Wizyta studyjna przedsiębiorców z kantońskiego miasta Yanjiang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su Jacek Boczek spo­tkał się 13 listo­pa­da z dele­ga­cją przed­się­bior­ców z mia­sta Yan­gjiang w pro­win­cji Guang­dong. Mia­sto to jest jed­nym ze świa­to­wych cen­trów pro­duk­cji noży, co roku orga­ni­zo­wa­ne są w nim tar­gi Inter­na­tio­nal Har­dwa­re
Kni­ves & Scis­sors Fair. Leżą­ca w pobli­żu wyspa Hailing jest nato­miast popu­lar­nym w Chi­nach ośrod­kiem turystycznym.

Przewiń do góry