Herbacianym szlakiem — spotkanie z chińską herbatą

W Hote­lu Westin odby­ło się wyda­rze­nie „Her­ba­cia­nym szla­kiem — spo­tka­nie z chiń­ską her­ba­tą”. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zo­wał Depar­ta­ment Rol­nic­twa Pro­win­cji Fujian, Biu­ro Podró­ży CT Poland oraz Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su. Wyda­rze­nie patro­na­tem medial­nym obję­ły chiń­skie media The Voice of Fujian i Tea Cul­tu­re Maga­zi­ne.

Bli­sko 150 osób, w tym przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go śro­do­wi­ska biz­ne­so­we­go, bran­ży her­ba­cia­nej oraz przed­sta­wi­cie­le mniej­szo­ści chiń­skiej w Pol­sce, zebra­li się, aby wziąć udział w świę­cie her­ba­ty. Huang Huakang, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Rol­nic­twa pro­win­cji Fujian, Zhang Zhon­ghua, Rad­ca ds. Kul­tu­ry Amba­sa­dy Chiń­skiej w Pol­sce, oraz Rado­sław Rygal­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Wspar­cia Eks­por­tu Kra­jo­we­go Ośrod­ka Wspar­cia Rol­nic­twa. Pod­czas wyda­rze­nia, któ­re­go świad­ka­mi byli goście obu kra­jów, Chen Qidong, zastęp­ca dyrek­to­ra Biu­ra Gene­ral­ne­go Rzą­du Ludo­we­go Pro­win­cji Fujian, ogło­sił począ­tek prac zmie­rza­ją­cych do otwar­cia Cen­trum Pro­mo­cji Kul­tu­ry Her­ba­ty w Pol­sce.

Obec­nie poza Chi­na­mi dzia­ła jede­na­ście takich ośrod­ków, któ­re zaj­mu­ją się pro­mo­wa­niem chiń­skiej kul­tu­ry i tra­dy­cji parze­nia her­ba­ty zagra­ni­cą. Utwo­rze­nie cen­trum pozy­tyw­nie wpły­nie na rynek her­ba­ty w Pol­sce poprzez orga­ni­zo­wa­nie szko­leń, spo­tkań i wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych pro­mu­ją­cych chiń­ską kul­tu­rę her­ba­ty. Pod­czas impre­zy przed­sta­wi­cie­le her­ba­cia­nych marek, takich jak Pinxiang Tea, Baoma Tea, Chun­lun Gro­up i inne zna­ne fir­my pro­du­ku­ją­ce her­ba­tę zapre­zen­to­wa­li kil­ka­na­ście odmian her­ba­ty m.in. bia­łą Fuding, Anxi Tie­gu­any­in, jaśmi­no­wą i wie­le innych.

Pol­skich miło­śni­ków her­ba­ty repre­zen­to­wa­ła mar­ka Arti San Tea oraz mistrz cere­mo­nii her­ba­cia­nej Ivan Sit­sko (Pro­jekt Her­ba­cia­ny – Zielonaiczarna.pl).

Przewiń do góry