ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chi­ny zadłu­ża­ją się na pozio­mie nie­spo­ty­ka­nym na ska­lę świa­to­wą i w ten spo­sób napę­dza­ją swój wzrost gospo­dar­czy – jeden z naj­więk­szych na świe­cie. Ten sys­tem finan­so­wy budzi oba­wy przed ewen­tu­al­nym zała­ma­niem. Szcze­gól­nie w dobie kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go przez pan­de­mię COVID-19 i swe­go rodza­ju „woj­ny han­dlo­wej” z USA. Jak się zmie­niał i jak dziś wyglą­da stan finan­sów azja­tyc­kie­go gigan­ta? Jakie są naj­więk­sze wyzwa­nia Chin w wymia­rze finan­so­wym? Jaki jest wpływ nie­daw­nych ame­ry­kań­skich decy­zji poli­tycz­nych na sytu­ację finan­so­wo-gospo­dar­czą tego kra­ju? Jak mogą wyglą­dać kon­se­kwen­cje eko­no­micz­ne rywa­li­za­cji Chin i USA? Co może spo­wo­do­wać upa­dek Chin i jak wpły­nę­ło­by to na resz­tę świata?

Na te pyta­nia odpo­wia­da Tom Orlik, głów­ny eko­no­mi­sta agen­cji infor­ma­cyj­nej Blo­om­berg, autor książ­ki „Chi­na: The Bub­ble that Never Pops”, poświę­co­nej feno­me­nie fina­so­wo-gospo­dar­czym zadłu­żo­nych Chin i ich sytu­acji eko­no­micz­nej w dobie pan­de­mii. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­li prof. Mar­cin Jaco­by, kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS, oraz dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki, pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su, któ­ra jest part­ne­rem cyklu ChinaTalk.

Przewiń do góry