ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration for Clean Energy)

Jak bar­dzo zie­lo­na będzie chiń­ska trans­for­ma­cja? W zeszłym roku Chi­ny ogło­si­ły, że osią­gną neu­tral­ność węglo­wą do 2060 r., zaś w swo­im nowym Pla­nie Pię­cio­let­nim na lata 2021–2025 zade­kla­ro­wa­ły licz­ne, ambit­ne cele zwią­za­ne z zie­lo­ny­mi tech­no­lo­gia­mi i prze­my­słem. W nie­zwy­kle szyb­kim ruchu w kie­run­ku zie­lo­nej trans­for­ma­cji ten kraj sta­je się glo­bal­nym lide­rem tech­no­lo­gii foto­wol­ta­icz­nej, wia­tro­wej, maga­zy­no­wa­nia ener­gii czy sek­to­ra samo­cho­dów elek­trycz­nych.
Ale na tej dro­dze stoi jed­nak wie­le wyzwań. Ogrom­ne zmia­ny gospo­dar­cze i tech­no­lo­gicz­ne rodzą zarów­no ich zwy­cięz­ców, jak i prze­gra­nych. Rosną­ce napię­cie poli­tycz­ne w rela­cjach USA–Chiny zagra­ża chiń­skie­mu postę­po­wi i bez­pie­czeń­stwu tech­no­lo­gicz­ne­mu. W roz­mo­wie z Peg­gy Liu z Joint US–China Col­la­bo­ra­tion for Cle­an Ener­gy spró­bu­je­my osza­co­wać ska­lę glo­bal­ne­go wpły­wu zie­lo­nej trans­for­ma­cji w Chi­nach oraz ziden­ty­fi­ko­wać głów­ne prze­szko­dy wewnętrz­ne i zewnętrz­ne w pró­bie budo­wy mode­lu gospo­dar­czo-prze­my­sło­we­go, któ­ry był­by przy­jaź­niej­szy dla śro­do­wi­ska. Spo­tka­nie popro­wa­dzą prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Roz­mo­wa odbę­dzie się w języ­ku angiel­skim. Webi­nar jest bez­płat­ny i w cza­sie spo­tka­nia każ­dy uczest­nik może zada­wać pyta­nia!
Ter­min: 17 maja 2021 r. (ponie­dzia­łek) godz. 12.00–13.00.

Przewiń do góry