Henan Economic Trade Cooperation Seminar

W dniu 11 sierp­nia 2017 roku odby­ło się w War­sza­wie Henan Eco­no­mic Tra­de Coope­ra­tion Semi­nar. Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su była jed­nym z orga­ni­za­to­rów tego wyda­rze­nia. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 40 firm z pro­win­cji Henan poszu­ku­ją­cych moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych lub han­dlo­wych w Pol­sce. Ze stro­ny pol­skiej w roz­mo­wach B2B wzię­ło udział ponad 100 przed­się­bior­ców. W trak­cie Semi­na­rium Pol­sko Chiń­ska Rada Biz­ne­su pod­pi­sa­ła z CCPIT Henan Memo­ran­dum o współ­pra­cy (MoU).
Henan to naj­lud­niej­sza pro­win­cja chiń­ska i pią­ta pod wzglę­dem PKB. W stra­te­gii chiń­skim władz pro­win­cja ta ma być jed­nym z głów­nych cen­trów logi­sty­ki i han­dlu w ramach pro­jek­tu Jed­ne­go Pasa i Szla­ku (OBOR).

Przewiń do góry