Wywiad z Karolem Pęczakiem – Wicekonsulem oraz Kierownikiem Referatu ds. Ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP w Kantonie

Aktu­al­na sytu­acja epi­de­micz­na w Chi­nach, per­spek­ty­wy roz­wo­ju pol­sko-chiń­skiej współ­pra­cy gospo­dar­czej w 2021 roku, tren­dy w zacho­wa­niach chiń­skich kon­su­men­tów, reor­ga­ni­za­cja glo­bal­nych łań­cu­chów dostaw, a tak­że udział pol­skich firm w 21. edy­cji tar­gów Chi­na Hi-Tech Fair: to tyl­ko nie­któ­re tema­ty poru­szo­ne w cie­ka­wym wywia­dzie z Karo­lem Pęcza­kiem — Wice­kon­su­lem i Kie­row­ni­kiem Refe­ra­tu ds. Eko­no­micz­nych Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Kan­to­nie. Zachę­ca­my do lektury.

Przewiń do góry