społecznego i gospodarczego;
6) promowanie polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, popierające cele Stowarzyszenia i wspierające Stowarzyszenie materialnie.
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wyróżniające się wiedzą lub doświadczeniem z zakresu rozwoju przyjaznych stosunków polsko-chińskich oraz osoby wybitne ze świata biznesu, kultury i nauki.

§ 9

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
2. Przyznanie członkostwa honorowego odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przy czym dla jej skuteczności wymagane jest przyjęcie członkostwa przez osobę, której jest przyznawane.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć na Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia;
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz z uprawnień wynikających ze statutu i działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
a) uczestniczyć z głosem opiniującym, osobiście albo poprzez swoich przedstawicieli, w Walnym Zgromadzeniach;
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz z uprawnień wynikających ze statutu i działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
a) uczestniczyć z głosem opiniującym w Walnych Zgromadzeniach;
b) na zaproszenie, uczestniczyć z głosem doradczym w pracach innych organów Stowarzyszenia;
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy o relacjach polsko-chińskich;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
c) przestrzegania Statutu;
d) opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy o relacjach polsko-chińskich;
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
c) przestrzegania Statutu;
d) opłacania składek członkowskich;

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w następujących przypadkach:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia, poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
b) śmierci lub likwidacji członka;
c) wykluczenia na podstawie ostatecznej uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu stronie przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie członek pozostaje zawieszony w prawach członkowskich.

§ 13

1. Członek Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Stowarzyszenia, na okres do 1 roku.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu, stronie przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
4. Do czas rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek pozostaje zawieszony w prawach członkowskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza wymienionymi odrębnie w treści niniejszego Statutu, należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) powoływanie pełnomocników reprezentujących Stowarzyszenie w stosunkach z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
7) uchwalania zmian Statutu.

§ 17

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem opiniującym – członkowie wspierający;
3) z głosem opiniującym – członkowie honorowi.

§ 18

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych (tj, w sytuacji, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”), przy obecności co najmniej 2/5 (dwóch piątych) ogólnej liczby członków.
2. Uchwały dotyczące spraw osobowych oraz zmian Statutu, zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. W przypadku nie podjęcia uchwały, ze względu na brak quorum wymaganego stosownie do ust. 1 lub 2, Zarząd lub innym organ, na którego wniosek uchwała została poddana pod głosowanie, może zażądać poddania jej pod głosowanie na kolejnym, zwołanym w tym celu Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, do podjęcia uchwały na tak zwołanym kolejnym Walnym Zgromadzeniu, przewidziany w ust. 1 i 2 wymóg quorum nie będzie miał zastosowania.

§ 19

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia listem poleconym, kurierem lub pocztą elektroniczną; w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 osób, wystarczające jest zawiadomienie członków Stowarzyszenia dokonane w formie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, opublikowanego co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. Możliwe jest podejmowanie przez Walne Zgromadzenie uchwał na posiedzeniu odbytym bez formalnego zwoływania, o ile wezmą w nim udział wszystkie osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, które wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia prawidłowego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w ust. 2, jak również w przypadku braku możliwości jego zwołania przez Zarząd, uprawniona do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie nad ich wyborem ma charakter jawny, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, przy czym upływa nie wcześniej niż z dniem wyboru nowych władz przez Walne Zgromadzenie.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu oraz funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa do 3 stopnia, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż 10 członków, w tym Prezesa i co najwyżej dziewięciu Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia i Wiceprezesów Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Mandat członka Zarządu wygasa, w przypadku:
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) odwołania go przez Walne Zgromadzenie;
d) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
e) upływu kadencji Zarządu, w skład którego dany członek wchodził i wybrania w jego miejsce Zarządu kolejnej kadencji.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn innych, niż wskazane w ust. 3 litera „e”, pozostałym członkom Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania w skład Zarządu nowego członka; dla skuteczności dokooptowania w skład Zarządu wymagane jest podjęcie uchwały większością 2/3 głosów wszystkich pozostałych członków Zarządu. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć ½ składu Zarządu pochodzącego z wyboru; nie dotyczy to tych członków Zarządu, w stosunku których Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, Zarząd powierza funkcję Prezesa lub Wiceprezesa, jednemu spośród pozostałych członków Zarządu, względnie nowemu członkowi, dokooptowanemu stosownie do ust. 4.
6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w tym członkowie dokooptowani w sposób wskazany w ust. 4 oraz 6, powoływani są na okres wspólnej kadencji.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie, a jego wysokość zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) stanowienie o składkach członkowskich,
e) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń, w tym w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Każdy członek Zarządu zostanie poinformowany i terminie posiedzenia Zarządu drogą informacji e-mail na 7 dni przez posiedzeniem. W nadzwyczajnych sytuacjach termin określony w zdaniu pierwszym może zostać skrócony do 2 dni.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa, w przypadku:
a) utraty statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
b) śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
d) jego wyboru lub dokooptowania w skład Zarządu;
e) odwołania go przez Walne Zgromadzenie;
f) upływu kadencji Komisji Rewizyjnej, w skład której dany członek wchodził i wybrania w jej miejsce Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych, niż wskazane w ust. 6 litera „f”, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania w skład Komisji Rewizyjnej nowego członka; uchwała o dokooptowaniu w skład Komisji Rewizyjnej wymaga jednomyślnej uchwały podjętej przez pozostałych członków. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć ½ składu Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru; nie dotyczy to tych członków Zarządu, w stosunku których Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna powierza tę funkcję jednemu spośród pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, względnie nowemu członkowi, dokooptowanemu stosownie do ust. 7.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w tym członkowie dokooptowani w sposób wskazany w ust. 7, powoływani są na okres wspólnej kadencji.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 26

W przypadku nie udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, jego członkowie nie mogą kandydować do nowo wybieranych władz Stowarzyszenia.

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia, tworzyć może rady programowe wewnątrz Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 29

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki uiszczane przez członków Stowarzyszenia;
b) dotacje, darowizny i subwencje oraz z wpływy z ofiarności publicznej.
2. Wysokość składek członkowskich, do uiszczania których zobowiązani są członkowie zwyczajni oraz wspierający, ustala Zarząd Stowarzyszenia, w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 30

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 31

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 32

1. Nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie można przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Nie można wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Nie można dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1.

§ 33

Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty. Sprawozdania te przekazuje również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział VII
Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 34

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i wspierających.

§ 35

1. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
2. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagane jest jej poparcie przez 4/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia, oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 36

1. Założyciele wybierają na zebraniu założycielskim organy Stowarzyszenia I Kadencji w postaci:
a) Zarządu I Kadencji
b) Komisji Rewizyjnej I Kadencji
2. Kadencji organów powołanych w trybie ust. 1 trwa 5 lat.