Ceremonia wręczenia nagród VII edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej

Zna­my już lau­re­atów VII edy­cji kon­kur­su prac dyplo­mo­wych z zakre­su współ­pra­cy gospo­dar­czej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biznesu.

Do VII edy­cji kon­kur­su zgło­szo­no pra­ce licen­cjac­kie. Pocho­dzi­ły one z wie­lu ośrod­ków aka­de­mic­kich z Polski.

W Kapi­tu­le Kon­kur­su zasie­dli: dr Jacek Bart­kie­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Prze­wod­ni­czą­cy Rady SGH, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Kapi­tu­ły – Pre­zes PChRB oraz  prof. dr hab. Bog­dan Nogal­ski – Wyż­sza Szko­ła Ban­ko­wa w Gdańsku.

Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród z udzia­łem lau­re­atów i pro­mo­to­rów ich prac, Amba­sa­do­ra ChRL, człon­ków Kapi­tu­ły Kon­kur­su, jego orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów oraz zapro­szo­nych gości nagród odby­ła się we  14 czerw­ca 2023 r. w Amba­sa­dzie ChRL w War­sza­wie.
Uro­czy­stość uświet­ni­ły wystą­pie­nia gości spe­cjal­nych oraz człon­ków Rady. Nagro­dy wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­to­rów, Kapi­tu­ły kon­kur­su i spon­so­rów. W pro­gra­mie spo­tka­nia zna­la­zło się wystą­pie­nie Amba­sa­do­ra ChRL w Pol­sce J.E. Sun Lin­jian­ga oraz panel z lau­re­ata­mi kon­kur­su.
Kon­kurs odbył się pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Roz­wo­ju i Tech­no­lo­gii, Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki  oraz Amba­sa­dy Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Polsce.

Spon­so­ra­mi nagród dla lau­re­atów kon­kur­su byli: Amba­sa­da Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej w Pol­sce, Haitong Bank, CLIP Gro­up S.A. oraz VICI Gro­up Sp. z o.o.. CLIP Gro­up to naj­więk­sze cen­trum logi­stycz­ne (Hub) w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej, nato­miast VCI Gro­up eks­por­tu­je wyso­kiej jako­ści pro­duk­ty spo­żyw­cze na ryn­ki azja­tyc­kie, w tym na rynek chiński.

Laureatami VII edycji Konkursu zostali: 

W kategorii prac licencjackich i magisterskich:

MIEJSCE
Patryk Szy­mon Ści­bak za pra­cę magi­ster­ską „Zakła­da­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Chi­nach w for­mie bez­po­śred­niej inwe­sty­cji zagra­nicz­nej przez pol­skich przed­się­bior­ców w kon­tek­ście nowej chiń­skiej Usta­wy o inwe­sty­cjach zagra­nicz­nych”. Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pro­mo­to­rem pra­cy jest Pan dr hab. Grze­gorz Suliński.

II MIEJSCE
Anton Dron za pra­cę magi­ster­ską „Ana­li­za dys­kur­su na temat wybra­nych aspek­tów bez­pie­czeń­stwa ChRL na pod­sta­wie arty­ku­łów pra­so­wych" napi­sa­ną na Wydzia­le Neo­fi­lo­lo­gii w Insty­tu­cie Orien­ta­li­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, pro­mo­to­rem pra­cy była Pani dr Agniesz­ki Paterska-Kubacka.

III MIEJSCE
Michał Nowic­ki za pra­cę magi­ster­ską „Chi­ne­se Eco­no­mic Diplo­ma­cy on the exam­ple of the 16+1 for­mat”, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa, Insti­tu­te of Inter­na­tio­nal Stu­dies, pro­mo­tor — prof. dr hab. Krzysz­tof Kozłowski.

Przy­zna­no tak­że wyróżnienie:

Julii Janiak  za pra­cę licen­cjac­ką „Mięk­ka siła Chin – Wpływ Soft Power na wize­ru­nek Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­we w Pol­sce”.
Pra­cę napi­sa­no na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym, w Insty­tu­cie Rusy­cy­sty­ki i Stu­diów Wschod­nich, Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go pod kie­run­kiem dr. Toma­sza Bielińskiego.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my lau­re­atom i oso­bom wyróżnionym!

Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla patro­nów Kon­kur­su i fun­da­to­rów cen­nych nagród.

 

Przewiń do góry