ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chiń­ska Repu­bli­ka Ludo­wa w ostat­nich latach sta­ła się klu­czo­wym gra­czem na eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej mapie świa­ta. Wyróż­nia się nie tyl­ko jed­nym z naj­więk­szych wzro­stów gospo­dar­czych na naszym glo­bie, lecz tak­że spe­cy­ficz­nym ustro­jem – wła­dzę nad potęż­nym kra­jem do dziś dzier­ży nie­po­dziel­nie Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin. Z jed­nej stro­ny gigant ze Wscho­du w swo­im roz­wo­ju opie­rał się na ame­ry­kań­skim ryn­ku, tech­no­lo­giach i edu­ka­cji, z dru­giej – na chiń­skim wzro­ście świet­nie zara­bia­ło USA. Dziś oba pań­stwa wkro­czy­ły na dro­gę wro­giej rywa­li­za­cji. Jak USA postrze­ga zagro­że­nia ze stro­ny Chin? Czym jest chiń­ska ini­cja­ty­wa „Pasa i Szla­ku” (BRI)? Jakie Chi­ny mają ambi­cje i jaka jest na nie odpo­wiedź ze stro­ny innych państw? Jakie jest zna­cze­nie i rola Euro­py w spo­rze dwóch potęg gospo­dar­czych? Co sta­no­wi dla Chin barie­rę wzro­stu? Jakie zna­cze­nie ma tu czyn­nik demograficzny?

Pod­czas pierw­sze­go webi­na­ru z cyklu Chi­na­Talk o rela­cjach chiń­sko-ame­ry­kań­skich w wymia­rze eko­no­micz­nym i poli­tycz­nym opo­wie Geo­r­ge Magnus, nie­za­leż­ny eko­no­mi­sta i komen­ta­tor współ­pra­cu­ją­cy z Uni­ver­si­ty of Oxford Chi­na Cen­tre i Scho­ol of Orien­tal and Afri­can Stu­dies (SOAS) w Lon­dy­nie. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Przewiń do góry