Korzyści z przynależności do Stowarzyszenia Polsko Chińska Rada Biznesu

I. Możliwość wypracowywania inicjatyw służących rozwojowi biznesu

 • Moż­li­wość wypra­co­wy­wa­nia i zgła­sza­nia ini­cja­tyw, pro­jek­tów roz­wią­zań adre­so­wa­nych do rzą­dów i par­la­men­tów obu kra­jów słu­żą­cych roz­wi­ja­niu współ­pra­cy pomię­dzy pol­skim i chiń­skim biznesem.
 • Wspie­ra­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie akty­wi­zo­wa­nia kon­tak­tów pomię­dzy obu krajami.
 • Infor­mo­wa­nie mediów o ini­cja­ty­wach zgła­sza­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biznesu.

II.    Wsparcie biznesu

 • Dostęp do bie­żą­cej bazy danych na temat pol­skich i chiń­skich przedsiębiorstw.
 • Kon­tak­ty z orga­ni­za­cja­mi rzą­do­wy­mi obu krajów.
 • Doradz­two umoż­li­wia­ją­ce wej­ście na rynek dane­go pań­stwa oraz zapew­nia­ją­ce prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­ne. Pomoc w zało­że­niu fir­my w Pol­sce i Chinach.
 • Uczest­nic­two w wyjaz­dach, wizy­tach biz­ne­so­wych w obu krajach.
 • Pro­mo­cja fir­my w wyda­wa­nym przez Radę Infor­ma­to­rze Gospo­dar­czym kol­por­to­wa­nym w obu krajach.
 • Pośred­nic­two w uzy­ska­niu wiz, pozwo­leń na pra­cę, tłu­ma­cze­nia, itp.
 • Szko­le­nia w zakre­sie lep­sze­go zro­zu­mie­nia pomię­dzy part­ne­ra­mi, zmniej­sza­nia róż­nic kul­tu­ro­wych w bez­po­śred­nich kon­tak­tach biznesowych.
 • Ana­li­zy ryn­ku, prze­pi­sów regu­lu­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie przed­się­biorstw oraz poszcze­gól­nych sek­to­rów gospodarki.

III.    Spotkania i konferencje

 • Bez­po­śred­nie kon­tak­ty ze śro­do­wi­skiem biznesowym.
 • Udział w spo­tka­niach z waż­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi admi­ni­stra­cji rzą­do­wej oraz posta­cia­mi życia gospo­dar­cze­go obu państw.
 • Udział w orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su tema­tycz­nych kon­fe­ren­cjach i seminariach.
 • Udział w impre­zach kul­tu­ral­nych orga­ni­zo­wa­nych przy współ­udzia­le Rady.

IV.    Wydawnictwa

 • Poland-Chi­na Busi­ness Magazine”
 • Rapor­ty specjalne
 • New­slet­ter

V.    Rodzaje członkostwa

 
Przewiń do góry