HSBC Bank Pol­ska S.A. jest spół­ką zare­je­stro­wa­ną w Pol­sce, nale­żą­cą do Gru­py HSBC. Gru­pa HSBC jest naj­więk­szą insty­tu­cją finan­so­wą w Euro­pie i nale­ży do gro­na naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na świe­cie. Począt­ki dzia­łal­no­ści Gru­py HSBC w Pol­sce się­ga­ją 1990 roku, obec­nie kon­cen­tru­je się na świad­cze­niu usług ban­ko­wych klien­tom kor­po­ra­cyj­nym i insty­tu­cjo­nal­nym oraz ope­ra­cjach skar­bo­wych. Dzia­ła­jąc za pośred­nic­twem ban­ku z cen­tra­lą War­sza­wie i regio­nal­ny­mi cen­tra­mi ban­ko­wo­ści kor­po­ra­cyj­nej w Kato­wi­cach, Pozna­niu, Gdań­sku i Wro­cła­wiu oraz cen­trum usług biz­ne­so­wych w Kra­ko­wie, HSBC wspie­ra pol­skie przed­się­bior­stwa w eks­pan­sji mię­dzy­na­ro­do­wej oraz zagra­nicz­nych inwe­sto­rów w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści w Polsce.

HSBC Bank Pol­ska SA is a Poland-regi­ste­red mem­ber of the HSBC Gro­up. The HSBC gro­up is the big­gest finan­cial insti­tu­tion in Euro­pe and one of the lar­gest finan­cial insti­tu­tions in the world. HSBC’s histo­ry in Poland dates back to 1990, at pre­sent it focu­ses on cor­po­ra­te and insti­tu­tio­nal ban­king as well as tre­asu­ry servi­ces. Ope­ra­ting thro­ugh a War­saw-headqu­ar­te­red bank with regio­nal cor­po­ra­te ban­king cen­ters in Kato­wi­ce, Poznan, Gdansk and Wroc­law and thro­ugh a servi­ce cen­ter in Cra­cow, HSBC sup­ports Polish busi­nesses in the­ir inter­na­tio­nal expan­sion and well as fore­ign inve­stors in doing busi­ness in Poland.

www.hsbc.pl

Przewiń do góry