Forum Współpracy Gospodarczej Shenzhen-Warszawa

Dziel­ni­ca Yan­tian to jeden z naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych hubów logi­stycz­nych w Chi­nach. Nowo­cze­sny port mor­ski, boga­ta infra­struk­tu­ra oraz licz­ne udo­god­nie­nia dla zagra­nicz­nych firm, a tak­że wyso­ka jakość życia spra­wia­ją, że Yan­tian jest ide­al­nym miej­scem do roz­wo­ju biz­ne­su w mode­lu cross-bor­der e‑commerce.

Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się 27 czerw­ca w hote­lu Mer­cu­re Grand w War­sza­wie było dosko­na­łą oka­zją do dowie­dze­nia się o korzy­ściach pły­ną­cych ze współ­pra­cy z dziel­ni­cą Yan­tian, a tak­że, jak zawsze, do networ­kin­gu wśród przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych w obsza­rach zwią­za­nych z Chinami. 

Przewiń do góry