ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W cią­gu ostat­nich 40 lat Chi­ny prze­szły gospo­dar­czą meta­mor­fo­zę od bie­dy do bogac­twa. Ich dro­ga do suk­ce­su nie była jed­nak pro­sta. W swo­jej nie­zwy­kłej histo­rii doświad­cza­ły pora­żek, nagłych zmian kie­run­ków poli­ty­ki oraz sta­wia­ły czo­ła wyzwa­niom sys­te­mo­wym. Chiń­ski wzrost eko­no­micz­ny oku­pio­ny był też wyso­ki­mi kosz­ta­mi spo­łecz­ny­mi i eko­lo­gicz­ny­mi. Czy refor­my struk­tu­ral­ne ery Xi Jin­pin­ga to w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze pasmo pora­żek czy suk­ce­sów? Czy obec­ny model roz­wo­ju kra­ju opar­ty na eks­por­cie moż­na czymś zastą­pić? Jak Chi­ny mogą się wydo­stać z pułap­ki śred­nie­go docho­du? Jakie są ich mię­dzy­na­ro­do­we wyzwa­nia i jakie wnio­ski powin­ny wysnuć z dotych­cza­so­wych dzia­łań?

W kolej­nym odcin­ku Chi­na­Talk będzie­my roz­ma­wiać o refor­mach struk­tu­ral­nych Chin, czy­li kwe­stiach nie­zmien­nie waż­nych szcze­gól­nie teraz, gdy kraj wal­czy o rolę gospo­dar­cze­go lide­ra świa­ta. Naszym gościem będzie David Dol­lar z Bro­okings Insti­tu­tion (USA), a spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia.

Ter­min:
12 stycz­nia 2021 r. (wto­rek)
godz. 18.00–19.00, online

Przewiń do góry