Wystąpienie Jochuma Haakmy na spotkaniu z okazji Chińskiego Nowego Roku

Spo­tka­nie człon­ków i part­ne­rów Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­re odby­ło się 29 stycz­nia 2019 r. to nie tyl­ko cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­su prac dyplo­mo­wych. Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu spo­tka­nia było wystą­pie­nie Jochu­ma Haak­my, z wykształ­ce­nia praw­ni­ka, w prze­szło­ści dyplo­ma­ty i rad­cy han­dlo­we­go w licz­nych holen­der­skich pla­ców­kach zagra­nicz­nych, dyrek­to­ra zarzą­dza­ją­ce­go Holen­der­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, mają­ce­go tak­że doświad­cze­nie w pry­wat­nym biz­ne­sie (TMF Gro­up, Hol­land Finan­cial Cen­tre, Huawei Tech­no­lo­gies), obec­nie pre­ze­sa EU-Chi­na Busi­ness Asso­cia­tion (któ­re­go PChRB jest człon­kiem) oraz Nether­lands-Chi­na Busi­ness Council.

Wystą­pie­nie, zaty­tu­ło­wa­ne "The US-Chi­na Tra­de Dispu­te and its Con­se­qu­en­ces for Euro­pe. Oppor­tu­ni­ties and chal­len­ges for SME" ("Spór han­dlo­wy pomię­dzy Chi­na­mi a USA i jego kon­se­kwen­cje dla Euro­py. Szan­se i wyzwa­nia dla SME ") rzu­ci­ło nowe świa­tło na chiń­sko-ame­ry­kań­ski spór han­dlo­wy z per­spek­ty­wy euro­pej­skiej. Zachę­ca­my do wysłuchania!

Przewiń do góry