Chi­na­Talk to seria spo­tkań z eks­per­ta­mi z Pol­ski i zagra­ni­cy zaj­mu­ją­cy­mi się Chi­na­mi i Azją Wschod­nią, pro­du­ko­wa­ne wspól­nie przez Uni­wer­sy­tet SWPS i Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Roz­mo­wy pro­wa­dzą Pre­zes PChRB, dr Zbi­gniew Nie­sio­będz­ki oraz prof. Mar­cin Jaco­by – kie­row­nik Zakła­du Stu­diów Azja­tyc­kich Uni­wer­sy­te­tu SWPS.

Chi­na­Talk pre­zen­tu­je naj­śwież­szą wie­dzę z zakre­su eko­no­mii, spraw spo­łecz­nych, zarzą­dza­nia i poli­ty­ki. Goście webi­na­rów inter­pre­tu­ją naj­now­sze zja­wi­ska i tren­dy w gospo­dar­ce chiń­skiej oraz prze­wi­du­ją efek­ty decy­zji poli­tycz­nych w wymia­rze glo­bal­nym, regio­nal­nym i bila­te­ral­nym, a w swych roz­wa­ża­niach poru­sza­ją nie­zwy­kle waż­ny kon­tekst rela­cji mię­dzy Chi­na­mi i Unią Euro­pej­ską, w tym rela­cji z Pol­ską. Opi­nie zapro­szo­nych gości dostar­cza­ją cen­nych wska­zó­wek przed­sta­wi­cie­lom biz­ne­su, ana­li­ty­kom oraz bada­czom i stu­den­tom zain­te­re­so­wa­nym makro­eko­no­mią oraz han­dlem międzynarodowym.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zapi­sów roz­mów lub odsłu­cha­nia ich w for­mie podcastów.

ChinaTalk with Jyrki Katainen (former Vice President of the European Commission)

ChinaTalk with Jyrki Katainen (former Vice President of the European Commission) 

Pod­pi­sa­ne w wigi­lię Nowe­go Roku 2021 przez Chi­ny i Unię
Euro­pej­ską Kom­plek­so­we Poro­zu­mie­nie Inwe­sty­cyj­ne (Com­pre­hen­si­ve
Agre­ement on Inve­st­ment, CAI) sta­ło się w Euro­pie przed­mio­tem deba­ty
doty­czą­cej jego zawar­to­ści, war­to­ści i wpły­wu. Obec­nie doku­ment wraz z
anek­sa­mi jest jesz­cze dale­ki od fina­li­za­cji i tym dal­szy od…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast 

Chi­ny i UE 30 grud­nia 2020 r. osią­gnę­ły dłu­go ocze­ki­wa­ne
poro­zu­mie­nie doty­czą­ce inwe­sty­cji w ramach nego­cjo­wa­ne­go od 2014 r. CAI
(Com­pre­hen­si­ve Agre­ement on Inve­st­ment). Według wie­lu komen­ta­to­rów
poro­zu­mie­nie osią­gnię­to w zbyt dużym pośpie­chu. Niem­com zale­ża­ło na tym,
by zdą­żyć przed koń­cem nie­miec­kiej pre­zy­den­cji w Radzie…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council) 

Dyplo­ma­cję ery Donal­da Trum­pa cha­rak­te­ry­zo­wa­ła rosną­ca
anty­chiń­ska reto­ry­ka. Pań­stwo Środ­ka zosta­ło nazwa­ne „głów­nym rywa­lem
stra­te­gicz­nym USA”, a ich admi­ni­stra­cja roz­po­czę­ła aktyw­ne pró­by
ogra­ni­cza­nia chiń­skie­go roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go i glo­bal­ne­go wpły­wu
eko­no­micz­ne­go. Woj­na gospo­dar­cza obję­ła takie dzia­ła­nia, jak
wpro­wa­dze­nie ceł, zaka­zów eks­por­tu nie­któ­rych pro­duk­tów i kom­po­nen­tów,
zmniej­sze­nie…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution) 

W cią­gu ostat­nich 40 lat Chi­ny prze­szły gospo­dar­czą
meta­mor­fo­zę od bie­dy do bogac­twa. Ich dro­ga do suk­ce­su nie była jed­nak
pro­sta. W swo­jej nie­zwy­kłej histo­rii doświad­cza­ły pora­żek, nagłych zmian
kie­run­ków poli­ty­ki oraz sta­wia­ły czo­ła wyzwa­niom sys­te­mo­wym. Chiń­ski
wzrost eko­no­micz­ny oku­pio­ny był też wyso­ki­mi kosz­ta­mi społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azja­tyc­ki gigant, jakim są Chi­ny, to dru­ga co do wiel­ko­ści
gospo­dar­ka świa­ta. Rzą­dzą­ca pań­stwem Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin nie­daw­no
ogło­si­ła wła­śnie swój 14. Plan Pię­cio­let­ni (na lata 2021–2025), czy­li
stra­te­gicz­ny plan roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Jakie kie­run­ki roz­wo­ju
eko­no­micz­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go obio­rą Chi­ny? Jak inter­pre­to­wać ich
kolej­ny plan…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University) 

Ali­ba­ba to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie plat­form e‑handlu,
chiń­ski odpo­wied­nik i naj­groź­niej­szy kon­ku­rent ame­ry­kań­skie­go Ama­zo­na.
Azja­tyc­ki gigant dzia­ła nie tyl­ko w bran­ży e‑commerce: oprócz plat­form
han­dlo­wych ofe­ru­je m.in. ser­wi­sy płat­no­ści onli­ne, usłu­gi e‑logistyki,
e‑marketingu czy wspar­cia IT dla sprze­daw­ców onli­ne. Taka „oddol­na”
pry­wat­na przedsiębiorczość…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company) 

Cze­go w przy­szło­ści może­my ocze­ki­wać od Chin? Zasta­na­wia się
nad tym wie­lu eko­no­mi­stów, sze­fów firm, poli­ty­ków, komen­ta­to­rów. To
cie­ka­wy temat, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o obszar pro­duk­tów cyfro­wych –
Chi­ny sta­ły się prze­cież gigan­tem tech­no­lo­gicz­nym. Jakie są pro­gno­zy dla
chiń­skich firm tej bran­ży? Jaka przy­szłość czeka…

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator) 

Chiń­ska Repu­bli­ka Ludo­wa w ostat­nich latach sta­ła się
klu­czo­wym gra­czem na eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej mapie świa­ta. Wyróż­nia
się nie tyl­ko jed­nym z naj­więk­szych wzro­stów gospo­dar­czych na naszym
glo­bie, lecz tak­że spe­cy­ficz­nym ustro­jem – wła­dzę nad potęż­nym kra­jem do
dziś dzier­ży nie­po­dziel­nie Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin. 
 

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist) 

Chi­ny zadłu­ża­ją się na pozio­mie nie­spo­ty­ka­nym na ska­lę świa­to­wą i w ten spo­sób napę­dza­ją swój wzrost gospo­dar­czy – jeden z naj­więk­szych na świe­cie. Ten sys­tem finan­so­wy budzi oba­wy przed ewen­tu­al­nym zała­ma­niem. Szcze­gól­nie w dobie kry­zy­su spo­wo­do­wa­ne­go przez pan­de­mię COVID-19 i swe­go rodza­ju „woj­ny han­dlo­wej” z USA.…

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China) 

Pan­de­mia COVID-19 odci­snę­ła pięt­no na sytu­acji eko­no­micz­nej więk­szo­ści państw świa­ta. W szcze­gól­ny spo­sób doświad­czy­ły jej Chi­ny, w ostat­nich latach jed­na z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się gospo­da­rek na naszym glo­bie. Jak pan­de­mia zmie­ni­ła rodzi­my i mię­dzy­na­ro­do­wy biz­nes Chin, kra­ju, skąd koro­na­wi­rus zaczął się sze­rzyć? Jaki jest wpływ…
Przewiń do góry