Wyniki polskiego eksportu do Chin po 3 kwartałach 2018 roku

I. Pod­su­mo­wa­nie

  1. 1 488,5 tys. EUR, co ozna­cza wzrost o 0,6% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su roku ubiegłego. 
  2. eks­por­tu, któ­ra wynio­sła w tym okre­sie 6,8%. Chi­ny są na 21 miej­scu wśród kra­jów, w któ­rych Pol­ska loku­je naj­więk­szy pol­ski eks­port. Jego kon­try­bu­cja w glo­bal­nym pol­skim eks­por­cie wyno­si zale­d­wie 0,9%. Spo­śród 20 głów­nych kie­run­ków nasze­go eks­por­tu tyl­ko eks­port do Tur­cji i Włoch zano­to­wał w ana­li­zo­wa­nym okre­sie mniej­szą dyna­mi­kę. Cały czas utrzy­mu­je się duża nie­rów­no­wa­ga w wymia­nie han­dlo­wej z Chi­na­mi. W 2018 roku defi­cyt w han­dlu z Chi­na­mi kształ­tu­je się na rekor­do­wo wyso­kim poziomie.

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych GUS

  • Zgod­nie z chiń­ski­mi dany­mi (MOFCOM) doty­czą­cy­mi wymia­ny han­dlo­wej glo­bal­ny chiń­ski import wzrósł w tym okre­sie o 20%, co ozna­cza, że Pol­ska prak­tycz­nie nie par­ty­cy­po­wa­ła w tym wzro­ście. Dla przy­kła­du kra­je UE jako całość zano­to­wa­ły w cią­gu 3 kwar­ta­łów 2018 roku wzrost eks­por­tu do Chin o ponad 7%, w tym Niem­cy o 8,6%.
  • Tra­dy­cyj­nie naj­więk­szy udział w pol­skim eks­por­cie do Chin ma miedź i wyro­by z niej (kato­dy), choć suk­ce­syw­nie udział tej gru­py male­je. Jesz­cze w 2015 roku udział ten wyno­sił ponad 34%, obec­nie spadł on poni­żej 20%. Eks­port pol­skiej mie­dzi zmniej­szył się o 38 mln EUR, tj. o ponad 11% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su roku ubiegłego. 
  • Dwie trze­cie pol­skie­go eks­por­tu sta­no­wi 5 grup pro­duk­tów: miedź, maszy­ny i urządzenia 
  • mecha­nicz­ne i elek­trycz­ne, meble i żywność. 

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych GUS

  • Do naj­szyb­ciej rosną­cych grup pro­duk­to­wych w bada­nym okre­sie w eks­por­cie do Chin zali­czyć nale­ży: maszy­ny i urzą­dze­nia elek­trycz­ne, drew­no, żyw­ność, two­rzy­wa sztucz­ne oraz papier i tek­tu­rę. To ich wzro­sty zre­kom­pen­so­wa­ły uby­tek eks­por­tu w zakre­sie: mie­dzi, che­mi­ka­liów orga­nicz­nych, pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych, rud meta­li, maszy­nek do gole­nia czy czę­ści zamien­nych do motoryzacji.

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych GUS

II. Ana­li­za wybra­ne­go sek­to­ra — Sek­tor żyw­no­ści i napo­jów

Pol­ski eks­port do Chin w pierw­szych 3 kwar­ta­łach 2018 roku w tej gru­pie pro­duk­to­wej wzrósł o ponad 16% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su roku ubie­głe­go, co prze­kła­da się na dodat­ko­we ponad 12 mln EUR eks­por­tu. Naj­więk­szy udział w tym wzro­ście ma eks­port: pro­duk­tów mle­czar­skich – głów­nie mle­ka UHT (+8,6%, +3,0 mln EUR), pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go — głów­nie piór i puchu (+147,5%, +5,9 mln EUR), żywe­go dro­biu — kur (+315,5%, +2,4 mln EUR) oraz róż­nych prze­two­rów spo­żyw­czych (+198,8%, +3,8 mln EUR). Jed­no­cze­śnie kil­ka kate­go­rii zano­to­wa­ło spad­ki, w tym naj­więk­sze prze­two­ry ze zbóż — głów­nie pro­duk­ty dla nie­mow­ląt (-13,1%, ‑1,2 mln EUR).

Zwra­ca uwa­gę wzrost wolu­me­nu wysy­ła­ne­go mle­ka UHT, przy nie­znacz­nym wzro­ście jego ceny jed­nost­ko­wej. Ceny pozo­sta­łych pro­duk­tów mle­czar­skich istot­nych z punk­tu widze­nia nasze­go eks­por­tu (mle­ko w prosz­ku i ser­wat­ka) w ostat­nich latach sys­te­ma­tycz­nie spadają.

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych GUS

Zauwa­żyć nale­ży, że choć w bie­żą­cym roku zano­to­wa­li­śmy wzrost udzia­łu w chiń­skim ryn­ku pro­duk­tów mle­czar­skich to sza­cu­je się, że nasz udział wyno­si zale­d­wie ok. 2% całe­go chiń­skie­go impor­tu nabiału.

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych GUSCLAL it.

Przewiń do góry