Wydarzenia

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplo­ma­cję ery Donal­da Trum­pa cha­rak­te­ry­zo­wa­ła rosną­ca anty­chiń­ska reto­ry­ka. Pań­stwo Środ­ka zosta­ło nazwa­ne „głów­nym rywa­lem stra­te­gicz­nym USA”, a ich admi­ni­stra­cja roz­po­czę­ła aktyw­ne pró­by ogra­ni­cza­nia chiń­skie­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go i glo­bal­ne­go wpły­wu eko­no­micz­ne­go. Woj­na gospo­dar­cza obję­ła takie dzia­ła­nia, jak wpro­wa­dze­nie ceł, zaka­zów eks­por­tu nie­któ­rych pro­duk­tów i kom­po­nen­tów, zmniej­sze­nie współ­pra­cy tech­no­lo­gicz­nej i nauko­wej, dzia­ła­nia wymie­rzo­ne w chiń­skich gigan­tów tech­no­lo­gicz­nych, np. ZTE i Huawei, czy gro­że­nie deco­uplin­giem. Jed­nak ame­ry­kań­skie fir­my wca­le nie zamie­rza­ją wyno­sić się z Chin. Inwe­sty­cje rosną, a deco­upling wyda­je się pomy­słem nie tyl­ko nie do zre­ali­zo­wa­nia, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle groź­nym dla ame­ry­kań­skiej gospo­dar­ki.

Pod­czas roz­mo­wy z Cra­igiem Alle­nem z US-Chi­na Busi­ness Coun­cil omó­wi­my ska­lę ame­ry­kań­skie­go zaan­ga­żo­wa­nia w Chi­nach oraz wpływ ostat­nich napięć na sek­tor biz­ne­so­wy. Cra­ig zdra­dzi nam nie­któ­re reko­men­da­cje Ame­ry­kań­sko-Chiń­skiej Rady Biz­ne­su dla pre­zy­den­ta Bide­na i ziden­ty­fi­ku­je naj­więk­sze barie­ry sys­te­mo­we dla ame­ry­kań­skich firm w Chi­nach. Zapy­ta­my nasze­go gościa rów­nież o kwe­stie poli­tycz­ne, np. o wpływ part­ner­stwa RCEP na glo­bal­ne łań­cu­chy dostaw i ame­ry­kań­skie inte­re­sy gospo­dar­cze w Azji. Omó­wi­my też moż­li­wość powsta­nia wspól­ne­go trans­atlan­tyc­kie­go fron­tu w rela­cjach gospo­dar­czych z Chi­na­mi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
16 lute­go 2021 r. (wto­rek),
godz. 18.00–19.00

Jakie wnioski płyną dla polskiego eksportu z czasu pandemii COVID-19?

Pan­de­mia COVID-19 wpły­nę­ła na glo­bal­ną wymia­nę han­dlo­wą. Według danych WTO w I pół­ro­czu 2020 roku wolu­men w han­dlu świa­to­wym zmniej­szył się o 14% w sto­sun­ku do ana­lo­gicz­ne­go okre­su roku ubie­głe­go. Świa­to­wa gospo­dar­ka wpa­dła w glo­bal­ną rece­sję i potrze­ba, w przy­pad­ku nie­któ­rych kra­jów, nawet lat na powrót do pozio­mu nomi­nal­ne­go PKB z okre­su sprzed pan­de­mii.

Pol­ska gospo­dar­ka jest sil­nie powią­za­na ze świa­tem, a eks­port jest istot­nym moto­rem jej wzro­stu. Zawi­ro­wa­nia w glo­bal­nych łań­cu­chach dostaw, z jaki­mi mie­li­śmy do czy­nie­nia w 2020 roku  musia­ły więc odbić się na wyni­kach naszej wymia­ny han­dlo­wej. Raport przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su przy współ­udzia­le Ban­ku HSBC w Pol­sce „Jakie wnio­ski pły­ną dla pol­skie­go eks­por­tu z cza­su pan­de­mii COVID-19” doko­nu­je ana­li­zy wyni­ków nasze­go eks­por­tu w 2020 roku i na tej pod­sta­wie for­mu­łu­je wnio­ski doty­czą­ce stra­te­gii roz­wo­ju eks­por­tu w przyszłości.

Ceremonia wręczenia nagród V edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Zna­my już lau­re­atów V edy­cji kon­kur­su prac dyplo­mo­wych z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biznesu.

Do V edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no dwa­dzie­ścia czte­ry pra­ce licen­cjac­kie, magi­ster­skie oraz – po raz pierw­szy w tym roku – pody­plo­mo­we. Pocho­dzi­ły one z dzie­się­ciu ośrod­ków aka­de­mic­kich w Pol­sce i Chinach.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB oraz prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski – Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Gdańsku.

Więk­sza niż w ubie­głych latach licz­ba zgło­szo­nych prac oraz ich tra­dy­cyj­nie wyso­ki poziom spra­wi­ły, że Kapi­tu­ła nie mia­ła łatwe­go zada­nia. Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród z udzia­łem lau­re­atów i pro­mo­to­rów ich prac, Amba­sa­do­ra ChRL, człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su, jego orga­ni­za­to­rów oraz spon­so­rów nagród odby­ła się we wto­rek 9 lute­go 2021 r. Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­ną wyda­rze­nie odby­ło się zdal­nie za pomo­cą plat­for­my Zoom. 

Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju, Pra­cy i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce. Part­ne­rem cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród był Zakład Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS.

Lau­re­ata­mi V edy­cji Kon­kur­su zostali: 

MIEJSCE

Andrzej Dani­luk za pra­cę pt. EdTech inno­va­tion in China’s edu­ca­tio­nal mar­ket – les­sons Poland sho­uld learn from, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem Dr Pau­li­ny Roszkowskiej

Nagro­dę — Apple iPad 10.2" 128Gb wrę­czył Ryszard Kuchar­ski — Dyrek­tor Gene­ral­ny HSBC w Polsce

 

II MIEJSCE

Michał Nita za pra­cę pt. Ochro­na reno­mo­wa­ne­go zna­ku towa­ro­we­go w pra­wie chiń­skim
i pol­skim — ana­li­za porów­naw­cza
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim pod kie­run­kiem prof. dr hab. Kry­sty­ny Szczepanowskiej-Kozłowskiej

Nagro­dę — sty­pen­dium pokry­wa­ją­ce rocz­ny kurs w Szko­le Pra­wa i Gospo­dar­ki Chin przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim wrę­czył dr Piotr Grze­byk — kie­row­nik Szko­ły Pra­wa i Gospo­dar­ki Chin. 

 

III MIEJSCE

Kamil Klecz­kow­ski za pra­cę pt. Rela­tion­ship betwe­en nation ima­ge and export: the atti­tu­de of Polish con­su­mers towards Chi­ne­se brands and pro­ducts, napi­sa­ną na Sichu­an Uni­ver­si­ty pod kie­run­kiem JIANG Qiang, PhD

Nagro­dę — sty­pen­dium rzą­du chiń­skie­go na wybra­nej uczel­ni ufun­do­wa­ła Amba­sa­da ChRL w Polsce

 

MIEJSCEKATEGORII PRAC PODYPLOMOWYCH

Mikołaj Woź­niak za pra­cę pt. Ile ban­ku w płat­no­ściach mobil­nych? Ana­li­za porów­naw­cza chiń­skiej plat­for­my Wechat Pay oraz mobil­nych apli­ka­cji ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku pol­skim, napi­sa­ną w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej pod kie­run­kiem prof. dr hab. Mał­go­rza­ty Zaleskiej

Nagro­dę — Apple iPad 10.2" 128Gb wrę­czył Ryszard Her­ma­now­ski —  Head of Inve­st­ment Ban­king w Haitong Bank

 

WYRÓŻNIENIE

Domi­ni­ka Doma­lew­ska za pra­cę pt. Rynek kosme­tycz­ny w Chi­nach kon­tek­ście eks­pan­sji pol­skich kosme­ty­ków, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza pod kie­run­kiem dr. Kami­la Burkiewicza

Nagro­dę — smart­fon Oppo A53 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

WYRÓŻNIENIE

Mag­da­le­na Gra­bek za pra­cę pt. Stra­te­gie dosto­so­wy­wa­nia pol­skich marek na rynek chiń­ski, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim pod kie­run­kiem dr hab. Ewy Zajdler

Nagro­dę — słu­chaw­ki Oppo Enco W31 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

WYRÓŻNIENIE

Alek­san­dra Wil­gos za pra­cę pt. Bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne Chin a efek­tyw­ność
i inno­wa­cyj­ność wdra­ża­nych roz­wią­zań w ramach roz­wo­ju odna­wial­nych źró­deł ener­gii
, napi­sa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu pod kie­run­kiem dr. Micha­ła Borychowskiego

Nagro­dę — słu­chaw­ki Oppo Enco W31 wrę­czył Jacek Boczek — Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu

 

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom i oso­bom wyróż­nio­nym! Nagro­dzo­ne pra­ce dostęp­ne są do pobra­nia na stro­nie:  http://pchrb.pl/publikacje/prace-laureatow-konkursu/

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W cią­gu ostat­nich 40 lat Chi­ny prze­szły gospo­dar­czą meta­mor­fo­zę od bie­dy do bogac­twa. Ich dro­ga do suk­ce­su nie była jed­nak pro­sta. W swo­jej nie­zwy­kłej histo­rii doświad­cza­ły pora­żek, nagłych zmian kie­run­ków poli­ty­ki oraz sta­wia­ły czo­ła wyzwa­niom sys­te­mo­wym. Chiń­ski wzrost eko­no­micz­ny oku­pio­ny był też wyso­ki­mi kosz­ta­mi spo­łecz­ny­mi i eko­lo­gicz­ny­mi. Czy refor­my struk­tu­ral­ne ery Xi Jin­pin­ga to w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze pasmo pora­żek czy suk­ce­sów? Czy obec­ny model roz­wo­ju kra­ju opar­ty na eks­por­cie moż­na czymś zastą­pić? Jak Chi­ny mogą się wydo­stać z pułap­ki śred­nie­go docho­du? Jakie są ich mię­dzy­na­ro­do­we wyzwa­nia i jakie wnio­ski powin­ny wysnuć z dotych­cza­so­wych dzia­łań?

W kolej­nym odcin­ku Chi­na­Talk będzie­my roz­ma­wiać o refor­mach struk­tu­ral­nych Chin, czy­li kwe­stiach nie­zmien­nie waż­nych szcze­gól­nie teraz, gdy kraj wal­czy o rolę gospo­dar­cze­go lide­ra świa­ta. Naszym gościem będzie David Dol­lar z Bro­okings Insti­tu­tion (USA), a spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia.

Ter­min:
12 stycz­nia 2021 r. (wto­rek)
godz. 18.00–19.00, online

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azja­tyc­ki gigant, jakim są Chi­ny, to dru­ga co do wiel­ko­ści gospo­dar­ka świa­ta. Rzą­dzą­ca pań­stwem Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin nie­daw­no ogło­si­ła wła­śnie swój 14. Plan Pię­cio­let­ni (na lata 2021–2025), czy­li stra­te­gicz­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Jakie kie­run­ki roz­wo­ju eko­no­micz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go obio­rą Chi­ny? Jak inter­pre­to­wać ich kolej­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­ki naro­do­wej? Jakie są moż­li­wo­ści reali­za­cji stra­te­gii podwój­ne­go obie­gu (dual cir­cu­la­tion)? Jak zmie­ni się śro­do­wi­sko praw­ne doty­czą­ce chiń­skich inwe­sty­cji za gra­ni­cą i eks­por­tu? Jak stra­te­gia gospo­dar­cza Chin wpły­nie na han­del w regio­nie Azji Wschod­niej?

Na te pyta­nia odpo­wie Ali­cia Gar­cia Her­re­ro – głów­na eko­no­mist­ka na region Azji Pacy­ficz­nej ban­ku inwe­sty­cyj­ne­go Nati­xis. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim.

W cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
15 grud­nia 2020 r. (wto­rek)
godz. 15:00–16:00 CET (GMT+1), online

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Ali­ba­ba to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie plat­form e‑handlu, chiń­ski odpo­wied­nik i naj­groź­niej­szy kon­ku­rent ame­ry­kań­skie­go Ama­zo­na. Azja­tyc­ki gigant dzia­ła nie tyl­ko w bran­ży e‑commerce: oprócz plat­form han­dlo­wych ofe­ru­je m.in. ser­wi­sy płat­no­ści onli­ne, usłu­gi e‑logistyki, e‑marketingu czy wspar­cia IT dla sprze­daw­ców onli­ne. Taka „oddol­na” pry­wat­na przed­się­bior­czość zwią­za­na z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi w komu­ni­stycz­nym Pań­stwie Środ­ka jest cie­ka­wym zja­wi­skiem, szcze­gól­nie w epo­ce ame­ry­kań­sko-chiń­skiej woj­ny gospo­dar­czej i trwa­ją­cej dziś pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, powo­du­ją­cej glo­bal­ny kry­zys gospo­dar­czy.

Na czym pole­ga feno­men Ali­ba­by? Jak waż­ne dla chiń­skiej gospo­dar­ki są pry­wat­ne star­tu­py tech­no­lo­gicz­ne i pry­wat­ni usłu­go­daw­cy dzia­ła­ją­cy w sie­ci? Jaka jest rola małych i śred­nich przed­się­biorstw w roz­wo­ju Chin? Co jest ich „bazą eko­no­micz­ną”? Jak gigant ze Wscho­du reagu­je na dzi­siej­sze ogrom­ne wyzwa­nia eko­no­micz­ne? Czy Chi­ny są w sta­nie ura­to­wać świa­to­wą gospo­dar­kę?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk na te pyta­nia odpo­wie­dział prof. Ying Low­rey – eko­no­mist­ka i dorad­ca z Tsin­ghua Uni­ver­si­ty. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odby­ła się w języ­ku angielskim.

Bezpłatny webinar: ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Cze­go w przy­szło­ści może­my ocze­ki­wać od Chin? Zasta­na­wia się nad tym wie­lu eko­no­mi­stów, sze­fów firm, poli­ty­ków, komen­ta­to­rów. To cie­ka­wy temat, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o obszar pro­duk­tów cyfro­wych – Chi­ny sta­ły się prze­cież gigan­tem tech­no­lo­gicz­nym. Jakie są pro­gno­zy dla chiń­skich firm tej bran­ży? Jaka przy­szłość cze­ka Huawei? Czy Pań­stwo Środ­ka może stać się samo­wy­star­czal­ne w pro­duk­cji pół­prze­wod­ni­ków? Jaka jest przy­szłość chiń­skiej trans­for­ma­cji cyfro­wej? Jakie zmia­ny cze­ka­ją glo­bal­ne łań­cu­chy dostaw i czy Chi­ny na tych zmia­nach stracą?

Pod­czas kolej­ne­go webi­na­ru cyklu Chi­na­Talk o przy­szło­ści gigan­ta ze Wscho­du w kon­tek­ście tech­no­lo­gii opo­wie Gor­don Orr, zwią­za­ny z taki­mi fir­ma­mi, jak: McKin­sey & Com­pa­ny, Leno­vo, Meitu­an Dian­ping czy EQT. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Polsko Chińska Rada Biznesu została członkiem-założycielem Międzynarodowej Organizacji ds. Zapobiegania i Rozstrzygania Sporów Handlowych (ICDPASO)

15 paź­dzier­ni­ka 2020 r., pod­czas uro­czy­stej cere­mo­nii, w Peki­nie ofi­cjal­nie ogło­szo­no powo­ła­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych (Inter­na­tio­nal Com­mer­cial Dispu­te Pre­ven­tion and Set­tle­ment Orga­ni­za­tion, ICDPASO). Uro­czy­stość odby­ła się czę­ścio­wo w for­mie wideokonferencji. 

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z zało­ży­cie­li tej pre­sti­żo­wej mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji i jed­nym z moto­rów trwa­ją­ce­go ponad dwa lata pro­ce­su jej two­rze­nia. PChRB zosta­ła tak­że jed­no­gło­śnie wybra­na na człon­ka Rady Nad­zor­czej ICDPASO pod­czas I Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia, któ­re odby­ło się 29 wrze­śnia 2020 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Orga­ni­za­cja ds. Zapo­bie­ga­nia i Roz­strzy­ga­nia Spo­rów Han­dlo­wych zosta­ła utwo­rzo­na przez Chiń­ską Radę Pro­mo­cji Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go (CCPIT) i Chiń­ską Izbę Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go wraz z orga­ni­za­cja­mi prze­my­sło­wy­mi i agen­cja­mi usług praw­nych z ponad 30 kra­jów i regio­nów, w tym z Pol­ski, Włoch, Sin­ga­pu­ru, Rosji, Bel­gii, Mek­sy­ku, Male­zji, Buł­ga­rii itd.

Orga­ni­za­cja jest jed­nym z wie­lo­stron­nych soju­szy na rzecz współ­pra­cy mię­dzy kra­ja­mi uczest­ni­czą­cy­mi w chiń­skiej Ini­cja­ty­wie Pasa i Szla­ku i jest odpo­wie­dzią na rosną­cą potrze­bę stwo­rze­nia mecha­ni­zmów roz­wią­zy­wa­nia spo­rów han­dlo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych w ramach Inicjatywy.

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chi­ny zadłu­ża­ją się na pozio­mie nie­spo­ty­ka­nym na ska­lę świa­to­wą i w ten spo­sób napę­dza­ją swój wzrost gospo­dar­czy – jeden z naj­więk­szych na świe­cie. Ten sys­tem finan­so­wy budzi oba­wy przed ewen­tu­al­nym zała­ma­niem. Szcze­gól­nie w dobie kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go przez pan­de­mię COVID-19 i swe­go rodza­ju „woj­ny han­dlo­wej” z USA. Jak się zmie­niał i jak dziś wyglą­da stan finan­sów azja­tyc­kie­go gigan­ta? Jakie są naj­więk­sze wyzwa­nia Chin w wymia­rze finan­so­wym? Jaki jest wpływ nie­daw­nych ame­ry­kań­skich decy­zji poli­tycz­nych na sytu­ację finan­so­wo-gospo­dar­czą tego kra­ju? Jak mogą wyglą­dać kon­se­kwen­cje eko­no­micz­ne rywa­li­za­cji Chin i USA? Co może spo­wo­do­wać upa­dek Chin i jak wpły­nę­ło­by to na resz­tę świata?

Na te pyta­nia odpo­wia­da Tom Orlik, głów­ny eko­no­mi­sta agen­cji infor­ma­cyj­nej Blo­om­berg, autor książ­ki „Chi­na: The Bub­ble that Never Pops”, poświę­co­nej feno­me­nie fina­so­wo-gospo­dar­czym zadłu­żo­nych Chin i ich sytu­acji eko­no­micz­nej w dobie pan­de­mii. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chiń­ska Repu­bli­ka Ludo­wa w ostat­nich latach sta­ła się klu­czo­wym gra­czem na eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej mapie świa­ta. Wyróż­nia się nie tyl­ko jed­nym z naj­więk­szych wzro­stów gospo­dar­czych na naszym glo­bie, lecz tak­że spe­cy­ficz­nym ustro­jem – wła­dzę nad potęż­nym kra­jem do dziś dzier­ży nie­po­dziel­nie Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin. Z jed­nej stro­ny gigant ze Wscho­du w swo­im roz­wo­ju opie­rał się na ame­ry­kań­skim ryn­ku, tech­no­lo­giach i edu­ka­cji, z dru­giej – na chiń­skim wzro­ście świet­nie zara­bia­ło USA. Dziś oba pań­stwa wkro­czy­ły na dro­gę wro­giej rywa­li­za­cji. Jak USA postrze­ga zagro­że­nia ze stro­ny Chin? Czym jest chiń­ska ini­cja­ty­wa „Pasa i Szla­ku” (BRI)? Jakie Chi­ny mają ambi­cje i jaka jest na nie odpo­wiedź ze stro­ny innych państw? Jakie jest zna­cze­nie i rola Euro­py w spo­rze dwóch potęg gospo­dar­czych? Co sta­no­wi dla Chin barie­rę wzro­stu? Jakie zna­cze­nie ma tu czyn­nik demograficzny?

Pod­czas pierw­sze­go webi­na­ru z cyklu Chi­na­Talk o rela­cjach chiń­sko-ame­ry­kań­skich w wymia­rze eko­no­micz­nym i poli­tycz­nym opo­wie Geo­r­ge Magnus, nie­za­leż­ny eko­no­mi­sta i komen­ta­tor współ­pra­cu­ją­cy z Uni­ver­si­ty of Oxford Chi­na Cen­tre i Scho­ol of Orien­tal and Afri­can Stu­dies (SOAS) w Lon­dy­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Przewiń do góry