ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azja­tyc­ki gigant, jakim są Chi­ny, to dru­ga co do wiel­ko­ści gospo­dar­ka świa­ta. Rzą­dzą­ca pań­stwem Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin nie­daw­no ogło­si­ła wła­śnie swój 14. Plan Pię­cio­let­ni (na lata 2021–2025), czy­li stra­te­gicz­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Jakie kie­run­ki roz­wo­ju eko­no­micz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go obio­rą Chi­ny? Jak inter­pre­to­wać ich kolej­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­ki naro­do­wej? Jakie są moż­li­wo­ści reali­za­cji stra­te­gii podwój­ne­go obie­gu (dual cir­cu­la­tion)? Jak zmie­ni się śro­do­wi­sko praw­ne doty­czą­ce chiń­skich inwe­sty­cji za gra­ni­cą i eks­por­tu? Jak stra­te­gia gospo­dar­cza Chin wpły­nie na han­del w regio­nie Azji Wschod­niej?

Na te pyta­nia odpo­wie Ali­cia Gar­cia Her­re­ro – głów­na eko­no­mist­ka na region Azji Pacy­ficz­nej ban­ku inwe­sty­cyj­ne­go Nati­xis. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim.

W cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
15 grud­nia 2020 r. (wto­rek)
godz. 15:00–16:00 CET (GMT+1), online

Przewiń do góry