"Co z naszymi relacjami z Chinami po pandemii" — Raport PChRB

Mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Pań­stwu Raport zaty­tu­ło­wa­ny „Co z naszy­mi rela­cja­mi z Chi­na­mi po pan­de­mii?”, przy­go­to­wa­ny przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su. Raport ten zawie­ra nie tyl­ko nasz pogląd w tej spra­wie, ale rów­nież opi­nie zna­ko­mi­tych eks­per­tów, któ­rych zapro­si­li­śmy do dys­ku­sji na ten temat. Wyda­je się, że świat w cza­sie po kry­zy­sie COVID-19 będzie się róż­nić od obec­ne­go. Zmia­ny mogą objąć: geo­po­li­ty­kę, struk­tu­ry gospo­dar­cze, spo­łecz­ne i ukła­dy poli­tycz­ne wewnątrz poszcze­gól­nych państw. Czym będzie róż­nić się Next Nor­mal od dotych­cza­so­we­go sta­tus quo?

W pierw­szej czę­ści Rapor­tu przed­sta­wia­my przy­go­to­wa­ną przez Pol­sko Chiń­ską Radę Biz­ne­su ana­li­zę wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi. Chcie­li­by­śmy spoj­rzeć na wyni­ki naszej wymia­ny han­dlo­wej z Chi­na­mi z punk­tu widze­nia euro­pej­skie­go, regio­nal­ne­go (CEE) oraz nasze­go lokal­ne­go. W niniej­szej ana­li­zie bar­dziej sku­pi­li­śmy się na ten­den­cjach i tren­dach glo­bal­nych niż na bila­te­ral­nych rela­cjach, aby na ich pod­sta­wie sfor­mu­ło­wać wnio­ski istot­ne dla naszych przed­się­bior­ców.

W dal­szej czę­ści pre­zen­tu­je­my sta­no­wi­ska eks­per­tów, któ­rych zapro­si­li­śmy do dys­ku­sji. Ich prze­my­śle­nia na temat naszych rela­cji z Chi­na­mi zamie­ści­li­śmy w dru­giej czę­ści Rapor­tu. Mamy nadzie­ję, że niniej­szy Raport wywo­ła w śro­do­wi­skach eks­perc­kich i decy­den­tów dys­ku­sję na temat naszych rela­cji z Chi­na­mi i przy­czy­ni się do powsta­nia stra­te­gii w sto­sun­ku do Pań­stwa Środ­ka z uwzględ­nie­niem kon­se­kwen­cji pan­de­mii COVID-19.

Przewiń do góry