ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chi­ny nie­zmien­nie od dzie­wię­ciu lat są lide­rem prze­my­słu samo­cho­do­we­go na świe­cie – odpo­wia­da­ją za jed­ną trze­cią glo­bal­nej sprze­da­ży aut. Chiń­skie fir­my trzy­ma­ją w swo­ich rękach poło­wę ryn­ku lokal­ne­go, budu­ją też stop­nio­wo mię­dzy­na­ro­do­wą obec­ność. Na fali zie­lo­nej rewo­lu­cji kraj stał się naj­więk­szym pro­du­cen­tem oraz kon­su­men­tem samo­cho­dów elek­trycz­nych. To wszyst­ko czy­ni z Pań­stwa Środ­ka naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cy i wyma­ga­ją­cy rynek dla mię­dzy­na­ro­do­wych pro­du­cen­tów samo­cho­dów.

Domi­nik Dec­ler­cq, głów­ny przed­sta­wi­ciel ACEA (Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­du­cen­tów Samo­cho­dów) na Chi­ny opo­wie o aktu­al­nej sytu­acji, kon­cen­tru­jąc się na struk­tu­rze ryn­ku, geo­gra­fii pro­duk­cji oraz per­spek­ty­wach dla euro­pej­skich inwe­sty­cji bez­po­śred­nich i firm z UE, któ­re dzia­ła­ją w Chi­nach. Osza­cu­je, jak na sek­tor wpły­wa zie­lo­na poli­ty­ka oraz postęp tech­no­lo­gicz­ny, w tym pojaz­dy NEV, samo­cho­dy auto­no­micz­ne czy pro­duk­cja bate­rii. Wspo­mni rów­nież o takich wyzwa­niach, jak nie­do­bo­ry mikro­czi­pów czy napię­cia poli­tycz­ne oraz o tym, jak wpły­wa­ją one na dzia­łal­ność euro­pej­skich pro­du­cen­tów samo­cho­dów w Chi­nach.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.
Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
14 czerw­ca 2021 r. (ponie­dzia­łek)
godz. 10.00–11.00

Przewiń do góry