Delegacja biznesowa dzielnicy Pekinu Chaoyang

Wice­pre­zes Pol­sko Chiń­skiej Rady Biz­ne­su przy­jął 5 grud­nia dele­ga­cję Biu­ra Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Peki­nu Cha­oy­ang. Cha­oy­ang to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych dziel­nic sto­li­cy Chin, choć­by ze wzglę­du na miesz­czą­ce się tam amba­sa­dy, w tym amba­sa­dę RP, a tak­że licz­ne sie­dzi­by i przed­sta­wi­ciel­stwa chiń­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych korporacji.

Roz­mo­wa doty­czy­ła przede wszyst­kim moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia wymia­ny han­dlo­wej pomię­dzy pol­ski­mi a chiń­ski­mi przed­się­bior­stwa­mi oraz wspar­cia w eks­por­cie do Chin, jakie­go może pol­skim pro­du­cen­tom udzie­lić Biu­ro Pro­mo­cji Inwe­sty­cji dziel­ni­cy Cha­oy­ang, np. przez zna­le­zie­nie god­nych zaufa­nia lokal­nych partnerów.

Przewiń do góry