ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pan­de­mia COVID-19 odci­snę­ła pięt­no na sytu­acji eko­no­micz­nej więk­szo­ści państw świa­ta. W szcze­gól­ny spo­sób doświad­czy­ły jej Chi­ny, w ostat­nich latach jed­na z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się gospo­da­rek na naszym glo­bie. Jak pan­de­mia zmie­ni­ła rodzi­my i mię­dzy­na­ro­do­wy biz­nes Chin, kra­ju, skąd koro­na­wi­rus zaczął się sze­rzyć? Jaki jest wpływ sytu­acji pan­de­micz­nej na rela­cje pań­stwa z Unią Euro­pej­ską? Jakie pakie­ty ratun­ko­we i poli­ty­ki mają­ce na celu niwe­lo­wa­nie skut­ków COVID-19 zasto­so­wa­ła chiń­ska par­tia rzą­dzą­ca? Jak pan­de­mia wpły­nie na glo­bal­ną pozy­cję eko­no­micz­ną Chin? Jaki jest obec­ny stan rela­cji gospo­dar­czych mię­dzy Unią Euro­pej­ską i Chi­na­mi? Jakie decy­zje poli­tycz­ne USA wymie­rzy­ła w gigan­ta ze Wscho­du i jakie będą ich skut­ki? Jakie są per­spek­ty­wy i wyzwa­nia dla pol­skie­go zaan­ga­żo­wa­nia gospo­dar­cze­go w Chi­nach?

Pod­czas spo­tka­nia w ramach cyklu Chi­na­Talk na te pyta­nia odpo­wia­da Joerg Wut­t­ke z Izby Han­dlo­wej Unii Euro­pej­skiej w Chi­nach. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Wię­cej o wyda­rze­niu oraz cyklu Chi­na­Talk na stro­nie Uni­wer­sy­te­tu SWPS:

Przewiń do góry