ChinaTalk with Jyrki Katainen (former Vice President of the European Commission)

Pod­pi­sa­ne w wigi­lię nowe­go roku 2021 przez Chi­ny i Unię Euro­pej­ską Kom­plek­so­we Poro­zu­mie­nie Inwe­sty­cyj­ne (Com­pre­hen­si­ve Agre­ement on Inve­st­ment, CAI) sta­ło się w Euro­pie przed­mio­tem deba­ty doty­czą­cej jego zawar­to­ści, war­to­ści i wpły­wu. Obec­nie doku­ment ten wraz z anek­sa­mi jest jesz­cze dale­ki od fina­li­za­cji i tym dal­szy od raty­fi­ka­cji przez każ­de z państw człon­kow­skich. Euro­pej­skie nego­cja­cje tego poro­zu­mie­nia zyska­ły dodat­ko­wy kon­tekst wraz z doj­ściem do wła­dzy nowe­go pre­zy­den­ta USA i z wido­ka­mi na bliż­szą współ­pra­cę trans­atlan­tyc­ką w kwe­stii chiń­skiej.

Prze­pro­wa­dzi­my roz­mo­wę z jed­nym z euro­pej­skich nego­cja­to­rów CAI, Jyr­kim Kata­ine­nem, byłym Wice­prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Euro­pej­skiej ds. Zatrud­nie­nia, Wzro­stu, Inwe­sty­cji i Kon­ku­ren­cyj­no­ści (2014–2019). Popro­si­my o przed­sta­wie­nie euro­pej­skich prio­ry­te­tów przy począt­kach nego­cja­cji z Chi­na­mi 7 lat temu oraz oce­nę tego, czy te cele zosta­ły osią­gnię­te. Mamy nadzie­ję, że gość odsło­ni przed nami zmien­ną dyna­mi­kę pro­ce­su nego­cja­cyj­ne­go. Zapy­ta­my o wagę CAI w rela­cjach Unii z Chi­na­mi i pro­ce­sie odbu­do­wy sto­sun­ków trans­atlan­tyc­kich, a w szcze­gól­no­ści o to, czy moż­li­wa jest jed­no­gło­śna zgo­da UE oraz dla­cze­go CAI nie wspo­mi­na o obro­cie towa­rów i usług z Chi­na­mi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu Chi­na­Talk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!

Ter­min:
8 kwiet­nia 2021 r. (czwar­tek)
godz. 16:00–17:00

Przewiń do góry