ASIAN BUSINESS CLUB na Uniwersytecie SWPS

Dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział w kolej­nym spo­tka­niu w ramach for­ma­tu Asian Busi­ness Club, pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Uni­wer­sy­tet SWPS.

W ramach wio­dą­ce­go tema­tu spo­tka­nia – Instru­men­ty wspar­cia dla pol­skich eks­por­te­rów, uda­ło nam się doko­nać prze­glą­du narzę­dzi ofe­ro­wa­nych przez: MPiT, KOWR i PAiH, sfor­mu­ło­wać wnio­ski na temat sku­tecz­no­ści sto­so­wa­nia tych instru­men­tów i okre­śle­nia obsza­rów, gdzie przed­się­bior­cy odczu­wa­ją brak wspar­cia oraz zapo­znać się z izra­el­skim sys­te­mem wspie­ra­nia eks­por­tu. Nasza dys­ku­sja w gro­nie przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, przed­się­bior­ców i eks­per­tów, któ­ra prze­kro­czy­ła zna­czą­co zało­żo­ne ramy cza­so­we pozwa­la na sfor­mu­ło­wa­nie kil­ku wnio­sków:

1. Gene­ral­nie pozy­tyw­nie oce­nio­no pra­cę nowych Zagra­nicz­nych Biur Han­dlo­wych, choć jak pod­kre­ślo­no ich pozy­tyw­ny odbiór wyni­ka w dużej czę­ści z dobrze uło­żo­nych rela­cji inter­per­so­nal­nych, a nie stric­te z obo­wią­zu­ją­ce­go sys­te­mu for­mal­ne­go.

2. ZBH nie wyko­rzy­stu­ją w peł­ni swo­ich zaso­bów, brak jest kom­plek­so­wej ofer­ty usług skie­ro­wa­nych do okre­ślo­nych typów przed­się­bior­ców (np. wyna­jem pomiesz­czeń na orga­ni­za­cję spo­tkań z klien­ta­mi firm).

3. Pod­kre­ślo­no, że tra­dy­cyj­ne instru­men­ty (głów­nie dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu w tar­gach) win­ny być uzu­peł­nio­ne instru­men­ta­mi pro­mu­ją­cy­mi dzia­ła­nia cyfro­we, gdyż ist­nie­je koniecz­ność bycia aktyw­nym biz­ne­so­wo zarów­no w kana­łach onli­ne jak i offli­ne. Zasu­ge­ro­wa­no orga­ni­za­cję czę­stych małych bran­żo­wych imprez wysta­wien­ni­czych na wzór innych pla­có­wek nawet na tere­nie amba­sad.

4. Coraz waż­niej­sze od same­go udzia­łu w tar­gach sta­ją się spo­tka­nia B2B im towa­rzy­szą­ce, stąd koniecz­ność, zda­niem przed­się­bior­ców, aktyw­niej­sze­go pene­tro­wa­nia przez ZBH lokal­nych ryn­ków i pozy­ski­wa­nia nowych wia­ry­god­nych dys­try­bu­to­rów i orga­ni­zo­wa­nia bez­po­śred­nich kon­tak­tów.

5. Z uwa­gi na spe­cy­fi­kę branż koniecz­nym sta­je się sek­to­ro­we podej­ście do wspar­cia eks­por­tu. Per­so­na­li­za­cja ofer­ty win­na też uwzględ­niać wiel­kość fir­my, jej doświad­cze­nie na poszcze­gól­nych ryn­kach i moż­li­wo­ści finan­so­we.

6. Z uwa­gi na wciąż niską (choć powo­li rosną­cą) roz­po­zna­wal­ność pol­skich pro­duk­tów i pro­du­cen­tów koniecz­no­ścią sta­je się wzmo­że­nie wysił­ków na rzecz pro­mo­cji pol­skiej mar­ki, przy zacho­wa­niu spój­no­ści prze­ka­zu przez wszyst­kie insty­tu­cje rzą­do­we. Zasu­ge­ro­wa­no orga­ni­za­cję sze­ro­ko pro­mo­wa­nych Dni Pol­skich na głów­nych plat­for­mach e‑commerce.

7. Pod­kre­ślo­no, że efek­tyw­ność eks­por­tu to wynik funk­cjo­no­wa­nia całe­go sys­te­mu gospo­dar­cze­go oraz pro­wa­dzo­nej dyplo­ma­cji eko­no­micz­nej.

8. Pozy­tyw­nie oce­nio­no uła­twie­nia w ramach pro­gra­mów wspar­cia, m.in. zastą­pio­no koniecz­ność udzia­łu w reko­men­do­wa­nych tar­gach na rzecz wybo­ru przez przed­się­bior­cę dowol­nych imprez, naj­le­piej, jego zda­niem, dopa­so­wa­nych do pro­fi­lu jego dzia­łal­no­ści.

9. Uzna­no za błąd nie utwo­rze­nie pla­ców­ki ZBH w Peki­nie. W przy­szło­ści taka pla­ców­ka powin­na być zlo­ka­li­zo­wa­na w amba­sa­dzie RP w Peki­nie.

Czy Pań­stwa zda­niem są to naj­istot­niej­sze ele­men­ty ogra­ni­cza­ją­ce kon­ku­ren­cyj­ność pol­skich firm na ryn­kach poza­eu­ro­pej­skich, w tym głów­nie azja­tyc­kich. Czy może są inne instru­men­ty, któ­rych dotąd nie wyko­rzy­stu­je­my? Pro­szę napisz­cie do nas. Pań­stwa suge­stie będzie­my wyko­rzy­sty­wać przy pla­no­wa­niu następ­nych spo­tkań. Chcie­li­by­śmy, aby nasze spo­tka­nia jak naj­bar­dziej odpo­wia­da­ły Pań­stwa oczekiwaniom.

Przewiń do góry