ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne)

Chi­ny i UE 30 grud­nia 2020 r. osią­gnę­ły dłu­go ocze­ki­wa­ne poro­zu­mie­nie doty­czą­ce inwe­sty­cji w ramach nego­cjo­wa­ne­go od 2014 r. CAI (Com­pre­hen­si­ve Agre­ement on Inve­st­ment). Według wie­lu komen­ta­to­rów poro­zu­mie­nie osią­gnię­to w zbyt dużym pośpie­chu. Niem­com zale­ża­ło na tym, by zdą­żyć przed koń­cem nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie Euro­pej­skiej, a Chi­ny prze­wi­dy­wa­ły nad­cho­dzą­ce nie­ko­rzyst­ne zmia­ny zwią­za­ne z poli­ty­ką ame­ry­kań­ską nowej admi­ni­stra­cji Joe Bide­na. Choć minie dużo cza­su zanim poro­zu­mie­nie UE i Chin w ramach CAI zosta­nie sfi­na­li­zo­wa­ne, a póź­niej raty­fi­ko­wa­ne, w Euro­pe już rośnie kry­ty­ka wokół tej umo­wy, gdyż ma ona w zni­ko­mym stop­niu przy­czy­niać się do zapew­nia­nia gry na rów­nych zasa­dach mię­dzy part­ne­ra­mi.
W roz­mo­wie z prof. Fra­nço­is Gode­men­tem z Insty­tu­tu Montaigne’a w Pary­żu pod­da­my dys­ku­sji ideę spra­wie­dli­wo­ści i wza­jem­no­ści w rela­cjach gospo­dar­czych mię­dzy UE i Chi­na­mi, zasta­na­wia­jąc się, czy przy­ję­cie CAI jest ruchem w dobrym kie­run­ku. Pro­fe­sor Gode­ment, jeden z czo­ło­wych euro­pej­skich eks­per­tów w spra­wach chiń­skich, a w szcze­gól­no­ści CAI, opo­wie o roli UE w chiń­skiej poli­ty­ce i prak­ty­ce eko­no­micz­nej oraz o dyle­ma­cie zaan­ga­żo­wa­nia vs rywa­li­za­cji, przed któ­rym sto­ją poli­ty­cy euro­pej­scy w dobie wzro­stu chiń­skiej potę­gi i coraz więk­szych napięć eko­no­micz­nych mię­dzy Chi­na­mi i USA.
Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.


Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
11 mar­ca 2021 r. (czwar­tek)
godz. 18.00–19.00

Przewiń do góry