Wydarzenia

Polsko-Chiński Mikser Biznesowy

28 lute­go 2017 r. Kan­ce­la­ria Praw­ni­cza K&L Gates, przy wspar­ciu Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie pn. Pol­sko-Chiń­ski Mik­ser Biznesowy.

Po wystą­pie­niach Agniesz­ki Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej oraz Janu­sza Pie­cho­ciń­skie­go, wice­pre­mie­ra rzą­du RP w latach 2012–15, odby­ła się deba­ta na temat uwa­run­ko­wań inwe­sty­cji chiń­skich w Pol­sce i pol­skich w Chi­nach oraz roz­wo­ju szla­ków kole­jo­wych pomię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi. W deba­cie, któ­rą mode­ro­wał Jacek Boczek — wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, głos zabra­li: Agniesz­ka Sygi­to­wicz — wice­pre­zes Łódz­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej, Mar­cin Dobru­chow­ski — pre­zes Spe­dy­cji Pol­skiej SPEDCONT Sp. z o.o., Woj­ciech Piwo­war­ski — głów­ny spe­cja­li­sta w Pol­skiej Agen­cji Inwe­sty­cji i Han­dlu oraz Artur Tar­now­ski eks­pert ds. międzynarodowych.

W kon­klu­zjach wszyst­kich wypo­wie­dzi domi­no­wał opty­mizm i uza­sad­nio­na nadzie­ja, że naj­bliż­sze lata przy­nio­są zna­czą­cy prze­łom i oży­wie­nie w inwe­sty­cjach chiń­skich w Pol­sce, a tak­że zauwa­żal­ny wzrost pol­skie­go eks­por­tu do Chin. Jed­nym z fila­rów tego opty­mi­zmu jest rosną­ce zain­te­re­so­wa­niu Pol­ską po nie­daw­nej wizy­cie prze­wod­ni­czą­ce­go Xi Jin­pin­ga w Polsce.

Spotkanie z okazji Chińskiego Nowego Roku

W dniu 24 stycz­nia 2017 r. w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal odby­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su z oka­zji Chiń­skie­go Nowe­go Roku.
W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 90 osób, wśród nich m.in.: J.E. Xu Jian Amba­sa­dor ChRL w Pol­sce, Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Infor­ma­cji i Inwe­sty­cji Zagra­nicz­nych, Pan Jacek Bart­kie­wicz — Czło­nek Zarzą­du NBP oraz Pan Michał Mro­żek Pre­zes HSBC Bank Pol­ska S.A.. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le MSZ, MR, wie­lu przed­sta­wi­cie­li pol­skiej nauki oraz człon­ko­wie i part­ne­rzy Pol­sko Chiń­skiej Rady Biznesu.

W trak­cie spo­tka­nia ogło­szo­no wyni­ki Kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą doty­czą­cą współ­pra­cy gospo­dar­czej pomię­dzy Pol­ską i Chi­na­mi. Kon­kurs ten został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su i Naro­do­wy Bank Pol­ski. Jego Patro­na­mi byli: MNiSzW, MR oraz Amba­sa­da ChRL w Pol­sce (wię­cej na ten temat w zakład­ce Konkurs).

W toa­ście nowo­rocz­nym J.E. Amba­sa­dor Hu Jian życzył wszyst­kim suk­ce­sów w Nowym Roku — Roku Koguta.

Ogól­ną kon­cep­cję zmian w zakre­sie rzą­do­we­go pro­gra­mu wspie­ra­nia pol­skich eks­por­tów i inwe­sto­rów za gra­ni­cą zapre­zen­to­wał Pan Tomasz Pisu­la Pre­zes PAIiIZ. Swo­imi uwa­ga­mi podzie­lił się tak­że z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia Pan Rado­sław Pyf­fel, pol­ski przed­sta­wi­ciel w Azja­tyc­kim Ban­ku Inwe­sty­cji i Infra­struk­tu­ry (AIIB).
W sesji poświę­co­nej pre­zen­ta­cji człon­ków Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su swo­je fir­my przed­sta­wi­li przed­sta­wi­cie­le: Paczu­ski Tau­dul Dorad­cy Podat­ko­wi Spół­ka Part­ner­ska, Dahua Tech­no­lo­gy Poland Sp. z o.o., Putz Skro­bich Kan­ce­la­ria Praw­na, Legi­mi Inter­na­tio­nal Sp. z o.o., CT Poland Sp. z o.o., Western Union Inter­na­tio­nal Bank GmbH Sp. z o.o., Legend Gro­up, Kac­per Sp. z o.o., Vici Pol­ska Sp. z o.o.
Pre­zen­ta­cje te poka­za­ły, że nasza przed­się­bior­czość jest cią­gle dyna­micz­na, że reali­zo­wa­ne pro­jek­ty czę­sto prze­kra­cza­ją przy­ję­te ste­reo­ty­py i że mamy przy­kła­dy god­ne promowania.
Na koniec, w trak­cie kola­cji uczest­ni­cy spo­tka­nia zna­leź­li czas na cie­ka­we roz­mo­wy, wymia­nę pomy­słów i doświadczeń.

Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku chińskim

8 listo­pa­da 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su wspól­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go oraz Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­rów i Eks­por­te­rów zor­ga­ni­zo­wa­ła w Pozna­niu warsz­ta­ty na temat  "Szan­se dla wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw na ryn­ku chiń­skim". W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 50 przed­sta­wi­cie­li wiel­ko­pol­skich przedsiębiorstw.

Aktu­al­ne tren­dy pre­fe­ren­cji kon­su­menc­kich w Chi­nach, naj­bar­dziej wzro­sto­we sek­to­ry ryn­ko­we i z tym zwią­za­ne per­spek­ty­wy dla pol­skich marek na chiń­skim ryn­ku zapre­zen­to­wał dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su. Ponad­to w trak­cie warsz­ta­tów omó­wio­no m.in. kwe­stie: sys­te­mu regu­la­cyj­ne­go, logi­sty­ki towa­rów, wyko­rzy­sta­nia instru­men­tów finan­so­wych w eks­por­cie, wzra­sta­ją­ce­go zna­cze­nie RMB jako walu­ty roz­li­cze­nio­wej, przy­kła­dy dobrych prak­tyk "eks­pan­sji na ryn­ku chiń­skim, wspar­cia rzą­do­we­go dla bran­ży rol­no-spo­żyw­czej oraz wspar­cia inter­na­cjo­na­li­za­cji wiel­ko­pol­skich przed­się­biorstw przez samo­rząd lokal­ny. Wśród pre­le­gen­tów byli przed­sta­wi­cie­le Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Agen­cji Ryn­ku Rol­ne­go, Kan­ce­la­rii Putz/Skrobich oraz firm Geo-Poland, Eim­skip Poland, Clip Logi­stics i HSBC Bank Polska.

Seminarium w czasie targów rolno-spożywczych POLAGRA w Poznaniu

Semi­na­rium odby­ło się pod hasłem Poten­cjał pol­skiej bran­ży rol­no-spo­żyw­czej. W czę­ści poświę­co­nej Azji wziął udział wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, Jacek Boczek; mówił m.in. o moż­li­wo­ściach wej­ścia pro­duk­tów pol­skich do Chin, o warun­kach pro­wa­dze­nia biz­ne­su przez pod­mio­ty pol­skie na tam­tej­szym ryn­ku i o roli e‑commercu we współ­pra­cy han­dlo­wej. Pod­kre­ślił rów­nież rolę admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej w pro­mo­wa­niu mar­ki POLSKA w Chi­nach. Ta pro­mo­cja musi być znacz­nie więk­sza, gdyż mało kto pośród kon­su­men­tów chiń­skich koja­rzy Pol­skę jako pro­du­cen­ta świet­nej żyw­no­ści. To musi się zmie­nić, bo bez tego bar­dzo trud­no będzie zdo­być rynek naszy­mi produktami.

Spotkanie z chińską firmą Invest Shenzhen

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła spo­tka­nie z chiń­ską fir­mą Invest Shen­zhen, któ­re mia­ło miej­sce w 23 wrze­śnia br. w sali kon­fe­ren­cyj­nej war­szaw­skie­go Hote­lu Intercontinental.

Fir­ma Invest Shen­zhen przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję sze­ro­kiej współ­pra­cy na polu eko­no­mii, han­dlu, tech­no­lo­gii oraz inwe­sty­cji pomię­dzy mia­stem Shen­zhen a zain­te­re­so­wa­ny­mi taką współ­pra­cą pod­mio­ta­mi pol­ski­mi. Kon­cept ten wpi­su­je się w stra­te­gię One Belt One Road (współ­cze­sna ini­cja­ty­wa władz ChRL, mają­ca na celu reak­ty­wa­cję Jedwab­ne­go Szlaku).

W spo­tka­niu wzię­ła też udział przed­sta­wi­ciel­ka fir­my Haike­xing Sino­vac Stra­te­gy Indu­strial Park, któ­ra przed­sta­wi­ła kon­cep­cję olbrzy­mie­go Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go o powierzch­ni milio­na metrów kwa­dra­to­wych, któ­ry powsta­je w mie­ście Shen­zhen i sta­nie się wkrót­ce chiń­ską odpo­wie­dzią na suk­ce­sy Doli­ny Krze­mo­wej w USA.

Będzie to ide­al­ne miej­sce dla star­tu­pów i ośrod­ków badaw­czych z całe­go świa­ta, któ­re mogły­by być finan­so­wa­ne przez chiń­skie kon­cer­ny z bran­ży tech­no­lo­gicz­nej. Może to być rów­nież miej­sce dla pol­skich firm inno­wa­cyj­nych, któ­re szu­ka­ją finan­so­wa­nia oraz opty­mal­nych warun­ków do rozwoju.

Spotkanie z Konsul Generalną w Kantonie

W trak­cie spo­tka­nia Pani Joan­na Sko­czek Kon­sul Gene­ral­na w Kan­to­nie przed­sta­wi­ła poten­cjał eko­no­micz­ny trzech pro­win­cji znaj­du­ją­cych się w obrę­bie nad­zo­ro­wa­ne­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go, tj. pro­win­cje Guang­dong, Guan­gxi i Hainan. Zda­niem Pani Kon­sul dyna­micz­nie rosną­ca gospo­dar­ka chiń­ska pod­le­ga­ją­ca istot­nym zmia­nom struk­tu­ral­nym sta­no­wi szan­sę dla pol­skie­go biz­ne­su. Atu­ty szcze­gól­nie pro­win­cji Guang­dong: przy­le­głość do Hong­kon­gu i Makau, poten­cjał lud­no­ścio­wy, wyso­ki poziom zamoż­no­ści miesz­kań­ców (wzra­sta­ją­ca kla­sa śred­nia), powsta­ją­ce nowe insty­tu­cje sądow­ni­cze (filia sądu naj­wyż­sze­go, sąd ds. ochro­ny praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej), udo­god­nie­nia w spe­cjal­nych stre­fach eko­no­micz­nych oraz lokal­ne, czę­sto nego­cjo­wal­ne pre­fe­ren­cje podat­ko­we spra­wia­ją, że Del­ta Rze­ki Per­ło­wej sta­no­wi bar­dzo atrak­cyj­ne miej­sce do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Z dru­giej zaś stro­ny pozy­tyw­ny wize­ru­nek Pol­ski, dobry kli­mat poli­tycz­ny, korzyst­na loka­li­za­cja Pol­ski w kon­tek­ście stra­te­gii Pasa i Szla­ku, poten­cjał ryn­ku wewnętrz­ne­go powo­du­je, zda­niem Pani Kon­sul, zwięk­sza­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie Pol­ską ze stro­ny chiń­skich przed­się­bior­ców. Naszych szans win­ni­śmy szcze­gól­nie poszu­ki­wać w zakresie:

  • usług publicz­nych (komu­nal­nych)
  • prze­my­śle stocz­nio­wym i pokrew­nym ( budo­wa jachtów)
  • logi­sty­ce
  • eks­por­cie żyw­no­ści i wdra­ża­niu tech­nik przetwórstwa
  • kon­ser­wa­cji zabyt­ków, urbanistyce
  • tury­sty­ce
  • nauce, bada­niach i roz­wo­ju oraz nowych technologii.

Spotkanie członków Rady z delegacją organizacji CCPiT z prowincji Henan

W dniu 10 sierp­nia 2016 w biu­rze Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su na ul.Kruczej 24/26 odby­ło się spo­tka­nie człon­ków Rady z dele­ga­cją orga­ni­za­cji CCPiT z pro­win­cji Henan. W spo­tka­niu ze stro­ny CCPiT uczest­ni­czył pre­zes pan Xie Zang­fu , dyrek­tor biu­ra zagra­nicz­ne­go pan Zhou Tao oraz przed­się­bior­cy z tej prowincji.

W cza­sie spo­tka­nia pod­pi­sa­li­śmy memo­ran­dum o współ­pra­cy pomię­dzy naszy­mi orga­ni­za­cja­mi. Współ­pra­ca będzie pole­ga­ła przede wszyst­kim na wymia­nie infor­ma­cji na temat firm , któ­re będą chcia­ły współ­pra­co­wać mię­dzy sobą. Przed­sta­wi­cie­le CCPiT zade­kla­ro­wa­li chęć pomo­cy w wyszu­ka­niu firm chiń­skich, któ­re były­by chęt­ne impor­to­wać pro­duk­ty wypro­du­ko­wa­ne w Pol­sce oraz orga­ni­za­cji misji gospo­dar­czych mają­cych na celu pozna­nie się firm z Pol­ski i Chin.

Będzie­my infor­mo­wać o postę­pie współpracy.

Spotkanie z przedstawicielami Shenzen-CEECs Economy and Culture Promotion Association

W trak­cie spo­tka­nia stro­na chiń­ska przed­sta­wi­ła poten­cjał gospo­dar­czy Shen­zen, moż­li­wo­ści współ­pra­cy mię­dzy pol­ski­mi i chiń­ski­mi przed­się­bior­ca­mi oraz nowe ini­cja­ty­wy wpi­su­ją­ce się w pro­jekt One Belt One Road, w tym: "First Shen­zen — CEECs Eco­no­my, Tra­de and Cul­tu­re Forum", któ­re odbę­dzie się w dniach 27–29 wrze­śnia 2016 r. w Shen­zen oraz powo­ła­nie przy Uni­wer­sy­te­cie w Shen­zen Insty­tu­tu Nowe­go Jedwab­ne­go Szlaku.

W spo­tka­niu uczest­ni­czył m.in. Wil­liam Lu Wice­pre­zy­dent i Sekre­tarz Gene­ral­ny Shen­zen-CEECs Eco­no­my and Cul­tu­re Pro­mo­tion Association.

Debata 11.07.2016 r.

Echa wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Polsce i jej wpływ na poprawę wymiany handlowej z Chinami

11 lip­ca 2016 roku Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su zor­ga­ni­zo­wa­ła debatę:

"Echa wizy­ty pre­zy­den­ta Chin Xi Jin­pin­ga w Pol­sce i jej wpływ na popra­wę wymia­ny han­dlo­wej z Chinami"

z udzia­łem m.in. amba­sa­do­ra Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce J.E. Xu Jian oraz pod­se­kre­ta­rza sta­nu Mini­ster­stwa Roz­wo­ju Pana Rado­sła­wa Domagalskiego.

Współ­or­ga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był Bank HSBC Pol­ska SA, a patro­na­mi medial­ny­mi: „Puls Biz­ne­su” i por­tal bankier.pl

Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su posta­no­wi­ła pod­su­mo­wać wyda­rze­nie i o efek­ty wizy­ty zapy­tać eks­per­tów.  W trak­cie wizy­ty pod­pi­sa­no 34 poro­zu­mie­nia  o war­to­ści ponad 6 mld EUR w obsza­rach: poli­tycz­nym, gospo­dar­czym, rol­nym, lot­ni­czym, nauko­wo-tech­nicz­nym, IT i finan­so­wym. Zda­niem amba­sa­do­ra Chin w Pol­sce J.E. Xu Jia­na naj­waż­niej­sza była umo­wa o usta­no­wie­niu wszech­stron­ne­go, stra­te­gicz­ne­go part­ner­stwa mię­dzy Pol­ską a Chi­na­mi, któ­ra two­rzy poli­tycz­ny i gospo­dar­czy kli­mat dla współ­pra­cy. Za istot­ne uznał tak­że pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu fito­sa­ni­tar­ne­go na eks­port jabłek z Pol­ski do Chin oraz poro­zu­mie­nia Exim Ban­ku i ICBCBGK. Rów­nież dla mini­stra Rado­sła­wa Doma­gal­skie­go pod­sta­wo­we zna­cze­nie mają umo­wy pod­pi­sa­ne przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go z ban­ka­mi chiń­ski­mi, two­rzą one bowiem finan­so­we zaple­cze dla przy­szłej współ­pra­cy gospo­dar­czej, szcze­gól­nie w zakre­sie pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych. Mini­ster­stwo Roz­wo­ju w pod­pi­sa­nym memo­ran­dum o współ­pra­cy z NDRC wyod­ręb­ni­ło 13 obsza­rów stra­te­gicz­nych, w tym pro­jek­ty ener­ge­tycz­ne i infra­struk­tu­ral­ne – np. regu­la­cję rzek lub budo­wą lot­ni­ska cen­tral­ne­go. Jak pod­kre­ślił mini­ster Doma­gal­ski pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne będą reali­zo­wa­ne przy pomo­cy naszych firm.  Udział Pol­ski w Ban­ku AIIB stwa­rza nato­miast moż­li­wo­ści do reali­za­cji  wspól­nych przed­się­wzięć w Pol­sce i za gra­ni­cą przez pol­skie i chiń­skie firmy.

Jak pod­kre­ślił nato­miast Mar­tin Reichel, czło­nek zarzą­du HSBC Pol­ska. Oka­zją dla pol­skich przed­się­bior­ców do eks­pan­sji w Chi­nach są zmia­ny mode­lu roz­wo­ju chiń­skiej gospo­dar­ki, wzrost kla­sy śred­niej i postę­pu­ją­ca urba­ni­za­cja oraz roz­wój zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Poza tym Pol­ska – podob­nie jak Niem­cy 20 lat temu – ma dużo firm rodzin­nych, któ­re są bar­dzo atrak­cyj­ne dla zagra­nicz­nych inwestorów.

W kon­fe­ren­cji wzię­ło udział ponad 70 przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go i chiń­skie­go biz­ne­su, repre­zen­tu­ją­cych róż­ne sek­to­ry gospodarki.

Spotkanie z delegacją Międzynarodowych Targów w chińskim Kantonie

28 czerw­ca br. w sie­dzi­bie Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su odby­ło się spo­tka­nie z dele­ga­cją Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów w chiń­skim Kan­to­nie. Sze­fem dele­ga­cji był zastęp­ca sekre­ta­rza gene­ral­ne­go Chi­na Import and Export Fair i wice­pre­zes Chi­na Fore­ign Tra­de Cen­ter — pan Ma Chunzhi.
Omó­wi­li­śmy moż­li­wo­ści wspar­cia pol­skich firm, chcą­cych uczest­ni­czyć w tych tar­gach. Obec­nie nego­cju­je­my atrak­cyj­niej­sze warun­ki i udo­god­nie­nia dla człon­ków naszej Rady.

Przewiń do góry