Podej­mu­jąc jaką­kol­wiek współ­pra­cę biz­ne­so­wą z chiń­skim part­ne­rem nale­ży zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność. Łatwo bowiem natra­fić na nie­uczci­wych kon­tra­hen­tów, a gdy już doj­dzie do spor­nej sytu­acji, mamy bar­dzo małe szan­se na doj­ście do swo­ich racji na dro­dze sądo­wej. W takiej sytu­acji może oka­zać się, że lepiej pogo­dzić się ze stra­tą, niż pro­wa­dzić kosz­tow­ną i nie­pew­ną, a cza­sem z góry ska­za­ną na poraż­kę, bata­lię prawną. 

Na szczę­ście więk­szo­ści roz­cza­ro­wań moż­na łatwo zapo­biec jesz­cze przed pod­ję­ciem decy­zji o trans­fe­rze środ­ków bądź wysył­ce towa­rów. Dzię­ki nasze­mu doświad­cze­niu we współ­pra­cy z Chi­na­mi, a tak­że zna­jo­mo­ści języ­ka chiń­skie­go, jeste­śmy w sta­nie stwier­dzić czy fir­ma rze­czy­wi­ście ist­nie­je, czy oso­ba pod­pi­su­ją­ca kon­trakt posia­da pra­wo do zawie­ra­nia kon­trak­tów w imie­niu przed­się­bior­stwa, czy fir­ma posia­da aktyw­ną licen­cję impor­to­wą bądź eks­por­to­wą, czy toczą się wobec niej postę­po­wa­nia kar­ne, czy nie zale­ga z pła­ce­niem podat­ków itp. Wszyst­kie infor­ma­cje na temat chiń­skich firm czer­pie­my z ofi­cjal­nych, god­nych zaufa­nia chiń­skich reje­strów, do któ­rych dostęp wyma­ga jed­nak zna­jo­mo­ści języ­ka oraz doświadczenia. 

W cią­gu 48 godzin spo­rzą­dzi­my raport w języ­ku pol­skim w pli­ku PDF, zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat chiń­skiej fir­my, a tak­że naszą reko­men­da­cję odno­śnie do ryzy­ka współ­pra­cy z daną firmą. 

W rapor­cie znaj­dą Pań­stwo takie infor­ma­cje jak: 

Angiel­ska nazwa firmy
Chiń­ska nazwa firmy
Bran­ża
For­ma reje­stra­cji prawnej
Przed­sta­wi­ciel prawny
Numer reje­stra­cji firmy 
Jed­no­li­ty numer zaufa­nia społecznego
Adres w języ­ku chińskim
Adres w języ­ku angielskim
Data zało­że­nia firmy
Zare­je­stro­wa­ny okres działalności
Data ostat­nie­go audytu
Stan reje­stra­cji firmy
Oddzia­ły i spół­ki zależne
Zatrud­nie­nie
Rocz­ny obrót
Rocz­na sprze­daż eksportowa
Zakres pro­wa­dzo­nej działalności
Dekla­ro­wa­ny kapi­tał zakładowy
Wpła­co­ny kapi­tał zakładowy
Udzia­łow­cy
Zarząd
Numer reje­stra­cji podatkowej
Sytu­acja podatkowa
Numer reje­stra­cji w urzę­dzie ubez­pie­czeń społecznych
Numer reje­stra­cji celnej
Numer insty­tu­cjo­nal­ny
Numer licen­cji importowej
Numer licen­cji eksportowej
Sta­tus licen­cji eksportowej
Numer licen­cji na pro­wa­dze­nie skle­pu internetowego
Adres skle­pu internetowego
Adres stro­ny inter­ne­to­wej (wer­sja chińska)
Adres stro­ny inter­ne­to­wej (wer­sja angielska)
Kon­to bankowe
Inne waż­ne informacje

Dane te, wraz z naszą inter­pre­ta­cją, pozwo­lą stwier­dzić czy infor­ma­cje prze­ka­za­ne nam przez przed­sta­wi­cie­la danej fir­my są praw­dzi­we, czy fir­ma poda­ją­ca się za duże­go pro­du­cen­ta nie jest przy­pad­kiem jed­no­oso­bo­wą fir­mą han­dlo­wą miesz­czą­cą się w czy­imś gara­żu, na doda­tek bez licen­cji eks­por­to­wej. Tego typu infor­ma­cja pozwo­li zaosz­czę­dzić pie­nią­dze i czas zmar­no­wa­ny na roz­mo­wę z fir­mą, któ­rą nale­ża­ło­by omi­jać sze­ro­kim łukiem. 

Choć nasz raport i jego ana­li­za pozwa­la­ją wska­zać bądź wyklu­czyć wie­le poten­cjal­nych zagro­żeń, nie jeste­śmy w sta­nie dać gwa­ran­cji finan­so­wej, że zwe­ry­fi­ko­wa­na przez nas fir­ma będzie rze­tel­nym part­ne­rem na lata. Na pew­no jed­nak znacz­nie zmniej­szy on podej­mo­wa­ne ryzyko. 

Koszt rapor­tu wraz z naszą ana­li­zą i reko­men­da­cją to 800 PLN net­to. Raport wysy­ła­my w for­mie pli­ku PDF w cią­gu 48 godzin od potwier­dze­nia przy­ję­cia zle­ce­nia. Aby przy­go­to­wać raport musi­my znać chiń­ską nazwę fir­my lub jej numer reje­stra­cyj­ny. Obie te infor­ma­cje wid­nie­ją na licen­cji biz­ne­so­wej, któ­rą rów­nież war­to załą­czyć do zapy­ta­nia o raport biznesowy. 

Przewiń do góry